Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Atuwɑ

Atuwɑ 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sʋlʋm sʋsəɣɩ yʋlʋ kɛ kɑlɑmpɑɑnɩ kɛ́. Ɩlɛnɑ sʋlʋm toŋ nyəm nɑ́ɑ́ sʋsɩ-ɩ yoou tɑɑ. Ləmɑɣɑsɛɛ fɛɩ tʋ hɑɑkənɑ ɩ təɣɩ pə tɑɑ.
2Wulɑʋ pɑ́ɑ́nɑ́ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ tɔɣɔlɑɣɑ nyɩɩsʋɣʋ, wei ɩ́ kpɑɑsɑ-yɛ ɩ kɑ́ sɩ.
3Yoou selu wɛnɑ teeli kɛ́, kʋmɛlɛŋ tike kɑŋnɑ nyʋɣʋ kɛ pə tɑɑ.
4Hɑ́tʋ́ wei ɩ lɑpɑ hɑtəŋmɩɩləm kɛ toomɑɣɑ tɑɑ tɔ, ɩɩ kʋŋ pʋlʋɣʋ sɑlɑŋ wɑɑtʋ.
5Yʋlʋ hʋwɛɛ wɛ pooluŋ kɛ́ ɩsɩɩ lʋm sɛɛlɑɑ kɛ tɛtʋ tɛɛ. Ləmɑɣɑsɛɛ tʋ tike pəsəɣənɑ ɑ ləsʋɣʋ.
6Yəlɑɑ tuutuumɑ sɑŋnɑ pɑ tɩ sɩ, lɛlɑɑ ɩ́ lɑ-wɛɣɛ nɑɑni. Amɑ pə wɛ kɑtɛ sɩ ń hiki nɑɑni tʋ nɑ tɑmpɑnɑ.
7Tɑmpɑnɑ təŋlʋ wei ɩ tɔŋ teu tɔ, ɩ wɑɑlɩ piyɑ nyɔɔŋ lɑpɑ leleŋ kɛ́.
8Wulɑʋ ɩ́ cɑɣɑ tɔm hʋʋʋ, ɩ nɑɑkɩ ɩsɑɣɑtʋ kɛ kpɑkpɑɑ kɛ́.
9Nɔɣɔlʋ ɩɩ pəsəɣɩ nɑ ɩ́ yɔɣɔtɩ ɩ tɑɑ sɩ ɩ tɑ pəntɩ. Yɑɑ ɩ lɩɩ kʋpʋntʋɣʋ pɑɑ tɑɑ.
10Yuŋ mɑɣɑsəlɑɣɑ yɑɑ tɑɣɑləŋ nyəŋkɑ ŋkɑ kɑ tɑ siɣisi tɔ, Tɑcɑɑ nyənəɣɩ-kɛɣɛ ɑcɑɑlətʋ kɛ́.
11Apɑlʋ pəyɑɣɑ yɑɑsi tɑɑ kɛ́ pə nɑɑkənɑ sɩ, kɑ tɔntɛ kɑ́ siɣisi nɑ tə́ wɛɛ teu.
12Nkpɑŋʋɣʋ ŋku pɑ nɩɩkənɑ, nɑ ɩsəlɛ nte pɑ nɑɑkənɑ tɔ, Tɑcɑɑ lɑpənɑ pɑ nɑɑlɛ.
13Tɑɑ nyɩɩlɩ tom, pə tɑɑ kɔɔ nɑ ń pəsɩ kʋnyɔntʋ. Ye n cɑɑ sɩ ń tɔɣɔ nɑ ń hɑɣɑ cɑɣɑnɑ nyɑ́ ɩsɛ.
14Yɑmpɑɣɑtɩ nɔɣɔ tɑɑ nɑ pə tʋsɑ-m kɛ́. Ɩ lɩɩkɩ kpeeŋɑ ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑsəɣɩ ɑmʋkəŋ.
15Wʋlɑ nɑ pɛɛ nnɑ ɑ pɛɛkʋɣʋ wɛ kɑtɛ tɔ pə tɔɔlɑɑ kɛ́ təhɔ. Amɑ yəlɑɑ ləmɑɣɑsɛɛ nyə́mɑ hikuɣu wɛnnɑ kɑtɛ.
16Ye nɔɣɔlʋ səŋɑɑ sɩ mʋʋlʋ ɩ́ tɔɣɔ-ŋ kəmlɛ, mʋ səŋlʋ cɑpɑ kɛ tɔlʋmɑ kɛ n tɑ nyɩ mʋʋlʋ tɔ pə tɔɔ.
17Nmɩɩləm tɔɣɔnɑɣɑ wɛ leleŋ kɛ teu kɛ́. Pə kɛɛsəɣɩ ɩlɛnɑ kɑ́ pəsɩ ɩsɩɩ pətuwee kɛ nɔɣɔ tɑɑ.
18Lɑɣɑtʋ tɑsʋɣʋ tɔɔ kɛ́ yʋlʋ pəsəɣɩ nɑ ɩ́ lɑ təmɑ. Ye n cɑɑ n tɛɛ yoou, cɑɣɑ nɑ ń mɑɣɑsɩ teu.

19Kɑtɑɣɑsətʋ kuliɣi tɔm kʋŋmɛsətʋ tɔɔ kɛ́. Cɔlɔ yəlɑɑ mpɑ pɑ yɔɣɔtəɣɩ kɑtɑtəlɑɣɑ tɔ.
20Ye wei ɩ tʋ́ʋ́ ɩ too yɑɑ ɩ cɑɑ, ɩ weesuɣu teŋ kɛ́ ɩsɩɩ səkpɛtʋɣʋ tɑɑ kɔkɔ.
21Wei ɩ pɑɑlɑ wɛnɑʋ kɛ holoholo kɛ tɑnɑŋ tɛɛ tɔ, pə kɑɑ tɛɛsənɑ-wəɣɩ kʋpɑntʋ kɛ kooluɣu.
22Tɑɑ tɔ sɩ n lɛɛtəɣɩ ɩsɑɣɑtʋ. Tʋ́ Tɑcɑɑ kɛ nɑɑni ɩ kɑ́ wɑɑsɩ-ŋ.
23Tɑcɑɑ luɣu fɛɩ mɑɣɑsəlɑɣɑ ɩsɑɣɑɑ. Ɩɩ cɑɑ sɑnəyɑ wei ɩ tɑ təŋ tɔ.
24Yʋlʋ ɩɩ pəsəɣɩ nɑ ɩ́ nyɩ ɩ mpɑɑʋ. Tɑcɑɑ feŋiɣinɑ ɩ weesuɣu tɔɔ.
25Ɩsɩɩ yʋlʋ sɩɩkʋɣʋ nɔɣɔ kɛ Ɩsɔ sɩ ɩ kɑ́ lɑ pʋlʋ, nɑ ɩ́ tɑ mɑɣɑsətɑ sɩ ɩ kɑ́ pəsɩ yɑɑ ɩ kɑɑ pəsɩ tɔ, pə kɛ́ ɑsolɑ kɛ́.
26Wulɑʋ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ cɛkəɣənɑ ɑsɑɣɑɑ kɛ́, nɑ ɩ́ ləsəɣɩ-wɛ nɑ ɩ́ hɔŋ pɑ ŋkpɑŋŋ nɑ pətɔɔtəlɛ fɛɩ.
27Yʋlʋ ləmɑɣɑsəlɛ ntɛ kɔkɔ ŋkɑ Tɑcɑɑ tʋwɑ yʋlʋ tɑɑ sɩ kɑ́ nɑɑkɩ hɑtoo ɩ lotu tɑɑ tɔ.
28Kʋpɑntʋ nɑ tɑmpɑnɑ kentiɣinɑ wulɑʋ. Kʋpɑntʋ kɛ ɩ tɔkənɑ ɩ kɑwulɑɣɑ kumte.
29Tɔnʋɣʋ tɑɑ ɑlɑɑfəyɑ kʋsəɣənɑ ɩfepile nyʋɣʋ, nɑ nyɔɔsɩ kʋhʋlʋmɑsɩ nɑ́ɑ́ kʋsɩ kʋkpɑtəlʋ nyəŋkʋ.
30Yʋlʋ wei Ɩ lɑkɩ kɑwɑlɑɣɑ tɔ pə kɔɔlɛ ntɛ́ hiŋ, ɩlɛnɑ mɑpʋ nɑ́ɑ́ tʋ yʋlʋ kɛ ləmɑɣɑsɛɛ.