Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sandane

Sandane 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N ma diina, i nama ɲinan n ma xaranna xɔn, i xa n ma yamarine suxu,
2amasɔtɔ e i ya siimayaan xɔnkuyama ayi nɛn, i ya bɔɲɛ xunbeli ɲɛɛne yi fari sa.
3Hinanna nun lannayaan nama ɲan i yi, e bira i kɔɛ ɲɛrɛn na, i e sa i bɔɲɛni.
4Nayi, i marafanna nun xili faɲin sɔtɔma nɛn, Ala nun muxune ra.
5I yigin sa Alatala yi i bɔɲɛn ma feu! I nama la i ya xaxilimayaan na.
6I xa Ala kolon i ya feene birin yi, a tan yi i ya kirane matinxin.
7I nama i yɛtɛ yatɛ fe kolonna ra. Gaxu Alatala yɛɛ ra, i masiga fe ɲaxin na.
8Na findima nɛn kɛndɛyaan na i fatini, a yi i xɔnne sɛnbɛ so.
9Alatala binya i yii seene ra e nun i ya bogi se xabaxi singene.
10Nayi, i ya sagane rafema nɛn kenken, i ya kundine yi rafe manpaan nɛnɛn na han e bɔxɔn a ma.
11N ma diina, Alatala nɛma i xurɛ, i nama yo na ma. A nɛma i sɔnna yitɛ i ra, i nama xɔlɔ.
12Amasɔtɔ Alatala a xanuntenne xuruma, alo dii fafan nafan dii xɛmɛna.
13Sɛwan na kanna xa, naxan na fekolonna sɔtɔ, naxan na famunna sɔtɔ.
14Amasɔtɔ a tɔnɔn gbo dangu gbetin na, a seen naxanye sɔtɔma, ne fisa xɛmaan xa.
15A fan dangu bɔxɔ bun nafunla ra, i waxɔn se yo mi nɔɛ sɛ a ma.
16A siimaya xɔnkuyen fima muxun ma, a nafunla nun binyen fi a ma.
17A kirane birin fan, bɔɲɛ xunbenla nan ne ra.
18Naxanye fekolonna fenma a findixi siimaya wudin nan na ne xa. Naxanye a sɔtɔma, sɛwan ne xa.

19Alatala bɔxɔn nafalaxi fe kolonna nan xɔn, a famun yi kuyen da,
20tilinne rabixi a kolonna nan ma, kundane yi xiila rafa.
21N ma diina, xaxilimayaan namara, i feene yɛ fen, i lu na fari waxatin birin.
22Na findima nɛn siimayaan na i niin xa, a lu alo ɲɛrɛna i kɔɛ.
23Nayi, i sigan tima nɛn xaxili sani i ya kiraan xɔn, i mi i sanna radinɲɛ sese ra.
24I na i sa, i mi gaxuɛ. I nɛma saxi, i ya xixɔnla ɲaxunma nɛn.
25I nama gaxu fe magaxuxi yo yɛɛ ra naxan fɛ sanɲa ma kedenni, hanma gbalon naxan muxu ɲaxine sɔtɔma,
26amasɔtɔ Alatala findima nɛn i ya xaxili ragidin na. A i sanne ratanga luti ratixine birin ma.
27I nama tondi fe faɲin nabɛ muxune xa, naxanye daxa e a sɔtɔ, xa fɛrɛna i xa.
28Xa sena i yii iki, i nama a fala i adamadi boden xa, i naxa, “Siga, tila i fa, n na a soma i yii!”
29I nama fe ɲaxini tɔn i adamadi boden xili ma, a nɛma dɔxi i fɛma lannayani.
30I nama muxun kansun xa yo mi i xa, a mi fe ɲaxi ligaxi i ra.
31I nama gbalotɔɔn maxɔxɔlɔn, i nama a kira yo sugandi.
32Amasɔtɔ muxu ɲaxin mi rafan Alatala ma, koni Alaa wundo feene muxu faɲine nan xa.
33Alatala dangan muxu ɲaxina denbayaan fɔxɔ ra, koni a barakan sama nɛn tinxin muxune konni.
34A magele ti wasoxine magelema nɛn, koni a hinanma nɛn yɛtɛ magodone ra.
35Fekolonne binyen nan sɔtɔma e kɛɛn na, koni xaxilitarene yagi gbeen nan sɔtɔma.