Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 40

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ yɛbie nsipísìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀nùmmù nɛ̀ bɛ̀ ti pĩ̀ḿmɛ̀ kɛ kònnɛ̀ Bɑbidɔnni dibenni tɑ̃̀nkù ketiwè kó diyiè píínnì yiè, kɛ sɔ̃́ ndɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀nɑ̀ɑ̀ nɛ̀ bɛ̀ pɔ̀ntɛmɛ̀ Sedisɑdɛmmu. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nwɛ̃rímúu cútɛ́ní n yĩ́nkɛ̀ kɛ́ntɔ kɛ́kɔtɛnɛ̀ dɛ bíɛ́kɛ̀.
2Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛnkɛ kɛ̀ dɛ̀ ndònnɛ̀ m bo Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀ kɛ cómmú ditɑ̃rì diɛrì mɑrì ĩ́nkɛ̀, di bɑkù cɑ̃̀nku diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ dò mbɛ̀ mɑɑ́ dihɛì diɛrì.
3Kɛ̀ ti tuɔkoo dɛborɛ̀ kɛ̀ n yɑ̀ onìtì mɔù, kòo kɔ̃̀ntì dònnɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀, kòò tɔ kuhɔ̃ũ kùù dùɔ̀kɛnɛ̀ titɔ̃nkpetì nɛ̀ kupɑ̀ɑ̀ti kùù beúnɛ̀ kɛ cómmú dihɛì kó dibòrì.
4Kɛ̀ dɛ kóo nìtì n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Onìtì fɔ̃́, wéntɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́kéntɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ́ndɑkɛ n yóó dɑ bɛnkɛ dɛ̀ kpɛ́í dɛmɔu, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ dɑ kɔ̀tɛnɛ̀nímɛ̀ diɛ nkɑ̀ɑ bo dɛ nyɑ̀. A bo yɑ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ ɑ́ dɛ̀ bɛnkɛ Isidɑyɛɛribɛ.
5Kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtòo bɛ́i nkɛ dɔ̀: Mɛm̀mɛ n yɑ̀mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ kuduotí tɛ̀ fitɛ́ tipíìtì timɔu, kòo nìtì wenwe pikú kùù pɑ̀ɑ̀ti okùmɛ̀ bo mɛ́tìrì mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, kòò bennɛ́ dɛ kó kuduotí cɛ̃́ɛ̃̀ kɛ̀ mɛ̀ mbo dɛ kó kupɑ̀ɑ̀ti mɛ̀mɑ́ɑ̀, kɛ̀ mɛcómmɛ̀ nkù bo mɛ̀mɑ́ɑ̀.
6Ò dèè mɛmmɛ kɛ́kɔtɛ dibòrì dìì bo diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ́dekɛ yɛdɛtìsɑ̀kɛ̀, kɛ́bennɛ́ dibòrì cɛ̃́ɛ̃̀ nkɛ̀ mɛ̀ mbo dɛ kó kupɑ̀ɑ̀ti mɛ̀mɑ́ɑ̀.
7Kòò bennɛ́ yɛtuo bɛ̀ mɑɑ́ yɛ̀ kɛ cɑ̀tínnɛ́ kuduotí, bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɛ̀ níí yó mbo yɛ̀, kɛ̀ di okùmɛ̀ mbo kupɑ̀ɑ̀ti mɛ̀mɑ́ɑ̀, mɛpɛ̃kùmɛ̀ kupɑ̀ɑ̀ti mɛ̀mɑ́ɑ̀, iduotí ìì sokɛ́ dɛ kó yɛtuo cuokɛ̀ kɛ̀ ì cɛ̃́ɛ̃́kù mbo mɛ́tìrì mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, kɛ̀ yɛ kó yɛbòrɛ̀ yɛ̀ɛ̀ wetí kukpɑ̃́nkpɑ̃́nkù kɛ̀ yɛ̀ cɛ̃́ɛ̃́kù mbo kupɑ̀ɑ̀ti mɛ̀mɑ́ɑ̀ mɛ̀mɑ́ɑ̀.
8Kòò bennɛ́ kukpɑ̃́nkpɑ̃́nkù kó dibòrì dɛ miɛkɛ kpɛri, kɛ̀ mɛpɛ̃kùmɛ̀ mbo mɛ́tìrì mɛ̀nɑ̀ɑ̀, imɑrí kó mɛcɛ̃́ɛ̃̀ mɛ́tìrì òmɑ́ɑ̀.
10Dɛ kó yɛtuo bɛ̀ cɑ̀tínnɛ́ yɛ̀ kɛ̀ yɛ̀ bo yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, bɑ́ kùù píkù kɛ mɑ yɛmɔu, iduotí ìì sokɛ́ yɛ cuokɛ̀ kɛ̀ ì mɑ̀ imɔu.
11Kòò bennɛ́ ditowɑɑ̀ kó dibòrì kɛ̀ mɛpɛ̃kùmɛ̀ mbo mɛ́tìrì mɛ̀nùmmù, mɛokùmɛ̀ mɛ́tìrì mɛ̀kuɔ̀ nɛ̀ dikéè.
12Kɛ̀ kuduotí mɑkù bo dɛ kó yɛtuo ììkɛ̀ kɛ̀ ku okùmɛ̀ bo mɛ́tìrì kó dikéè ku píìtì timɔu. Bɑ́ dìì tou kɛ̀ di mɔ̀kɛ mɛ́tìrì mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti bɑ́ kùù píkù.
13Kòò bennɛ́ di ntou mɑ̀nku kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ ditɛrì kɔku kɛ̀ dɛ̀ mbo mɛ́tìrì tɛpíítɛ̀ nɛ̀ mɛ̀dɛ́ nɛ̀ dikéè bɑ́ dìì bòrì kɛ̀ di wetí ditɛrì.
14Kòò bennɛ́ kukpɑ̃́nkpɑ̃́nkù kɛ̀ kù mbo mɛ́tìrì tɛpíítɛ̀ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó kudɑ̀nkù fitɛ́ dɛ kó kukpɑ̃́nkpɑ̃́nkù tipíìtì timɔu.
15Mɛfíè mmɛ̀ɛ̀ duɔ́ kukpɑ̃́nkpɑ̃́nkù dibòrì ditowɑɑ̀ kpɛri kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ dɛ miɛkɛ kpɛri kɛ̀ mɛ̀ mbo mɛ́tìrì sipísìdɛ́ nɛ̀ mɛ̀nùmmù.
16Yɛtuo bɛ̀ mɑɑ́ yɛ̀ kɛ cɑ̀tínnɛ́ kuduotí bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɛ̀ níí yó mbo yɛ̀, kɛ̀ yɛ̀ mmɔkɛ fenɛ́tìbɛ̀ ditowɑɑ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ kpetí simɑ́tìdìi kɛ̀ iduotí ìì yɛ̀ tukúnɛ̀ kɛ̀ ì bɛ̀ mɔ̀kɛ kɛ̀ kukpɑ̃́nkpɑ̃́nkù bɛ̀ mɔ̀kɛ. Kɛ̀ bɛ̀ kerí dɛ miɛkɛ bíɛ́kɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ dò ntipuonti.
17Kɛ̀ dɛ kóo nìtì n tɑnnɛ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kudɑ̀nkù ditowɑɑ̀ kɔku kɛ̀ tidieti dɛ bo kɛ cè kɛ dɑ̀ri yɛtɑ̃́sɑ̀ɑ̀yɛ̀ kɛ fitɛ́, kɛ̀ tidieti bo sipísìtɑ̃ɑ̃ti.
18Bɛ̀ cè kɛ dɑ̀ri yɛ̀ɛ̀ tɑ̃́rɛ̀ yɛɛ̀ bòrɛ̀ bo tipíìtì dɛ miɛkɛ bíɛ́kɛ̀ kɛ̀ yɛ okùmɛ̀ mɑ̀nnɛ̀ yɛbòrɛ̀ kɔ̃mɛ.
19Kòò bennɛ́ dibòrì dɛ miɛkɛ kpɛri kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ ditowɑɑ̀ kpɛri, dìì kɔ̀rìnɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɑ̀nkù dɛ miɛkɛ kɔku, kɛ̀ dɛ̀ mbo mɛ́tìrì sipísìnùmmù. Ò bennɛ́ mɛmmɛ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó yɛbòrɛ̀.

20Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ́bennɛ́ kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀ kó dibòrì dìì kɔ̀rìnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó kudɑ̀nkù ditowɑɑ̀ kɔku, di okùmɛ̀ nɛ̀ di pɛ̃kùmɛ̀.
