Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Atuwɑ

Atuwɑ 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pə kəlɑ teu sɩ yʋlʋ ɩ́ nyɑsɑ mʋtiyɑ kpɛtɛ nɑ hɛɛsʋɣʋ, nɑ mpi pɑɑ sɑɑkɩ-ŋ təkpɛtɛkpɛtɛ kɛ təyɑɣɑ ŋkɑ kɑ tɑɑ yoou wɛɛ tɔ.
2Təmlɛ tʋ wei ɩ wɛnɑ ləmɑɣɑsəlɛ tɔ, ɩ kpɑkəɣɩ pəyɑɣɑ tɛtɛlɑtʋ lonte kɛ́ nɑ ɩ́ hiki ɩ pɑɑ nyəm kɛ kpɑncoou tɑɑ.
3Kɔkɔ kɛ pɑ wiiliɣinɑ wʋlɑ, nɑ liɣitee nyəɣəlʋɣʋ sɩ, pɑ nɑɑ kʋ teu. Amɑ Tɑcɑɑ mɑɣɑsəɣənɑ yəlɑɑ lotunɑɑ.
4Tɔm nti tə fɛɩ teu tɔɣɔ ɩsɑɣɑʋ keŋnɑ ŋkpɑŋŋ. Nɑ pɔpɔtʋ nɑ́ɑ́ nɩɩkɩ tɔm nti tə wɑkələɣɩ yəlɑɑ tɔ.
5Wei ɩ woŋiɣi kʋnyɔntʋnɑɑ tɔ pɑ ŋmɑlʋ Ɩsɔ kɛ́ ɩ tʋʋkɩ. Nɑ wei ɩ pɑɑnɑ lɛlʋ wɑhɑlɑ tɔ, pɩɩ hɔ ɩ ŋkpɑŋʋɣʋ.
6Sɑɑlənɑɑ kʋsəɣənɑ kʋkpɑtəlɑɑ nyʋɣʋ, nɑ cɛcɛnɑɑ nɑ́ɑ́ kʋsəɣɩ pɑ piyɑ nyəŋ.
7Tɔm kʋpɑntʋ ɩɩ mɑkɩ kʋmɛlɛməŋ. Ɩlɛ ɩsənɑɣɑ kɑloolɑɣɑ kɑ́ mɑɣɑ yʋlʋ sɔsɔ?
8Lɛlɑɑ nɑ́ hʋʋkɩ sɩ pɑ kʋcɔɔʋ kɑ́ tʋ-wɛɣɛ nyʋleleŋ, nɑ pɑ́ wɑɑ pɑ təmɑ tənɑ tɑɑ.
9Wei ɩ lɔɔkɩ ɩsɑɣɑtʋ nti ɩ tɔɣɔntəlɛ lɑpɑ-ɩ tɔ, ɩ pɛɛkəɣɩ sɔɔlʋɣʋ kɛ́. Amɑ wei ɩ tɔɔsəɣɩ-təɣɩ ɩ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɑɑ tɔ ɩ fɑkɩ tɑɑpɑlɑɑ.
10Kɑlənɑʋ wɑɑsəɣɩ yʋlʋ lɑɣɑtʋ kɛ́, nɑ pə́ kəlɩ tipilɑ nɑɑnʋwɑ kɛ kʋmɛlɛŋ tɔɔ.
11Ɩsɑɣɑtʋ lɑpʋ kɛ ɩsɑɣɑʋ pɛɛkəɣɩ. Amɑ tillu ɩsɑɣɑʋ kɛ pɑɑ ponɑ-ɩ.
12Pə kəlɑ teu sɩ ń sulinɑ tɔɣɔlɑɣɑ ŋkɑ kɑ piyɑ pə kpɑwɑ tɔ, nɑ mpi n kɑ́ sulinɑ kʋmɛlɛŋ kɛ sɑɑ wei ɩ kʋmɛlɛntʋ kʋlɑɑ tɔ.
13Wei ɩ lɛɛtəɣɩ ɩsɑɣɑtʋ kɛ kʋpɑntʋ lonte tɔ, wɑhɑlɑ kɑɑ tɛ ɩ təyɑɣɑ tɑɑ.
14Yoou cɑɑlʋɣʋ wɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ ɑkɔlɑ tʋlʋɣʋ. Kpɑ nyɑ́ tɩ, tɑɑ yele nɑ kʋ kɔɔ.
