Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Atuwɑ

Atuwɑ 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mɑ pəyɑlʋ, tɑɑ sɔɔ mɑ sɛɣɛsʋɣʋ. Tɔ́kɩ mɑ kʋsəsɩɩtʋ kɛ nyɑ́ lotu tɑɑ.
2Ntɩ tɩɩ yelinɑ nɑ ń cɑɣɑnɑ hɛɛsʋɣʋ, nɑ nyɑ́ weesuɣu tɑɣɑlɩ.
3Lɑkɩ kʋpɑntʋ nɑ ń təŋəɣɩ tɑmpɑnɑ. Tɑmsɩ-təɣɩ nyɑ́ luɣu tɛɛ ɩsɩɩ ɑcimɑ wontuɣu kʋpɑŋkʋ. Tɔ́kɩ-təɣɩ teu kɛ nyɑ́ lotu tɑɑ.
4Ɩlɛ Ɩsɔ nɑ yəlɑɑ pɑɑ sɔɔlɩ-ŋ nɑ nyɑnɑ-wɛ ɩ́ wɛɛ leleŋ.
5Pɛtɩ nyɑ́ təɣɩ Tɑcɑɑ nɑ lotu kʋlʋmtʋ. Tɑɑ tɔnɑ nyɑ́ mɑɣɑmɑɣɑ nyɑ́ lɑɣɑtʋ.
6Nyənəɣɩ Ɩsɔ tike kɛ nyɑ́ kʋlɑpʋtʋ tənɑ tɑɑ. Ɩlɛ ɩ kɑ́ hʋlɩ-ŋ mpɑɑʋ ŋku n kɑ́ təŋ tɔ.
7Tɑɑ nyənɩ nyɑ́ təɣɩ nyəntʋ. Nyɑ́nɑ́ Tɑcɑɑ, nɑ ń kisi ɩsɑɣɑtʋ.
8Pɩɩ kɔnɑ ɑlɑɑfəyɑ kɛ nyɑ́ tɔnʋɣʋ tɑɑ nɑ pə́ hɛɛsɩ nyɑ́ wʋsɑsənɑɑ.
9Sɛɛ Tɑcɑɑ nɑ nyɑ́ kʋwɛnɑm, nɑ nyɑ́ kʋhɑləm kɑncɑɑlɑɣɑ kʋlʋlʋm.
10Ɩlɛ nyɑ́ kpeeŋ kɑ sú təyoloyolo, nɑ sʋlʋm nɑ́ɑ́ sú nyɑ́ ŋkpɑɑŋ.
11Mpʋ tɔ, mɑ pəyɑlʋ tɑɑ nyənɩ yem kɛ́ Tɑcɑɑ ŋkpɑŋʋɣʋ hɔm. Pəyele nti ɩ kpɑɑləɣɩ-ŋ tɔ tə́ tɑɑ lɑ-ŋ sɔɣɔntʋ.
12Yʋlʋ wei Tɑcɑɑ luɣu wɛɛ tɔ, pʋntʋ ŋkpɑŋʋɣʋ kɛ ɩ hɔŋ. Teitei ɩsɩɩ cɛcɛ hɔŋʋɣʋ ɩ pəyɑɣɑ kʋsɔɔlɑɣɑ nyəŋkʋ tɔ.
13Yʋlʋ wei ɩ hikɑ ləmɑɣɑsɛɛ, nɑ ɩ́ hii lɑɣɑtʋ tɔɣɔlɛ ɩsɩɩ leleŋ nɩɩlʋ.
14Mpi tɔ, kɑwɑɑɣɑ ŋkɑ ləmɑɣɑsɛɛ hɑɑkɩ tɔ kɑ kəlɑ liɣitee nyəŋkɑ, nɑ pə kɑsəyɑɣɑ kəlɑ wʋlɑ kɛ teu.
15Ləmɑɣɑsɛɛ kəlɑ teu kɛ liɣitee pɛɛ. Wontunɑɑ mpɑ yʋlʋ nyɩɩləɣɩ teu tɔ, tə tɑ hɑŋnɑ ləmɑɣɑsɛɛ ɑnɩ.
16Ləmɑɣɑsɛɛ lɑkɩ kɛ́ nɑ yʋlʋ weesuɣu tɑɣɑlɩ, nɑ ɑ́ hɑ-ɩ wɛnɑʋ nɑ ɑ́ kʋsɩ ɩ nyʋɣʋ.
