Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 32

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ ti pĩ̀ḿmúmɛ̀ kɛ kònnɛ̀ Bɑbidɔnni, otɑ̃̀nkù tɛpíítɛ̀ nɛ̀ odɛ́rì diyiè ketirì yiè kɛ̀ Kuyie nní mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
2Onìtì fɔ̃́! Kuɔ́ ndikúdɑbònnì Esibiti ɛì kóo kpɑ̀ɑ̀tì kpɛ́í nkɛ dɔ̀: A do bo ibotí cuokɛ̀ kɛ dò ndicìrícìrìbii ndi, kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ dò ndɑ̀mɛ́ɛ̀rì kó fɛmùɔ̀fɛ̀. Kɛ duɔ́ ikó mmiɛkɛ kɛ kɔɔrí mɛniɛ nnɛ̀ ɑ tɑ̀ɑ̀kɛ kɛ íinko mɛniɛ.
3Ibotí bo tíí ndìì mɔ̀nnì pɛ́u, dɛ mɔ̀nnì ndi n yóó dɑ bɔntɛ́mɛ̀ mudìtìmù kɛ̀ bɛ̀ dɑ yṹɔ̃́ nkɛ́dennɛ,
4kɛ́dɔúnko kɛtenkɛ̀ kɑ̀ɑ nduɔ́o dikpɑ́ɑ̀ cuokɛ̀, kɛ̀ dikpɑ́ɑ̀ kó tinɔ̀tì ncómmú ɑ ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ tikpɑsĩ̀ntì timɔuu dɑ di.
5Kɛ̀ dɛsɔnnɛ dɛ̀ɛ̀ pɑ̃̀ɑ̃̀kɛ kɛ̀ dɛ̀ nduɔ́o yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ tibiti miɛkɛ.
6A yĩ̀ĩ̀ mbo cóú nkɛtenkɛ̀ kɛ́pɔ̃ntɛ́ yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ́píɛ nyɛkondɑkɛ.
7A bo kú dìì mɔ̀nnì m bo pii nkɛĩ́nkɛ̀, kɛ́sɔukùnnɛ siwɑ̃̀ɑ̃, kɛ́duɔ́ nkɛ̀ diwɛtirìi dɑ́tínnɛ́ diyiè, bɑ́ otɑ̃̀nkù tɛ̃́nkɛ bɑ́ mpɛ́ì.
8M bo sɔukùnnɛ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ mí kɛĩ́nkɛ̀, m bo duɔ́ nkɛ̀ dibiìnnìi ɑ̃nnɛ́ ɑ ɛì miɛkɛ ɑ kpɛ́í. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i!
9Ibotí pɛ́u ɑ í yɛ̃́ ì m bo duɔ́ nkɛ̀ ìi keè dìì mɔ̀nnì ɑ domɛ̀ kɛ̀ i yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀.
10Yɛbotɛ̀ pɛ́u kɔ̃m̀bùɔ̀tì bo do ɑ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ kpɛ́í, m bo ɛi ndìì mɔ̀nnì n siè bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ ììkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kpeutɛ. A bo do dìì yiè bɛ kóò mɔù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́pĩ́ nhomɑ́ɑ̀.
11Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bɛ́immu kɛ tú Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì kó disiè dɑ tɑti.
12Kòo ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bo kuɔ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u. Bɛ̀ tu bɛ̀ɛ̀ yóù bɛmbɛ ibotí miɛkɛ, bɛɛ̀ yóó pɔntɛ fɔ̃́ nhEsibiti ɑ ɛì kó tɛfentɛ̀ kɛ́kuɔ ɑ kó kunitisṹkù.
13M bo kuɔ ɑ wɑnwɑntì tìì bo kukó nNiidi tɑkɛ́, onìtì mɔù kó tɛnɑɑ̀cɛ̀tɛ̀ yoo kuwɑnwɑnkù mɑkù kó dikpɛ̀ɛ̀tìrì tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ kɔɔrɛ kukó nNiidi nkó mɛniɛ.
14Dɛ mɔ̀nnì m bo bónkùnnɛ ɑ niɛ nkɛ̀ mɛ̀ mpũɔ̃̀ mmɛkùɔ̀ nkɔ̃mɛ. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i!
15M bo potɛ́ dìì mɔ̀nnì Esibiti tenkɛ̀ kɔbɛ kɛ́ bɛ̀ kùɔ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo kɛ miɛkɛ kɛ̀ kɛtenkɛ̀ɛ dɔúnko, bɛ̀ bo bɑntɛ́ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie.
16Ibotí imɔu kó bɛnitipòbɛ̀ yó nkuɔ̀mmu dɛ kó dikúdɑbònnì o kpɛ́í. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.
17Kɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ ti pĩ̀ḿmúmɛ̀ kɛ kònnɛ̀ Bɑbidɔnni, otɑ̃̀nkù ketiwè, diyiè tɛpíítɛ̀ nɛ̀ dinummurì yiè, kɛ̀ ti Yiɛ̀ Kuyie nni mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
18Onìtì fɔ̃́! Kuɔ́ ndikúdɑbònnì Esibiti tenkɛ̀ kó kunitisṹkù kpɛ́í. Á bɛ̀ wɛ̃nnɛ́nɛ̀ ibotí tɛì ìì tu ibotí diɛyì kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ tɑnnɛ́ kudɔnkù bɑ́ nɛ̀ bɛ̀ mɛ ndɛumɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́nɛ̀ bɛdɔmbɛ̀.

