Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ n keè mɛtɑmmɛ̀ mɑmɛ̀ pɛɛnímɛ̀ kɛ tú: Kɔtɛnɛ̀ní díndi bɛ̀ɛ̀ yóó potɛ́ Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ, bɑ́ wè wèe túótɛ́ o kpɑ̀rìnɛnkù kùù kɔ̀ùnɛ̀.
2Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ mɑbɛ̀ bɛ̀kuɔ̀ yɛnní Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bòrì dìì bo kubɑkù yoú bɑ́ wè kòò pikú o kpɑ̀rìnɛnkù. Kòò mɔù bo bɛ miɛkɛ kɛ dɑ́ɑ́tí mupɑ̀ɑ̀konkperímù kó tiyɑ̀ɑ̀tì, kɛ sĩɛ̃kɛ́ tɛwɑ̃ɑ̃̀tɛ̀ o nɑɑ̀kɔ̃̀nfɛ̀ kɛ́kɔtɛní kɛ́cómmɔ́ɔ disɔɔwũɔ̃̀ kó diwũɔ̃tɔ̀nnì tɑkɛ́.
3Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Kuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù kó tikpetìi ítɛ́ ku tɑummɛ̀ tɔu bɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ bɑ̀ɑ dì borɛ̀, kɛ́nkɔri Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bòrì bíɛ́kɛ̀, kɛ́yú onìtì wèè do dɑ́ɑ́tí tiyɑ̀ɑ̀tì tìì dùɔ̀kɛnɛ̀ mupɑ̀ɑ̀konkperímù kɛ sĩɛ̃kɛ́ tɛwɑ̃ɑ̃̀tɛ̀ o nɑɑ̀kɔ̃̀nfɛ̀.
4Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ce nkɛ́fitɛ́ Sedisɑdɛmmu ɛì dimɔu miɛkɛ kɛ́cɑnnɛ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ wùó nyisɔkɛ ìì dɔ̀ɔ̀ri bɛ cuokɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ yóù. A cɑnnɛ kudɑpɑ̃ɑ̃tí bɛ tĩ́ĩ̀.
5Kɛ̀ kùu pɛ́i mbɛtɔbɛ̀ kɛ dɔ̀: Tũnnɛnɛ̀ bɛ kɛ́mpuotì. Mɛsémmɛ̀ bɑ́ ndi bonɛ̀ òmɔù di bɑ́ɑ́ súɔ́ nhòmɔù.
6Dí kuɔ bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ nɛ̀ bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ nɛ̀ ibí nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀, di bɛ̀ kùɔ bɛmɔu pɑ́íí di nɛ́ bɑ́ɑ́ kɑ́ɑ́kɛ́ bɛ̀ɛ̀ tĩ́ĩ̀ ncɑ̀nnɛ̀ idɑpɑ̃ɑ̃tí, di ketɛ́nɛ̀ n kó tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ. Kɛ̀ bɛ̀ɛ ketɛ́nɛ̀ bɛkótíbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ììkɛ̀.
7Kɛ̀ kùu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ kɛ́sĩnkùnnɛ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, piɛ́nnɛ̀ bɛcíríbɛ̀ tɛ dɑ̀nkù, kɛ̀ di dèè di yɛ̀! Kɛ̀ bɛ̀ɛ deè kɛ́yɛ̀ kɛ́tɑ dihɛì kɛ́potɛ́ bɛnìtìbɛ̀.
8Kɛ̀ nní nkpɑɑ́ m mɑ́ɑ̀ kɛ́do kɛ́nínkú kɛ́sĩ́nnɔ́ɔ kɛtenkɛ̀, kɛ́kuɔ́nko kɛ dɔ̀: Áú! N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ miɛkɛ kɛɛ̀ yɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɑ̀ɑ yóó kuɔ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ɑ̀?
9Kɛ̀ kù n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi nyí sénní. Mɛnitiyĩ̀ĩ̀ mmɛɛ̀ píɛ ndihɛì miɛkɛ, kɛ̀ dihɛì cɑ̀ɑ̀rɛ̀, kɛ̀ bɛ piètìyuu nɛ́ tú: N yí kpɑɑ́ bɛ ɛì, n tɛ̃́nkɛ í bɛ̀ wùó.
10M mɔ́mmuɔ m mɛ mmúnkɛ í yóó bɛ̀ kuɔ́ mmɛsémmɛ̀, n yí yóó súɔ́ nhòmɔù. Bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ n yóó dɛ mbɛ̀ fɔ̀ɔ́.
11Onìtì wèè dɑ̀ɑ́tí tiyɑ̀ɑ̀tì tìì dùɔ̀kɛnɛ̀ mupɑ̀ɑ̀konkperímù kɛ sĩɛ̃kɛ́ tɛwɑ̃ɑ̃̀tɛ̀, kòo wɛ̃tɛní kɛ́nɑ́kɛ́ Kuyie nkɛ dɔ̀: N dɔ̀ɔ̀mu ɑ do yɛ̃ n dɔɔ̀ tì timɔu.