Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Atuwɑ

Atuwɑ 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tɑfiiti pəyɑlʋ Sɑlʋmɔŋ wei ɩ kɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ tɔ ɩ ɑtuwɑ ntɔ.
2Atuwɑ ɑnɩ ɑ hʋləɣənɑ yʋlʋ kɛ tɑmpɑnɑ tɑɑ tɔntɛ, nɑ lɑɣɑtʋ nɑ siɣisuɣu nɑ kʋpɑntʋ nɑ ɩ́ cɛkənɑ tɔm sɔsɔɔntʋ.
4A kuliɣi ɩfepiyɑ ɩsɛ nɑ pɑ́ wɛɛnɑ nyʋɣʋ tɑɑ mɑɣɑsəm. A tɑsəɣɩ mpɑ pɑ tɑ nyɩ pʋlʋ tɔɣɔ lɑɣɑtʋ.
5Nyəntɑɑ mɑɣɑmɑɣɑ nɑ́ wiiliɣi ɑ tɑɑ nɑ pɑ́ wɑɑkɩ. Nɑ ɑ́ hʋləɣɩ lɑɣɑtʋnɑɑ kɛ ɩsənɑ pɑɑ lɑ tɔ.
6Pɑɑ cɛkənɑ ɑsəsɩɩnɑ nɑ lɑɣɑtʋ tɔm sɛɣɛsəlɑɑ ɑtuwɑ.
7Ɩsɔ nyɑmnɑʋ ntɛ́ nyəm kite. Kʋmɛlɛməŋ ɩɩ nyɑŋnɑ-ɩ nɑ pɑ́ kisiɣi nyəm kʋsɛɣɛsətʋ nɑ pə lɑɣɑtʋ tɑsʋɣʋ.
8Mɑ pəyɑlʋ tɑɑ lɔ nyɑ́ cɑɑ nɑ nyɑ́ too pɑ sɛɣɛsʋɣʋ.
9Pɩɩ lɑ nɑ nyɑ́ weesuɣu té kɛ́ ɩsɩɩ ntenuɣu kɛ nyʋɣʋ tɑɑ, yɑɑ lɩɩlʋɣʋ kɛ luɣu tɛɛ.
10Ye ɑsɑɣɑɑ lʋkɩ sɩ pɑ́ tusiɣi-ŋ ɩsɑɣɑtʋ tɑɑ, tɑɑ tisi.
11Yɑɑ pɑ yɑɑ-ŋ sɩ ɩ́ cɛŋ yəlɑɑ nɑ ɩ́ kʋ-wɛɣɛ mʋsʋŋ,
12nɑ ɩ́ li pɑ tənɑ nɑ pɑ ɩsɛ ɩsɩɩ ɑtɛtəlɛ. Yɑɑ ɩsɩɩ mpɑ pɑ tiiki pəlɑɑʋ tɑɑ tɔ.
13Ɩlɛnɑ ɩ́ kuu pɑ wontu kʋpɑntʋ tənɑ nɑ ɩ́ suuli mə tɛɛsɩ,
14nɑ pɑɑ wei ɩ́ wɛɛnɑ ɩ pɑɑ tete. Sɩ yɑntɑŋɑ kʋlʋmɑɣɑ kɛ mə tənɑ ɩ́ kɑ́ kpɛntɩ.
15Mɑ pəyɑlʋ nyɑnɑ-wɛ ɩ́ tɑɑ kɑɑ mpɑɑʋ, hɑtələnɑ timpi pɑ tɔŋ tɔ.
16Ɩsɑɣɑtʋ mpɑɑʋ kɛ pɑ tɔŋ nɑ yʋlʋkʋlɛ tɔm cɑɑlənɑ-wɛ.
17Pɑɑ nyəkɩ sumɑɣɑ kɛ kɑtɔkɑ nɑ kɑ́ nɑɑkɩ.
18Amɑ mpɛ pɑ nyəkɩ pɑ təɣɩ mpi pɩɩ co-wɛ tɔɣɔ, nɑ pɑ́ nyəkɩ pɑ weesiŋ kɛ kɑtɔsɩ.
19Yəlɑɑ mpɑ pɑ pɛɛkəɣɩ kɑsəyɑɣɑ ɑsilimɑ nyəŋkɑ tɔ pɑ mpɑɑŋ ntɛ́, nɑ pɑ́ kʋɣɩ weesiŋ nyə́mɑ.

20Ləmɑɣɑsɛɛ kiisiɣinɑ ntɛɣɛ mpɑɑŋ tɑɑ nɑ kʋyɛɛŋ tɑɑ.
21A yɔɣɔtəɣɩ yəlɑɑ təsullenɑɑ nɑ kpɑɑməŋ tɑɑ sɩ:
22Pəlee kɛ́ kɑɑnyəmɑsɩ ləmɑɣɑsɛɛ kɑ́ pɩɩ, nɑ sɑɣɑtəlɑɑ nɑ́ɑ́ lɩɩ pə tɑɑ, nɑ kpɑŋtʋnɑɑ tɑɑ nɑ́ɑ́ yele kpɑnɑʋ kɛ ləmɑɣɑsɛɛ.
23Ɩ kɔɔ nɑ ɩ́ nɩɩ mɑ kɑlənɑʋ, mɑɑ tisi mə́ tɔɔ kɛ́ mɑ feesuɣu nɑ mɑ́ hʋlɩ-mɛɣɛ mɑ tɔm.
24Mpi tɔ, mɑ yɑɑ-mɛ nɑ ɩ́ kisi, nɑ mɑ́ hʋlɩ-mɛɣɛ niŋ sɩ ɩ́ lɑ lɑɑkɑlɩ ɩ́ tɑ́ lɑ.
25Mə tənɑ ɩ́ lɔɔkɩ mɑ lɑɣɑtʋ tɑsʋɣʋ nɑ ɩ́ kisiɣi mɑ kɑlənɑʋ.
26Pə tɔɔ kɛ́ ye sɔɣɔntʋ nɑ wɑhɑlɑ lɩɩ mə tɔɔ ɩsɩɩ kɑcuculɑɣɑ, mɑɑ woŋ-mɛ nɑ mɑ́ pɑɑnɑ-mɛ.
28Ɩlɛ ɩ́ kɑ́ yɑɑ-m mɑ kɑɑ cɔ, nɑ ɩ́ pɛɛkɩ-m nɑ ɩ́ wɩɩ.
29Pɩɩ lɑ ḿpʋ́ɣʋ́ timpi ɩ́ kisɑ nyəm, nɑ ɩ́ tɑ́ ləsɩ sɩ ɩ́ nyɑŋnɑ Tɑcɑɑ tɔ pə tɔɔ.
30Mpi tɔ, ɩ́ lɔ mɑ lɑɣɑtʋ tɑsʋɣʋ nɑ ɩ́ kisi mɑ kɑlənɑʋ.
31Mə yɑɑsi kʋlʋlʋm kɛ ɩ́ kɑ́ tɔɣɔ, nɑ ɩ́ hɑɣɑ mə mɑɣɑmɑɣɑ mə lɑɣɑtʋ tɑsʋɣʋ.
32Pə tɑɣɑ pʋlʋ, kʋmɛlɛŋ lepu kʋɣʋnɑ-kʋ. Ɩlɛnɑ kpɑŋtʋnɑɑ kɑɑnɩɩtʋ nɑ́ɑ́ yele nɑ pɑ́ lé.
33Pɑɑ nɑ mpʋ wei ɩ nɩɩkənɑ-m tɔ pə cɑkənɑ-ɩ kɛ́, ɩɩ nəɣəsəɣɩ wɑhɑlɑ.