Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
2Onìtì fɔ̃́! Wɛ̃ɛ̃tɛ Amɔniibɛ bíɛ́kɛ̀ kɛ́ bɛ̀ kpɑnnɛ̀, nɑ́kɛ́ bɛ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì.
3Á bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú bɛ̀ɛ kéntɛ́ kɛ́keè n yóó bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì. Bɛ̀ do sĩ̀nkùnnɛ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ńdɑúmu, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀ɛ dɔúnko kɛ̀ bɛ̀ ndɑú, kɛ̀ bɛ̀ɛ pĩ́mmú Sudɑɑ kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ ndɑú.
4Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ n yóó bɛ̀ ɑ̃nnɛ́ diyiè yìɛ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɔbɛ nɔu miɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ cónnɛ́ bɛ ɑ̃ɑ̃pɔ̀nkɑ̀rɛ̀ bɛ tenkɛ̀ miɛkɛ, kɛ́nhɑ̃ bɛ tenkɛ̀ miɛkɛ, kɛ́nyo mbɛ diitì kɛ yɔ̃̀ mbɛ nɑɑmiɛ̀.
5M bo duɔ́ nkɛ̀ Adɑbɑɑ tenkɛ̀ɛ nɑɑ́ mbɛ̀ cɛ̃mmù dɛ̀ yòyóbɛ̀, kɛ̀ Amɔɔ tenkɛ̀ɛ nɑɑ́ ndipedie. Kɛ̀ di bɑntɛ́ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ Kuyie.
6Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú mɛyɛi ndo do dìì mɔ̀nnì Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ bɛ̀ n dɑúmu kɛ pɛ́u sinɔu kɛ ɑu kɛ yɑ̃nku kɛ senku Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀.
7Di mmɔ̀nnì n youtɛ n nɔ̀ùtɛ̀ ntɛ bɛ ĩ́nkɛ̀ kɛ bo bɛ̀ duɔ́ nyɛhɛkɛ̀ tɛyɛ̀ kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ fekɛ bɛ kpɛrɛ kɛ́ bɛ̀ dènnɛ ibotí tɛì miɛkɛ kɛ́ bɛ̀ kùɔ, kɛ́ bɛ̀ dèè. Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie.
8Ntɛ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n nɑ́ɑ́ ntì Mɔɑbu tenkɛ̀ kɔbɛ nɛ̀ Seii tenkɛ̀ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ do nɑ́ɑ́ nkɛ tú Sudɑɑ kɔbɛ í cɑ̃́ɑ̃́nnɛ̀ ibotí tɛì.
9Nɛ̀ dɛ kpɛ́í n yóó piitɛmu yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ pi Mɔɑbu tenkɛ̀, dɛ kó yɛhɛkɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yó ntú yɛhɛkɛ̀ bɛ tenkɛ̀ miɛkɛ, bɛ̀ bo yɛ̀ pùɔ nyɛmɔu kɛ́tɑunnɛ̀ yɛhɛkɛ̀ sɑ̀ɑ̀yɛ̀: Bɛti-Yesimɔti nɛ̀ Bɑɑdi-Mɛɔ̃ɔ̃ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Kidiyɑtɑimmu.
10Diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɔbɛ mbɛ n yóó duɔ́mmɛ̀ dɛ kó yɛhɛkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀ tiekɛ, kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Amɔniibɛ kɛ̀ bɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ ndenniní bɛ kpɛ́í.
11N yóó bekɛ́nɛ̀mu Mɔɑbu tenkɛ̀ kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ Kuyie.
12Ntɛ mí di Yiɛ̀ nKuyie n nɑ́ɑ́ ntì Edɔmmu kɔbɛ: Edɔmmu kɔbɛ pɛ̀ìtɛ bɛ̀ pɛ̀ì Sudɑɑ kɔbɛ ĩ́nkɛ̀ nkɛ, bɛ̀ cɑ̀kɛmu mɛdiɛ̀ mbɛ̀ pɛitɛ dɛ̀.
13Dɛɛ̀ kpɛ́í nte mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ n nɑ̀ɑ́ nkɛ tú n yóó youtɛmu n nɔ̀ùtɛ̀ Edɔmmu ĩ́nkɛ̀ kɛ́kuɔ bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ iwũɔ̃ Temɑɑ ɛì nɛ̀ Dedɑnni kpɛri dɛ̀ bo dɔúnko, bɛ̀ bo fíé yɛ nìtìbɛ̀.
14N yóó duɔ́ nkɛ̀ n nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛɛ pɛitɛ m pɛ̀ì Edɔmmu kɔbɛ, bɛ̀ bo bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ m miɛkɛ bɛ̀ yɛ̀, kɛ bɛ̀ cɔ̀útɛ́ kɛ̀ dɛ̀ mɑ̀mɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ nh ɔ̃ɔ̃ pɛitɛ mɛ̀ɛ̀ botí, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i!
15Ntɛ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n nɑ́ɑ́ ntì Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú bɛ̀ mɛ̀ ndɔ́mɛ̀ kɛ́mpɛiri bɛ dootitɔbɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ bɛ̀ sènku kɛ bɛ̀ nìí nkɛ dɔ́ kɛ́ bɛ̀ kùɔ kɛ́ bɛ̀ dèè.
16Dɛɛ̀ te mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ n tú n yóó youtɛmu n nɔ̀ùtɛ̀ bɛ ĩ́nkɛ̀, kɛ́dɛitɛ Kedetiibɛ kɔbɛ, kɛ́kuɔ kukó mpɛɛ́mmɛ̀ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ sùɔ́.
17M bo bɛ̀ pɛ̀ìtɛ kɛ̀ dɛ̀ n yóù, kɛ́ bɛ̀ potɛ́ mɛdiɛ̀ ndɛ mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie.