Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YAASINƆ

YAASINƆ 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma nɛ́, ǹton tó ma yãdannɛna sãnguro, ǹgↄ̃ yã kɛ̀ má dìɛnnɛɛnↄ kũna n swɛ̃̀n.
2Zaakɛ eé n ká wɛ̃̀ndi gbã̀aa, eé aafia kaarannɛ.
3Gbɛ̃kɛ kↄ̃n náanɛo tón kɛ̃mmaro, ǹgↄ̃ dana kã̀mbɛɛ ũ, ǹ kɛ̃ n swɛ̃̀a lán wè pↄ́ kɛ̃ walaaa nà,
4n tↄ́ égↄ̃ nna, nɛ́gↄ̃ maa Luda kiia kↄ̃n gbɛ̃nteenↄ.
5Ǹ Dii náanɛ kɛ kↄ̃n nↄ̀sɛo do, ǹton gbãaa kpá n zĩnda dↄ̃naaro.
6Ǹgↄ̃ à dↄ̃ n yãpingikɛna guu, eé zɛ́ poronnɛ súusu.
7Ǹton n zĩnda gwa ↄ̃ndↄ̃dee ũro, ǹgↄ̃ Dii vĩa vĩ ǹ kɛ̃ yã zaaaa.
8Beee égↄ̃ dɛ n mɛ̀ aafia ɛ̃zɛ̃ ũ, eé n wánↄ gba gbãaa.
9Ǹ bɛ̀ɛ lí Diinɛ kↄ̃n n auzikio kↄ̃n n bura pↄ́ káakunↄ píngi,
10pↄ́wɛɛ é n dↄ̃̀ pa ai àgↄ̃ kwɛ́ɛ, n lo ìsinↄ é pa yɛ́lɛlɛ kↄ̃n geepiwɛ̃ dufuo.
11Ma nɛ́, tó Dii e n totoo, ǹton dↄkɛ à yãoro, tó à kpã̀kɛ̃nzi, ǹton tó à kɛnnɛ ĩiro.
12Zaakɛ gbɛ̃ kɛ̀ Dii yezin è toto, lán de è kɛ a nɛ́ kɛ̀ kɛ̀nɛ maaanɛ nà.
13Aubarikadeen gbɛ̃ kɛ̀ ↄ̃ndↄ̃ↄ lè à kũ̀ à dↄ̃na è à pàpa ũ.
14Zaakɛ à àre vĩ dɛ kondogila, è kaarana kɛńnɛ dɛ vurala.
15À bɛ̀ɛ vĩ dɛ gbɛ̀baila, pↄ́ kɛ̀ ń à nii vĩinↄ kee e ká à ũro.
16Wɛ̃̀ndi gbã̀a kú à ↄplaan, auziki kↄ̃n gakuio kú à ↄzɛɛn.
17À yãkɛnanↄ nna, à zɛ́ píngi aafia vĩ.
18À dɛ lí wɛ̃̀ndidee ũ gbɛ̃ kɛ̀ kũnanↄnɛ, aubarikadeenↄn gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ sìnↄ ũ.

19Dii gonikɛɛ guu à tↄↄtɛ kàɛ, à ↄ̃ndↄ̃ↄ guu à musu kɛ̀.
20À ísia wɛ̀ɛ bↄ̀ a dↄ̃na guu, à tò ludambɛ luguu mↄdↄ vĩ.
21Ma nɛ́, ǹgↄ̃ wɛ́ɛzɛ̃ɛ vĩ kↄ̃n faao, ǹton wɛ́ɛ vĩàlaro.
22Eégↄ̃ dɛ n ninii wɛ̃̀ndi ũ, eégↄ̃ dɛ kã̀mbɛɛ ũ n waalɛ.
23Nɛ́gↄ̃ tɛ́ n làakaria, pↄ́ke é kpánnɛro.
24Tó n daɛ, vĩa é n kũro, nɛ́ daɛ ǹ ii o nna.
25Nɛ́ vĩa kɛ karinɛro, ke mↄ́nzi kɛ̀ è zaakɛrinↄ le kãndoo.
26Zaakɛ Dii égↄ̃ dɛ n mìnakii ũmɛ, eé tó n gbá vĩ takutɛɛla.
27Tó n ↄↄ e n kpɛɛ lee, gbɛ̃ kɛ̀ dɛ ǹ à maaa kɛnɛ, ǹton gí kɛnɛziro.
28Tó ń ĩankana zɛ́ vĩ, ǹton be n gbɛ̃daaanɛ à gá gĩa ai ziaro.
29N gbɛ̃daaa kɛ̀ kú n saɛ kɛ̀ à n náanɛkɛna, ǹton à zaaa kpákↄ̃sↄ̃ziro.
30Tó gbɛ̃ e yãke kɛnnɛro, ǹton lɛokpakↄ̃a kɛo pãro.
31Ǹton gbãamↄnnɛri gwena ni dɛro, ǹton tɛ́ à yãkɛna keziro.
32Zaakɛ Dii tɛ̃̀n mↄnafikideenↄ ũ, nↄ̀sɛpuradeenↄn è kɛ a kpaasinↄ ũ.
33Dii è láari zĩ gbɛ̃ zaaanↄ uaa, è aubarika da gbɛ̃ maaanↄ bɛɛn.
34È lalandideenↄ lalandi kɛ, mↄde à gbɛ̃kɛɛ vĩ kↄ̃n zĩndabusarinↄ.
35Ɔ̃ndↄ̃dee è bɛ̀ɛ e, yↄ̃nkↄↄ sↄ̃ è wí da a zĩndaa.