19Nɑ́kɛ́ bɛ kɛ tú: N yɛ̃ mbɛ yɛ̀mmɛ̀ dò mbɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́mu bɛtɔbɑ̀ɑ̀? Bɛ̀ɛ tɑ kudɔnkù kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ bɛdɔmbɛ̀ tɔbɛ̀ ibotí ìì í cɑ̃mmù ì kɔbɛ, bɛ̀ kùɔ bɛ̀ mudoò miɛkɛ.
20Esibiti ɛì kɔbɛ yóó kú mudoò miɛkɛ nkɛ, bɛ̀ sũ̀ɔ̃́tɛ́mu disiè kɛ dèè kɛ yóó kuɔnɛ̀ Esibiti ɛì kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛmɔu.
21Bɛkpɑ̀rìtiebɛ diɛbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo kudɔnkù nɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ do nɑɑti bɛ̀ bo bɛ̀ dɑɑ́ kɛ dɔ̀: Bɛ̀ bɛ̀ kùɔmu mudoò miɛkɛ bɛmbɛ bɛ̀ɛ̀ í cɑ̃mmù kɛ̀ bɛ̀ ti sɔ̃̀ńkɛ́ní.
22Kɛ̀ Sidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì múnkɛ dɛ̀ bo kòo fɔ̃ti sokɛ́ o kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kpɛyi cuokɛ̀, bɛmɔu bɛ̀ bɛ̀ kùɔ mudoò miɛkɛ nkɛ.
23Wèè kó kufɔ̃ti bo kɛtenkɛ̀ cũmpurɛ mɔ́mmɔnnɛ kòo ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kpɛyi kù fitɛ́. Bɛ̀ bɛ̀ kùɔ mudoò miɛkɛ nkɛ, bɛmbɛ bɛ̀ do dé bɛ̀ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀.
24Kɛ̀ Edɑmmu kóo kpɑ̀ɑ̀tì múnkɛ dɛ̀ bo kòo fɔ̃ti sokɛ́ o kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kpɛyi cuokɛ̀. Bɛmɔu bɛ̀ bɛ̀ kùɔ mudoò miɛkɛ nkɛ, bɛ̀ tu ibotí tɛì kɔbɛ mbɛ bɛ̀ɛ̀ í cɑ̃mmù kɛ tɑ kudɔnkù, bɛmbɛ bɛnìtìbɛ̀ do dé bɛ̀ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ di ifɛi.
25Edɑmmu kpɑ̀ɑ̀tì tɑ kudɔnkù nku, kòo nìtìbɛ̀ fɔ̃ti fitɛ́ o kɔku, bɛ̀ tu ibotí ìì í cɑ̃mmù ìnyi, kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ kùɔ mudoò miɛkɛ. Bɛmbɛ bɛnìtìbɛ̀ do dé bɛ̀ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ wɛ̃nnɛ́nɛ̀ kɛ́kuɔ mudoò miɛkɛ. Kɛ̀ bɛ̀ di ifɛi.
26Mɛsɛki kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ Tubɑɑdi kou kɛ̀ bɛ̀ múnkɛ dɛ̀ bo kɛ̀ bɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ fɔ̃ti fitɛ́ bɛ kpɛyi, bɛ̀ tu ibotí ìì í cɑ̃mmù ìnyi, kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ kùɔ mudoò miɛkɛ, bɛmbɛ bɛnìtìbɛ̀ do dé bɛ̀ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀.
27Bɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ bɛkpɑ̀rìtiebɛ bɛ̀ɛ̀ ku nɛ̀ dimɔ̀nnì, bɛ̀ tu ibotí ìì í cɑ̃mmù ìnyi. Bɛkpɑ̀rìtiebɛ yètɛ̀ do feímu kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ dé kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ tɑ kudɔnkù kɛ duɔ́ kɛ̀ bɛ yɔ yɑ̃kɛ bɛ se ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ bɛ dɔpììtì nɔ̀ńkɛ́ bɛ ĩ́nkɛ̀.
28Díndi múnkɛ Esibiti kɔbɛ bɛ̀ yóó di wɛ̃nnɛ́nɛ̀ ibotí ìì í cɑ̃mmù ìnyi kɛ́kuɔ mudoò miɛkɛ.
29Edɔmmu ɛì kɔbɛ múnkɛ dɛ mbo nɛ̀ bɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì, bɑ́ nɛ̀ bɛ̀ mɛ mmɔkɛmɛ̀ dikɔ̃m̀bùɔ̀ bɛ̀ yóó bɛ̀ kùɔmu ibotí ìì í cɑ̃mmù i kɔ̃mɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ kudɔnkù.
30Kubɑkù yoú kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛmɔu dɛ mbo nɛ̀ Sidoniibɛ bɛ̀ kùɔ bɛ̀ mudoò miɛkɛ, bɑ́ nɛ̀ bɛ̀ do mɛ mmɔkɛmɛ̀ muwɛ̃rímú kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ dé. Bɛ̀ tu ibotí ìì í cɑ̃mmù ìnyi kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ kùɔ mudoò miɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ wɛ̃nnɛ́nɛ̀ bɛdɔmbɛ̀ kɛ di ifɛi.
31Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bɛ́immu kɛ tú: Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì bo yɑ̀ dìì mɔ̀nnì bɛ̀ kùɔ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ mudoò miɛkɛ, o yɛ̀mmɛ̀ bo nɑrikɛ wenwe nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛmɔu.
32Dɛ̀ bo bɛ̀ nɑrikɛ kɛ yɛ̃́ bɛ yètɛ̀ do feímɛ̀ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ dé, bɛ̀ bo wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ ibotí ìì í cɑ̃mmù kɛ́kũnnɛ́. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.