15Yʋlʋ wei ɩ hɑɑkɩ tɑmpɑnɑ tʋ kɛ tɑsəkəlɛ, nɑ wei ɩ́lɛ́ ɩ́ hɑ tɑsəkəlɛ tʋ kɛ tɑmpɑnɑ tɔ. Tɑcɑɑ tɑɑ kpɑɑkənɑ pɑ nɑɑlɛɣɛ.
16Pɑɑ kʋmɛlɛŋ tɔ́kɑ liɣitee sɩ kʋ yɑkɩ ləmɑɣɑsɛɛ pɩɩ wɑɑsəɣɩ-kʋ.
17Ceu hʋləɣɩ ɩ sɔɔlʋɣʋ kɛ tɑm kɛ́. Lʋlʋɣʋ tʋ təmlɛ ntɛ́ sɩ ɩ́ sənɑ wɑhɑlɑ wɑɑtʋ.
18Yʋlʋ wei ɩ fɛɩnɑ nyʋɣʋ tɑɑ mɑɣɑsəm tɔ, ɩnɩ ɩ sɑləɣənɑ niŋ nɑ ɩ́ mʋ ɩ tɔɣɔntəlɛ kəmlɛ.

19Wei ɩ sɔɔlɑ yoou tɔ ɩ sɔɔlɑ ɩsɑɣɑtʋ kɛ́, nɑ wei ɩ́lɛ́ ɩ hɔŋ ɩ tɩ tɔ ɩ́ polo wɑkəlʋɣʋ tɑɑ.
20Yʋlʋ ɩsɑɣɑʋ kɑɑ nɑ lɑŋhʋlʋmlɛ. Ɩlɛnɑ ɩsɑɣɑtʋ yɔɣɔtʋlʋ nɑ́ɑ́ hoti wɑhɑlɑ tɑɑ.
21Yʋlʋ wei ɩ lʋlɑ kʋmɛlɛŋ tɔ lɑŋwɑkəllɛ tɑɑ kɛ́ ɩ wɛɛ. Kpɑŋtʋ cɑɑ kɑɑ pəsɩ nɑ ɩ́ yɔɔlɩ.
22Lɑŋhʋlʋmlɛ kɛ́ kɔɔlɛ kʋpɑntɛ kɛ́. Amɑ lɑŋwɑkəllɛ nɑ́ lɑkɩ nɑ mʋwɑ tɑɑ wʋlɩ.
23Ɩsɑɣɑʋ mʋɣɩ toko tɛɛ kʋcɔɔŋ wei ɩ kɑ́ hɛləsɩ-ɩ tɑmpɑnɑ tɑɑ tɔɣɔ.
24Ləmɑɣɑsɛɛ wɛ yʋlʋ lɑɣɑtʋ nɔɣɔ tɔɔ kɛ́. Ɩlɛnɑ kʋmɛlɛŋ nɑ́ɑ́ nyənəɣɩ hɑtoo tɛtʋ tənɑɣɑ.
25Pəyɑɣɑ kʋmɛlɛŋ wɑkələɣɩ kɑ cɑɑ lɑŋlɛ kɛ́, nɑ kɑ́ tʋ kɑ too kʋlʋlʋ kɛ nəɣəsɛɛ.
26Pə fɛɩ sɩ ń pɛlɩ kəmlɛ kɛ wei ɩ tɔm tɑ sɩ tɔ. Yɑɑ ń hɔ wei pɑ tʋɣʋnɑ tɔ ɩ ŋkpɑŋʋɣʋ kɛ ɩ tɑmpɑnɑ təŋʋɣʋ tɔɔ.
27Wei ɩ nyəmɑ́ ɩ tɩ kpɑʋ kɛ təyɔɣɔtəlɛ tɔ, ɩ kɛ́ nyəntʋ kɛ́, nɑ wei ɩ ləmɑɣɑsəlɛ wɛ təpɑmm tɔ, ɩ kɛ́ yʋlʋ lɑɣɑtʋ.
28Pɑɑ kʋmɛlɛŋ mɑɣɑmɑɣɑ sumnɑ kʋ nəɣəsəɣənɑ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ kɛ́. Ye wei ɩ sulɑ ɩ nɔɣɔ tɔɔ ɩ kɛ́ lɑɣɑtʋ kɛ́.