Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mí nhEsekiɛri n do bo m benni sipísìtɑ̃ɑ̃ti kpɛri miɛkɛ nkɛ Bɑbidɔnni, otɑ̃̀nkù nɑɑnwè kó diyiè nummurì, kɛ̀ nní mbo kukó nKebɑɑ nɛ̀ bɛtɔbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀, bɛ̀ do ti pĩ̀ḿmú kɛ́kònnɛ̀ Bɑbidɔnni. N dɛ mbo kɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ɛ kpetɛ́ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbɛnkɛ mɛbɛnkùmɛ̀ pɛ́u.
2Dɛ̀ do sɔ̃́ nSosɑkinni kɛ̀ bo o benni nummurì ndi otɑ̃ɑ̃̀nɑɑnwè kó diyiè nummurì.
3Dɛndɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nwɛ̃rímú cùtɛ́nímɛ̀ n yĩ́nkɛ̀ kɛ̀ kù m bɛ́innɛ̀ mí nhEsekiɛri Buusi birɛ Bɑbidɔnni tenkɛ̀ miɛkɛ, kukó nKebɑɑ tɑkɛ́.
4Kɛ̀ n yɑ̀ kuyɑɑkù kperíkù mɑkù ìtɛ́nímɛ̀ kubɑkù yoú kɛ tɔ diwɛtirì diɛrì kɛ̀ dì cɔ̀ú mmuhɑ̃ɑ̃́ nkɛ̀ kuwenniku dì fitɛ́ kɛ̀ di cuokɛ̀ mìɛ̀ti kɛ dò ntimɑ́tì bɛ̀ pũ̀tíríní tì diònnì miɛkɛ.
5Kɛ̀ n yɑ̀ dɛ kó diwɛtirì cuokɛ̀ dɛkpɑ́kpɛrɛ mɑrɛ̀ dɛ̀nɑ̀ɑ̀, kɛ̀ dɛ̀ dònnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀.
6Dɛmɔu mɛmmɛ bɑ́ dɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ mɔ̀kɛ kɛyììkɛ̀ kɛ̀nɑ̀ɑ̀, ifìɛ̀ti ìnɑ̀ɑ̀.
7Kɛ̀ dɛ tɑ̀ɑ̀kɛ síɛ́, kɛ̀ dɛ kpɛ̀ɛ̀tɛ̀ dònnɛ̀ kunɑɑbiiku kpɛyɛ kɛ miɛti kɛ dò ndisɔɔwũɔ̃̀ bɛ̀ ɑntɛ́ dì.
8Kɛ̀ sinitinɔ̀u bo dɛ fìɛ̀ti fũ̀ɔ̃̀ kɛ wetí tipíìtì tìnɑ̀ɑ̀ bɑ́ dɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ mɔ̀kɛ kɛyììkɛ̀ nɛ̀ dɛ fìɛ̀ti.
9Kɛ̀ dɛ fìɛ̀ti mɑ̀ɑ́ i yómmɛ̀ bíɛ́kɛ̀, bɑ́ dɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ kèrí kɛ wetí dɛyììkɛ̀ co kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ dɛ̀ í wɛ̃kii.
10Bɑ́ dɛ̀ kɛ̀ dɛ ììkɛ̀ dònnɛ̀ kɛnitikɔkɛ, kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ dò nkɛcìrícìrìkɔkɛ kubɑkù yoú, kɛ dò nkɛnɑɑkɔkɛ kucɑ̃̀nku kɛ dò nkɛtúkɔkɛ, bɑ́ dɛ̀ dɛnɑ̀ɑ̀ mɛmmɛ.
11Kɛ̀ dɛ fìɛ̀ti pĩ̀ntɛ dɛĩ́nkɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ mɑ̀ɑ́ idɛ́ i yómmɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ̀ dɛ fìɛ̀ti tɛì ìdɛ́ì dɛ̀ dɑ̀ɑ́tí.
12Bɑ́ dɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ kèrí kɛ wetí dɛyììkɛ̀, bɑ́ dɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ kèrí dɛ yɛ̀mmɛ̀ dɛ̀ pɑ̃ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ bɑ́ dɛ̀ í wɛ̃kii.
13Kɛ̀ n yɑ̀ dɛ kó dɛsĩ̀nnɛ̀ cuokɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ dò nyɛhɑ̃ɑ̃kũɔ̃ nkɛ wɛ̃̀tɛ kɛ dònnɛ̀ yɛhɑ̃ɑ̃tĩrɛ kɛ keroo kɛ wĩɛ̃tiní dɛɛ̀ kpɑ́kpɛrɛ cuokɛ̀, kɛ tɑ̃ũ muhɑ̃ɑ̃́, nkɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ pɛ̀ú, kɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ nyiɛ̀.
14Kɛ̀ dɛ kó dɛkpɑ́kpɛrɛ keroo kɛ wĩɛ̃tiní kɛ̀ dɛ̀ dò nfɛtɑɑfɛ̀ ɔ̃ mmíímmɛ̀.
15Kɛ̀ nní nwúó ndɛ kó dɛkpɑ́kpɛrɛ dɛnɑ̀ɑ̀ kɛ́yɑ̀ bɑ́ dɛ̀ɛ̀ tɑkɛ́ dicɛ̃̀ɛ̃̀tirì kɛ̀ dì kɑ̀ɑ́ nkɛtenkɛ̀.
16Kɛ̀ dɛ kó yɛcɛ̃̀ɛ̃̀tiyɛ̀ mìɛ̀ti kɛ dò nyɛtɑ̃píɛ̀ kɛ̀ yɛ̀ bo yɛ̀nɑ̀ɑ̀ kɛ dò nkɛ wɛ̃ nkɛ sɛu yɛtɔbɛ̀, yɛnɑ̀ɑ̀ mɛmmɛ.
17Kɛ̀ dɛ̀ kèrí kɛ wetí tipíìtì tìnɑ̀ɑ̀ bɑ́ dɛ̀ í wɛ̃kii.
18Kɛ̀ dɛ kó yɛcɛ̃̀ɛ̃̀tiyɛ̀ yɛnɑ̀ɑ̀ òkù mɛdiɛ̀ nkɛ̀ yɛ okùmɛ̀ duò tikɔ̃m̀bùɔ̀tì kɛ̀ yɛ̀ mìɛ̀ti kɛ pĩnti yɛ píìtì timɔu.

19Kɛ̀ dɛ kó dɛkpɑ́kpɛrɛ kérí, yɛcɛ̃̀ɛ̃̀tiyɛ̀ ndɛ wɛ̃nnɛ́ kɛ kérí, kɛ̀ dɛ̀ yòutɛ yɛ̀ɛ youtɛ.
20Kɛ̀ dɛ yɛ̀mmɛ̀ yĩ dɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, dɛ̀ kɛ nkɔri, kɛ̀ dɛ̀ yòutɛ yɛcɛ̃̀ɛ̃̀tiyɛ̀ múnkɛɛ youtɛ kɛ yɛ̃́ mɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ dɛ̀ bo mɛɛ̀ bomɛ̀ yɛcɛ̃̀ɛ̃̀tiyɛ̀ miɛkɛ.
21Kɛ̀ dɛ̀ kètɛ́ yɛ̀ɛ kétɛ́, kɛ̀ dɛ̀ còḿmú yɛ̀ɛ cómmú, kɛ̀ dɛ̀ yòutɛnɛ̀ kɛtenkɛ̀ yɛ̀ɛ youtɛ kɛ yɛ̃́ mɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ dɛ̀ bo mɛɛ̀ bomɛ̀ yɛcɛ̃̀ɛ̃̀tiyɛ̀.
22Dɛ kó dɛkpɑ́kpɛrɛ yɔ ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ dònnɛ̀ tiwɛtì kɛ dò ndoii kɛ dò ntɛwéìtɛ̀ kɛ ɑ̃nkɛ dɛ yɔ ĩ́nkɛ̀.
23Kɛ̀ dɛ fìɛ̀ti ìdɛ́ì dɛ́ì pĩ̀ntɛ kɛ kɑ́ɑ́ nyitɔbɛ̀, kɛ̀ itɛì bo ìì dɛ̀ dɑ̀ɑ́tí.
24Kɛ̀ dɛ̀ dɔ́ kɛ́ítɛ́, n kèè kunɑmpoo kɛ̀ dɛ̀ ndònnɛ̀ mɛniɛ nhɔ̃ɔ̃ tɑmɛ̀ kukó ndiɛkù, kɛ dònnɛ̀ Kuyie muwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀ nkó mɛtɑmmɛ̀, kɛ dònnɛ̀ kunitisṹkù kó kunɔɔ̀roo, kɛ dònnɛ̀ fɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nnɑfɛ ɔ̃ nkérímɛ̀. Kɛ̀ dɛ̀ còḿmú dìì mɔ̀nnì dɛ̀ɛ kpɛ́ú nkpɛ́ú ndɛ fɛ̀tì.
25Kɛ̀ mɛtɑmmɛ̀ mɑmɛ̀ɛ yɛ̀nní dɛ̀ɛ̀ mɛ ndò nkuyɑɑ̀déíkù kɛ bo dɛ ĩ́nkɛ̀ dɛ miɛkɛ.
26Dɛ̀ɛ̀ mɛ ndò ntiwɛtì kɛ bo bɛ yɔ ĩ́nkɛ̀, dɛ ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ bo kɛ dò nditɑ̃́sɑ̀ɑ̀rì bɛ̀ tu dì sɑ̀fíì kɛ dò ndikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì, dɛ kó dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì yómmɛ̀ kɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ kɑ̀ri kɛ dò nhonìtì,
27kɛ́túótɛ́ dɛ̀ɛ̀ dònnɛ̀ o kɑ nɑ mborɛ̀ kɛ́dekɛnɛ̀ o yuu bíɛ́kɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ mìɛ̀ti kɛ pĩnti, kɛ cɔ́ú mmuhɑ̃ɑ̃́ nkoò fitɛ́, kɛ́túótɛ́ o kɑ kɛ́wɛ̃tɛnko o fũ̀ɔ̃̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ dò nkuhɑ̃ɑ̃wenniku koò fitɛ́.
28Kɛ̀ dɛ kó kuhɑ̃ɑ̃wenniku dònnɛ̀ kutɑ̃mmɛyɑ̃rí ɔ̃ɔ̃ yɛ̀nní fɛtɑɑfɛ̀ kpèri dìì mɔ̀nnì kɛ́ndòmmɛ̀, Kuyie nkó tikpetì do nti, kɛ̀ n dɛ̀ yɑ̀ kɛ́do kɛ́sĩ́nnɔ́ɔ kɛtenkɛ̀ kɛ́keè mɛtɑmmɛ̀ mɑmɛ̀ m bɛ́innɛ̀mɛ̀.