Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
2Onìtì fɔ̃́! Nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ mbɛ yɛ̀mmɛ̀ kpɛti kɛ soú nkɛ tú bɛ̀ nɑ̀ɑ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú: Bɛ̀ɛ kéntɛ́ kɛ́keè n yóó bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì.
3Á bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú bɛ̀ bo yɑ̀, bɛmbɛ bɛ̀ɛ̀ tũ̀ mbɛ mɔ́mmɔmbɛ bɛ kó mɛyɛ̀mmɛ̀ bɑ́ bɛ̀ í yɑ̀ dɛ̀mɑrɛ̀.
4Nɑ́kɛ́ bɛ kɛ tú, bɛ̀ sɑ̃̀ɑ̃́tɛ́nɛ̀ iɑ̃nkɛ́ nyi kɛ ɑ̃ tidobontì miɛkɛ.
5Bɛ̀ í tũ̀ntɛ bɛ duotí cɑ̀kɛ dɛ̀, bɛ̀ í mɑɑ́ kuduotí kɛ fìtɛ́ bɛ ɛì, kɛ̀ dɛ̀ bo yié nkɛ̀ bɛ̀ ncómmú mudoò mɔ̀nnì, m miɛkɛ bo bɛ̀ yɛ̀ dìì yiè.
6Bɛ̀ yɑ̀u mɛ̀ɛ̀ bɛnkùmɛ̀ tu dɛtetìrɛ̀ kɔ̃mɛ mmɛ, bɛ̀ bɛnkú yɛ̀ɛ̀ bɛnkùyɛ̀ tu siyɑ́ɑ̀bìsí kpɛyɛ nyɛ. Bɛɛ̀ ɔ̃ɔ̃ sɔ̃́ntɛ́ kɛ́ntú Kuyie nyɛ̃, m mɛ n yí bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tìmɑtì, kɛ̀ bɛ̀ bɛ́i nkɛ dèè, bɛ̀ nkémmú m bo dɔɔ̀mɛ̀ bɛ̀ yɛ̃ mmù.
7Bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ndìì mɔ̀nnì kɛ tú Kuyie nyɛ̃, m mɛ n yí bɛ́i ntìmɑtì, dɛ̀ í tú bɛ̀ nɑ̀ɑ́ nsiyɑ́ɑ̀bìsí nsi, kɛ̀ bɛ̀ bɛnkú yɛ̀ɛ̀ bɛnkùyɛ̀ tu dɛtetìrɑ̀ɑ̀?
8Dɛɛ̀ te mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ n tu bɛ̀ mɛ nnɑ́ɑ́mmɛ̀ bɛ̀ dɔ́ tì kɛ soú nkɛ tú m bɛ̀ bɛnkɛ mɛbɛnkùmɛ̀ mɑmɛ̀. Míì mɔ́mmuɔ n yóó wɛ̃ɛ̃tɛní bɛ bíɛ́kɛ̀, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m míì bɛ́i.
9M bo ɑ̃nnɛ́ tɛnɔ̀ùtɛ̀ bɛ̀ɛ̀ soú nkɛ tú bɛ̀ nɑ̀ɑ́ mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì kɛ soú nkɛ tú m bɛ̀ bɛnkɛ tìmɑtì, kɛ́nɑ́ɑ́ nsiyɑ́ɑ̀bìsí. Bɛ̀ í yó nkɔkɛ́ n kɔbɛ tĩ̀nnì miɛkɛ, bɛ yètɛ̀ í yó nkɔkɛ Isidɑyɛɛribɛ yètɛ̀ miɛkɛ, bɛ nɑɑ̀cɛ̀i bɑ́ɑ́ nɑ Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀. Kɛ̀ di bɑntɛ́ kɛ dò n tú di Yiɛ̀ nKuyie.
10Bɛ̀ fétìnko n nìtìbɛ̀ mbɛ kɛ nɑ́ɑ́ ndiwɛ̀ì kpɛ́í, diwɛ̀ì mɛ nyí bo. Bɛ̀ bìítí n nìtìbɛ̀ mɑɑ́ kùù duotí nku.
11Nɑ́kɛ́ bɛ kɛ tú fɛtɑdiɛfɛ̀ kèrínímu nɛ̀ kuyɑɑkù nɛ̀ yɛmɑ́tɑ̃́rɛ̀.
12Kɛ bo potɛ́ kumɑrí kɛ̀ kùu do kɛ̀ bɛ̀ yĩ bɛnkɛ tibítì sòò borɛ̀, ɑ bɑ́ɑ́ yɑ̀.
13Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bɛ́imu kɛ tú m miɛkɛ kɛɛ̀ bɛ̀ cɔ̀útɛ́, kɛ̀ n yóó bɛ̀ duɔ́nko fɛtɑɑfɛ̀ nɛ̀ kuyɑɑkù, m miɛkɛ kó fɛtɑɑfɛ̀ bo bɛ̀ potɛ́ nɛ̀ yɛmɑ́tɑ̃́rɛ̀ kɛ́ bɛ̀ cɑ̀kɛ.
14M bo pɔntɛ kuduotí di bí kù kɛ̀ kùu do, kɛ̀ ku pũũ feítóo, kù bo do kɛ́ di yɑ̃kɛ, kɛ̀ di bɑntɛ́ kɛ dò n tú di Yiɛ̀ nKuyie.
15M miɛkɛ bo yɛ̀ dìì mɔ̀nnì kuduotí nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kù bìítí, dɛ mɔ̀nnì m bo di bekɛ kɛ dɔ̀: Yé kuduotí borɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do kù bìítí?
16Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ bɛ̀ɛ̀ do tú bɛmɑ́ɑ̀ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀? Dɛ mɔ̀nnì di tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ yɑ̀ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀, bɛ̀ɛ̀ do nɑ́ɑ́ nSedisɑdɛmmu kɔbɛ kɛ tú diwɛ̀ì kèríní, bɑ́ dìmɑrì í kéríní. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i.
17Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́ n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Onìtì fɔ̃́! Wɛ̃ɛ̃tɛ ɑ botí kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ mbɛmɑ́ɑ̀ kpɛti kɛ tú bɛ̀ tu m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀. A bɛ̀ nɑ̀kɛ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì, kɛ́ bɛ̀ cɑu.
18Á bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú bɛ̀ bo yɑ̀! Bɛmbɛ bɛ̀ɛ̀ yɑ̀ńtí idukɛ́ kɛ ṹnnìnko n nìtìbɛ̀ kɛ duɔ̀kù ifɑ́tíyì kɛ dɑɑti bɛnìtìbɛ̀ yɔ, bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ ibí kɛ tɑnnìnko n nìtìbɛ̀ wɛ̃rɛ̀ ticùɔ̀tì miɛkɛ kɛ nɛ́ dɔ́ kɛ́coo mbɛ mɔ́mmɔmbɛ bɛ kpɛyɛ yɑ́ɑ̀bɑ?

19Bɛ̀ cɑ̀ɑ̀ri n yètìrì ndi n kɔbɛ cuokɛ̀ mɛdibii ndinɑcɛ̀kutiri dìmɑ́ɑ̀ kpɛ́í nnɛ̀ mudiì sɑ́m̀pɔ́rɛ̀ kpɛ́í nkɛ kɔù bɛ̀ɛ̀ í dò nkɛ́kuɔ kɛ yóu bɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́kuɔ, kɛ soú n nìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í yetírí tìmɑtì.
20Dɛɛ̀ kpɛ́í nte mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ m bɛ́i nkɛ tú: M miɛkɛ bo bɛ̀ yɛ̀, bɛ dukɛ́ bɛ̀ soúnnɛ̀ ì n nìtìbɛ̀ kɛ bɛ̀ tɑnnìnko ticùɔ̀tì miɛkɛ. N yóó ì tɔ̃̀ũmu kɛ́pítɛ́ bɛ wɛ̃rɛ̀ bɛ̀ pĩ́ nyɛ̀ nɛ̀ ticùɔ̀tì sinɔɔ kɔ̃mɛ.
21N yóó kɛ̃rímu bɛ fɑ́tíyì kɛ́dɛɛtɛ́ n nìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀ bɛ cùɔ̀tì miɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie.
22Di niirí bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri bɛ̀ mbɛ mɛsɑ̀ɑ̀ nnɛ̀ di kó siyɑ́ɑ̀bìsí m mɔ́mmuɔ m mɛ nyí cɑ̀ɑ̀rɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ kɛ̀ di yɑ́úkùnko mɛyɛi ndɔɔ̀rìbɛ̀ kɔ̃̀ntì bɑ́ bɛ̀ í yóu mɛyɛi nkɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ bɛ̀ ńfòù.
23Dɛ̀ dèèmu yíe! Di tɛ̃́nkɛ í yóó nɑ́kɛ́ siyɑ́ɑ̀bìsí, n yóó fietɛmu n nìtìbɛ̀ di nɔu miɛkɛ, kɛ̀ di bɑntɛ́ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie.