Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ yɛbie nyɛ̀kuɔ̀ nɛ̀ bɛ̀ ti pĩ̀ḿmúmɛ̀ kɛ kònnɛ̀ Bɑbidɔnni. Otɑ̃̀nkù kuɔ́nwè kó diyiè nummurì yiè, kɛ̀ nní nkɑri n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ Sudɑɑ kó bɛkótíbɛ̀ bo m borɛ̀, dɛndɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nwɛ̃rímú cùtɛ́nímɛ̀ n yĩ́nkɛ̀.
2Kɛ̀ n wéntɛ́ kɛ́yɑ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ dònnɛ̀ onìtì, kɛ́túótɛ́ dɛ kɑ nɑ mberí ndɛ̀ kɛ́wɛ̃tɛnɛ̀ní dɛ fũ̀ɔ̃̀ kɛ̀ dɛ̀ dò mmuhɑ̃ɑ̃́, kɛ́túótɛ́ dɛ kɑ nɑ mberí ndɛ̀ kɛ́wɛ̃tɛnko dɛĩ́nkɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ dò kuhɑ̃ɑ̃wenniku kɛ dò ntimɑ́tì bɛ̀ pũ̀tɛ́ní tì diònnì miɛkɛ.
3Kɛ̀ dɛ kóo nìtìi youtɛní o nɔ̀ùtɛ̀ kɛ́pĩ́ n yùtì kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nYɑɑ́ nní ntúótɛ́ kɛ́hɑ̃ɑ̃tɛnɛ̀ kɛtenkɛ̀. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbɛnkɛ kɛ̀ dɛ̀ ndò m bo Sedisɑdɛmmu, kɛ bo dihɛì kó dibòrì kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀ kpɛri tɛbɔɔtenkɑɑnìtɛ̀ do borɛ̀, ti Yiɛ̀ nKuyie ndo wúó ntɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ kù yóù kɛ íinko ku miɛkɛ.
4Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù kó kufènkù dɛ̀ bo kɛ dònnɛ̀ n do yɑ̀ kù kubiriku miɛkɛ.
5Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: Onìtì fɔ̃́! Wéntɛ́ kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀. Kɛ̀ n wéntɛ́ kɛ́yɑ̀ tɛbɔɔtenkɑɑnìtɛ̀ kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ tɛ̀ɛ̀ íinko ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ kɛ̀ tɛ bo diwũɔ̃tɔ̀nnì bɑkù yoú ɑ bo ntɑtoomɛ̀.
6Kɛ̀ kù n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Onìtì fɔ̃́! A yɑ̀ Isidɑyɛɛribɛ dɔ̀ɔ̀ri ìì sɔ̀kɛ kpɛrɛ, kɛ bo nte kɛ̀ n dɛ́tɛ́nɛ̀ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ yɑ́ɑ́ bɑ? Isɔkɛ tɛì nɛ́ kpɑɑ́mu ɑ yóó yɑ̀ ì.
7Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ kù n kɔtɛnɛ̀ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɑ̀nkù kó dibòrì borɛ̀, kɛ̀ n wéntɛ́ kɛ́yɑ̀ difɔ̃̀tìrì mɑrì keutɛ́mɛ̀ kumɑrí.
8Kɛ̀ kù n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Onìtì fɔ̃́! Duutɛ kuduotí dibòrì. Kɛ̀ n kù dùùtɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ nɑɑ́nko dibòrì.
9Kɛ̀ kù dɔ̀: Tɑroo kɛ́yɑ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri ìì sɔ̀kɛ diɛyì.
10Kɛ̀ n tɑroo kɛ́nsɔ̃́ ndɛbɑmbɑɑnnɛ̀ dɛmɔu kó tifèntì tiì dɛ̀ bo, tiwɑnwɑntì isɔkɛ kpɛti nɛ̀ sitenkɑɑnìi kɛ̀ bɛ̀ dɛ̀ kerí kɛ fitɛ́ kumɑrí.
11Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ sipísìyiekɛ̀ɛ còḿmú sibɔɔtenkɑɑnìi ììkɛ̀, kɛ̀ Sɑfɑ̃ɑ̃ birɛ Yɑɑsɑnniyɑu bɛ̀ kɔkɛ́nɛ̀, bɑ́ wè kòò tɔ tɛsɔɔsékɛ́buutɛ, kɛ́tuɔ ntihúúntì kɛ̀ kuyukú ndekù kɛĩ́nkɛ̀.
12Kɛ̀ kù dɔ̀: Onìtì fɔ̃́! A yɑ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ disɔ̀rì miɛkɛ yɑ́ɑ̀ bɑ? Bɑ́ wè ò dɔ̀ɔ̀mu o dieku miɛkɛ sibɔɔtenkɑɑnìi kó tifèntì kɛ̀ bɛ piètìyuu nɛ́ tú m bùtínnɛ́ bɛ ɛì, n yí bɛ̀ wùó.
13Kɛ̀ Kuyie nyíɛ́ kɛ́ n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: A yóó yíɛ́ kɛ́yɑ̀mu isɔkɛ tɛì bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri ì.
14Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ kù n kɔtɛnɛ̀ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bòrì dìì bo kubɑkù yoú di bíɛ́kɛ̀ kɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ kɑ̀ri dɛborɛ̀ kɛ kuɔ̀ ndibɔɔ̀ Tɑmuusi kũ̀ṹ mɑrì ndi kɛ̀ bɛ̀ do ɔ̃ nkuɔ̀ ndi kṹṹ mbɑ́ dìì tenwɑɑ̀.
15Kɛ̀ kù dɔ̀: Onìtì fɔ̃́! A yɑ̀ɑ̀? A yóó yíɛ́ kɛ́yɑ̀mu isɔkɛ ìì pɛ̃ɛ̃tɛ́ ii.
16Kɛ̀ kùu yíɛ́ kɛ́ n kɔtɛnɛ̀ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɛ miɛkɛ kó kudɑ̀nkù kɛ̀ n yɑ̀ ɑ bo ntɑtoomɛ̀ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kukpɑ̃́nkpɑ̃́nkù nɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì dɛ sɑku kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ dɛ̀ bo, kɛ bo bɛnìtìbɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ bɛ̀nùmmù kɛ cómmú kɛ búútí ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ co diyiè yìɛ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ nínkú kɛ bɑ́ɑ́ ndiyiè.
17Kɛ̀ kù dɔ̀: Onìtì fɔ̃́! A yɑ̀ɑ̀? Sudɑɑ kɔbɛ dɔɔri ìì sɔ̀kɛ sɑ̀ɑ̀ í bɛ̀ sɑ̀nnɑ̀ɑ̀? Dɛ̀ yĩ́mɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ píɛnko kuyonku dihɛì kɛ íinko m miɛkɛ? Ntɛ bɛ kɛ yuo tipuonti bɛ wũɔ̃̀ ntɑkɛ́ ibɔɔkuɔ́ mɑyì nyi, dɛɛ̀ do te kɛ̀ dɛ̀ɛ yonkɛ Kuyie kɛ yɛ̃́ dɛ kó mɛdɔɔ̀rìmɛ̀ do dòmmɛ̀ disɑ̃́ɑ̃́nnì ndi ku kpɛ́í.
18M múnkɛ yóó bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ kɛmiɛkɛ nkɛ, n yí yóó bɛ̀ kuɔ́ mɛsémmɛ̀ n yí yóó súɔ́ nhòmɔù bɑ́ kɛ̀ bɛ̀ dɔ́ bɛ̀ n kuɔ́nnɛ̀ mɛ̀ɛ̀ botí m bɑ́ɑ́ keè.