21Kɛ̀ yɛtuo bɛ̀ mɑɑ́ yɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo mbɑɑ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɛ kpɛ́í, nkɛ̀ yɛ̀ mbo yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti bɑ́ kùù píkù. Iduotí ìì yɛ̀ cɑ̀ɑ́tínɛ̀ nɛ̀ dɛ kó kukpɑ̃́nkpɑ̃́nkù, dɛ okùmɛ̀ nɛ̀ dɛ pɛ̃kùmɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ mmɑnnɛ̀ dɛketirì kɔ̃mɛ do mɑmɛ̀. Mɛokùmɛ̀ mɛ́tìrì sipísìdɛ́ nɛ̀ mɛ̀nùmmù, mɛpɛ̃kùmɛ̀ mɛ́tìrì tɛpíítɛ̀ nɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀ nɛ̀ dikéè.
22Dɛ kóo fenɛ́tìbɛ̀ nɛ̀ dɛ kó kukpɑ̃́nkpɑ̃́nkù nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kerí kɛ̀ dò ntipuonti kɛ mɑnnɛ̀ diyiè yìɛ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kpɛrɛ, kɛ̀ yɛdɛtìsɑ̀kɛ̀ bo yɛ̀yiekɛ̀ kɛ tùɔ̀kɛnɛ̀ kukpɑ̃́nkpɑ̃́nkù dɛ miɛkɛ kɔku.
23Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɑ̀nkù dɛ miɛkɛ kɔku kó dibòrì, kɛ̀ kubɑkù cɑ̃̀nku kpɛri wetí kuyoú kpɛri kɛ̀ dɛyììkɛ̀ kpɛri wetí diyiè yìɛ̀ kɛ̀ɛ̀ kpɛri, kòo bennɛ́ mɛfíè mmɛ̀ɛ̀ sokɛ́ yɛbòrɛ̀ sɑ̀ku kɛ̀ dɛ̀ mbo mɛ́tìrì sipísìnùmmù.
24Dɛ kó difɔ̃nkúò kòo n kɔtɛnɛ̀ kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀, kɛ̀ dibòrì mɑrì bo dɛ bíɛ́kɛ̀, kòò bennɛ́ dɛ kó yɛtuo nɛ̀ iduotí nɛ̀ di kó kukpɑ̃́nkpɑ̃́nkù kɛ̀ dɛ̀ mmɑnnɛ̀ dɛtɛrɛ̀ do mɑmɛ̀.
25Dibòrì nɛ̀ di kó kukpɑ̃́nkpɑ̃́nkù kɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ fenɛ́ttìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ dònnɛ̀ bɛtɔbɛ̀ do dòmmɛ̀ kɛ fitɛ́, kɛ̀ bɛ okùmɛ̀ bo mɛ́tìrì sipísìdɛ́ nɛ̀ mɛ̀nùmmù, mɛpɛ̃kùmɛ̀ mɛ́tìrì tɛpíítɛ̀ nɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀.
26Mɛfíè mmɛ̀ɛ̀ duɔ́ dibòrì nɛ̀ kukpɑ̃́nkpɑ̃́nkù dɛ cuokɛ̀ kɛ̀ mɛ̀ mbo yɛdɛtìsɑ̀kɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ kerí dɛ kó iduotí kɛ̀ dɛ̀ dò ntipuonti kɛ fitɛ́.
27Kɛ̀ dibòrì bo dìì kɔ̀rìnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó kudɑ̀nkù dɛ miɛkɛ kɔku, kɛ̀ bo kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀, kòò bennɛ́ di mbòrì kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ ditɛrì kɛ̀ dɛ̀ mbo mɛ́tìrì sipísìnùmmù.
28Mɛm̀mɛ kòò duɔ́ nkɛ̀ n tɑ dibòrì kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀ kpɛri kɛ́kɔtɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɑ̀nkù dɛ miɛkɛ kɔku. Kòo bennɛ́ dɛ kó dibòrì kɛ̀ dì mmɑ̀nnɛ̀ yɛ̀tɛyɛ̀ do mɑmɛ̀.
29Kɛ̀ di kó yɛtuo nɛ̀ di duotí nɛ̀ di kó kukpɑ̃́nkpɑ̃́nkù kɛ̀ dɛ̀ mɑ̀nnɛ̀ dɛtɛrɛ̀ do mɑ̀mɛ̀ kɛ mɔkɛ fenɛ́tìbɛ̀ kɛ fitɛ́. Kɛ̀ dibòrì nɛ̀ kukpɑ̃́nkpɑ̃́nkù, kɛ̀ dɛ okùmɛ̀ mbo mɛ́tìrì sipísìdɛ́ nɛ̀ mɛ̀nùmmù, mɛpɛ̃kùmɛ̀ mɛ́tìrì tɛpíítɛ̀ nɛ̀ mɛ̀dɛ́ nɛ̀ dikéè.
31Kɛ̀ dɛ kó kukpɑ̃́nkpɑ̃́nkù bòrì kɔ̀rìnɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɑ̀nkù ditowɑɑ̀ kɔku, kɛ̀ dɛ̀ mbo yɛdɛtìsɑ̀kɛ̀ yɛ̀ni, kɛ̀ bɛ̀ kèrí imɑrí kɛ̀ dɛ̀ dò ntipuonti kɛ fitɛ́.
32Dɛ kó difɔ̃nkúò kòo n tɑnnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɑ̀nkù diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kpɛri, kɛ́ dì bennɛ́ kɛ̀ dì bɑɑ mmɑ̀nnɛ̀ yɛtɛyɛ̀ do mɑ̀mɛ̀.
33Di kó yɛtuo nɛ̀ di kó iduotí nɛ̀ dɛ kó kukpɑ̃́nkpɑ̃́nkù kɛ̀ dɛ̀ mmɑ̀nnɛ̀ dɛtɛrɛ̀ do mɑ̀mɛ̀ kɛ mɔkɛ fenɛ́tìbɛ̀ kɛ fitɛ́, kɛ̀ dɛ okùmɛ̀ mbo mɛ́tìrì sipísìdɛ́ nɛ̀ mɛ̀nùmmù, mɛpɛ̃kùmɛ̀ mɛ́tìrì tɛpíítɛ̀ nɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀ nɛ̀ dikéè.
34Kɛ̀ dɛ kó kukpɑ̃́nkpɑ̃́nkù bòrì kɔ̀rìnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɑ̀nkù ditowɑɑ̀ kɔku, kɛ̀ dɛ kó mɛfíè mbo yɛdɛtìsɑ̀kɛ̀ mɛ̀ni, kɛ̀ bɛ̀ kèrí imɑrí kɛ̀ dɛ̀ dò ntipuonti kɛ fitɛ́.
35Kòo n kɔtɛnɛ̀ kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ kó dibòrì kɛ́ dì bennɛ́ kɛ̀ dì mmɑ̀nnɛ̀ yɛtɛyɛ̀ do mɑ̀mɛ̀.
36Dɛ kó yɛtuo nɛ̀ dɛ kó iduotí nɛ̀ kukpɑ̃́nkpɑ̃́nkù kɛ̀ dɛ̀ mɑ̀nnɛ̀ dɛtɛrɛ̀ do mɑ̀mɛ̀ kɛ mɔkɛ fenɛ́tìbɛ̀ kɛ fitɛ́ kɛ̀ dɛ̀ okùmɛ̀ bo mɛ́tìrì sipísìdɛ́ nɛ̀ mɛ̀nùmmù, mɛpɛ̃kùmɛ̀ mɛ́tìrì tɛpíítɛ̀ nɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀ nɛ̀ dikéè.
37Kɛ̀ dɛ kó kukpɑ̃́nkpɑ̃́nkù bòrì kɔ̀rìnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɑ̀nkù ditowɑɑ̀ kɔku. Kɛ̀ dɛ kó mɛfíè mbo yɛdɛtìsɑ̀kɛ̀ mɛ̀ni, kɛ̀ bɛ̀ kerí imɑrí kɛ̀ dɛ̀ dò ntipuonti kɛ fitɛ́.
38Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ ditou mɑrì bo kɛ̀ di kó dibòrì bo kukpɑ̃́nkpɑ̃́nkù bíɛ́kɛ̀, bɛ̀ do ɔ̃ɔ̃ dɛ́ nhɔ́ú iwũɔ̃ bɛ̀ kùɔ ì ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ nɛ́ nɑ kɛ́ ì tuɔ̀.

39Dɛ kó kukpɑ̃́nkpɑ̃́nkù miɛkɛ kɛ̀ tɑ́bùrìbɛ̀ bo bɑ́ kùù píkù bɛ̀dɛ́bɛ̀ dɛ́bɛ̀ bɛ yó nkɔù bɛ̀ɛ ĩ́nkɛ̀ iwũɔ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ tuɔ̀ mmɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ nɛ̀ mɛyɛi nhũtímù dɛ kpɛ́í.