17Ləmɑɣɑsɛɛ mpɑɑŋ kɛ́ kʋpɑŋ kɛ́, nɑ timpi ɑ hʋləɣɩ yəlɑɑ sɩ pɑ́ tɔ tɔ pə kɔŋnɑ hɛɛsʋɣʋ.
18Ləmɑɣɑsɛɛ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ weesuɣu tʋɣʋ kɛ mpɑ pɑ wɛnɑ-yɛ tɔɣɔ. Mpɑ pɑ lɑkənɑ-yɛ tɔ pɑ nɩɩkɩ leleŋ kɛ́.

19Ləmɑɣɑsɛɛ kɛ Tɑcɑɑ sɩɩnɑ tɛtʋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ lɑ nɑ ɩsɔtɔnʋɣʋ wɛɛnɑ tomɑ nɑ ɩ lɑɣɑtʋ.
20Ɩ nyəm kɛ ɩ hulinɑ pɔ́ɔ́ŋ sɔsɔɔŋ, nɑ ɩsɔŋmʋntʋ nɑ́ɑ́ kɔŋnɑ cɔlɔʋ.
21Mɑ pəyɑlʋ, tɔkɩ nyəm nɑ nyʋɣʋ tɑɑ mɑɣɑsəm kɛ teu. Pə́ tɑɑ hɑtələnɑ-ŋ.
22Mpʋ pɩɩ hɑnɑ-ŋ weesuɣu nɑ ń nɩɩ leleŋ.
23N kɑ́ tɔnɑ nɑɑni kɛ́ teu kɛ́, pʋlʋpʋ kɑɑ co-ŋ.
24Nɑ ń too ɑhoo kɛ teu nɑ sɔɣɔntʋ fɛɩ.
25N kɑɑ nyɑnɑ wɑhɑlɑ kʋtutu nɔɣɔlʋ yɑɑ ɑsɑɣɑɑ.
26Mpi tɔ, Tɑcɑɑ kɛlɛ nyɑ́ nɑɑni, nɑ ɩ kɑ́ cɔlɔ-ŋ nɑ kɑtɔsɩ tənɑ.
27Pɑɑ wɑɑtʋ wei kɛ́ n wɛnɑ pəsʋɣʋ, tɑɑ kisi kʋpɑntʋ lɑpʋ kɛ mpɑ pɑ lɑŋɑɑ tɔ.
28Ye n wɛnɑ sɩ n kɑ́ sənɑ nɔɣɔlʋɣʋ kpɑkpɑɑ, tɑɑ tɔɣɔnɩ-ɩ nɑ ɩ́ kpe sɩ cele.
29Tɑɑ mɑɣɑsɩ sɩ n lɑkɩ ɩsɑɣɑtʋ kɛ wei ɩ cɑɣɑ nyɑ́ kiŋ nɑ nɑɑni tɔ.
30Ye nɔɣɔlʋ tɑ lɑ-ŋ pʋlʋpʋ tɑɑ yoonɑ pʋntʋ kɛ mʋsʋŋ.
31Tɑɑ lɑ mʋsʋŋtʋnɑɑ kɛ ɩsɛsɛɛmlɛ. Pə́cɔ́ tɑɑ nyɩɩlɩ pɑ tɔntɛ.
32Mpi tɔ, Tɑcɑɑ tɑɑ kpɑɑkənɑ ɑsɑɣɑɑ kɛ́. Amɑ ɩ cewɑɑ ntɛ́ tɑmpɑnɑ təŋlɑɑ.
33Tɑcɑɑ təŋsəɣɩ mpusi kɛ́ ɑsɑɣɑɑ tɛɛsɩ kɛ́. Ɩlɛnɑ ɩ́ kooliɣi siɣisilɑɑ nyəŋsɩ kɛ kʋpɑntʋ.
34Ɩ woŋiɣi mpɑ pɑ woŋiɣi-ɩ tɔ, nɑ ɩ́ hʋləɣɩ pɛɛlɛɛ kɛ mpɑ pɑ pɑsəɣɩ pɑ tɩ tɔ.
35Teeli kɛlɛ ləmɑɣɑsɛɛ nyə́mɑ pɑɑ tete. Ɩlɛnɑ nyʋɣʋ fɛɩnɑɑ kɛ fɛɛlɛ sɔsɔɔlɛ.