40Ditowɑɑ̀ bíɛ́kɛ̀ ɑ bo ntɑtoomɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bòrì, kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ kɛ̀ tɑ́bùrìbɛ̀ bo bɛ̀dɛ́bɛ̀ bɑ́ kùù píkù.
41Tɑ́bùrìbɛ̀ do bo bɑ́ kùù píkù bɛ̀nɑ̀ɑ̀ bɛ̀nɑ̀ɑ̀ ndi, kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ bɛ̀ni bɛ̀ yó nfeu bɛ̀ɛ̀ ĩ́nkɛ̀ iwũɔ̃.
42Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ tɑ́bùrìbɛ̀ tɔbɛ̀ bo bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ bɛ̀ titɑ̃́píɛ̀tì, tìì okùmɛ̀ bo sɑ̃ntimɛ́tìrì sipísìyiekɛ̀ nɛ̀ bɛ̀nùmmù, mɛpɛ̃kùmɛ̀ mɛɛ̀ mɑ́ɑ̀, mɛcómmɛ̀ mɛ́tìrì kó dikéè bɛ yo ndɑkù bɛ̀ɛ ĩ́nkɛ̀ titɔ̃nnɛntì bɛ yó nfeunɛ̀ tì iwũɔ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ tuɔ̀ nnɛ̀ yɛpɑ̃rɛ̀.
43Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔ̀ɔ̀ yɛbìɛ̀ ndɛ miɛkɛ bíɛ́kɛ̀ kɛ̀ yɛ̀ pɛ̃kùmɛ̀ mmɑ̀nnɛ̀ tɛnɔ̀ùtɛ̀ kó mɛpɛ̃kùmɛ̀ kɛ fitɛ́, bɛ̀ níí yóó dɑɑ ndɛ̀ndɛ imɑɑ mbɛ̀ pɑ̃ ì ti Yiɛ̀ nKuyie.
44Dɛ kó difɔ̃nkúò kòo n kɔtɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɑ̀nkù dɛ miɛkɛ kɔku, kɛ̀ tidieti bo tìdɛ́tì ku miɛkɛ. Kɛ̀ kùmɑkù bo kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀, kɛ̀ ku bòrì wetí kubɑkù cɑ̃̀nku, kɛ̀ kutɛkù bo kubɑkù cɑ̃̀nku kɛ̀ ku bòrì wetí kuyoú.
45Kɛ̀ dɛ kóo nìtì n nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kudieku kùù kó dibòrì mɛ̀ nwetí kubɑkù cɑ̃̀nku ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yó mpĩ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú, bɛ kɔku nku.
46Kɛ̀ kùù kó dibòrì mɛ̀ nwetí kubɑkù yoú ikuɔ́ nìùbɛ̀ Defii botí kou Sɑdɔki bí iì yó mpĩ́ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀ mutɔ̃mmú, bɛ kɔku nku.
47Dɛ kó difɔ̃nkúò kòo bennɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó kudɑ̀nkù dɛ miɛkɛ kɔku, kɛ̀ ku okùmɛ̀ mbo mɛ́tìrì sipísìnùmmù, kɛ̀ kù mmɑ̀ tipíìtì timɔu kɛ diwũɔ̃tɔ̀nnì bo ku ììkɛ̀.
48Dɛ kó difɔ̃nkúò kòo n tɑnnɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó kukpɑ̃́nkpɑ̃́nkù kɛ́bennɛ́ ku kó imɑrí kɛ̀ kù mbo ku mpíkù mɛ́tìrì mɛ̀dɛ́ nɛ̀ dikéè, kutɛkù mɛɛ̀ mɑ́ɑ̀, kɛ̀ dibòrì kó mɛpɛ̃kùmɛ̀ mbo ku mpíkù mɛ́tìrì òmɑ́ɑ̀ nɛ̀ dikéè kutɛkù mɛɛ̀ mɑ́ɑ̀.
49Kɛ̀ kukpɑ̃́nkpɑ̃́nkù okùmɛ̀ mbo mɛ́tìrì tɛpíítɛ̀, mɛpɛ̃kùmɛ̀ mɛ́tìrì mɛ̀kuɔ̀, kɛ̀ yɛdɛtìsɑ̀kɛ̀ mbo tɛpíítɛ̀ yɛ̀ɛ̀ kɔ̀rìnɛ̀ dɛborɛ̀, kɛ̀ yɛsɑ̃ǹkɛ̀ bo ku mmɑ̀nku dìmɑ́ɑ̀, kutɛkù dìmɑ́ɑ̀.