Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Atuwɑ

Atuwɑ 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mɑ pəyɑlʋ, ye n mʋwɑ nyɑ́ tɔɣɔntəlɛ kəmlɛ, yɑɑ n səŋɑ nɔɣɔlʋ wɑɑlɩ kɛ́ pə tɔm tɑɑ.
2Ye nyɑ́ kʋyɔɣɔtʋtʋ hɔkɑ-ŋ pə tɔm tɑɑ, yɑɑ nyɑ́ nɔɣɔ tɑɑ tɔm kpɑ-ŋ ɩsɩɩ kɑtɔkɑ.
3Pə tɔɔ tɔ, mɑ pəyɑlʋ ləsɩ nyɑ́ təɣɩ pə tɑɑ. Mpi tɔ, n hotɑ nyɑ́ tɔɣɔntəlɛ niŋ tɑɑ kɛ́. Polo nɑ ń həntɩ-ɩ ɑtɛ nɑ ń wiinɑ-ɩ.
4Tɑɑ too pə tom, yɑɑ ń tɩɩ kpəpʋ ɩsəlɛ.
5Hɑlənɑ ń fiti ɩsɩɩ nɑm fituɣuu tɔtɔlʋ niŋ tɑɑ tɔ. Yɑɑ ɩsɩɩ sumɑɣɑ lɩɩkʋɣʋ kɑ kpɑlʋ niŋ tɑɑ tɔ.
6Felentú nyɑ́, polo nɑ ń nyənɩ tɔɔlʋ kʋlɑpəlɛ nɑ ń wɛɛnɑ ləmɑɣɑsɛɛ.
7Tɔɔlʋ fɛɩnɑ feŋlu yɑɑ nyʋɣʋ tʋ yɑɑ cɑɑ.
8Pɑɑ nɑ mpʋ tɔ ɩ cɑləsəɣɩ tɔɣɔnɑɣɑ kɛ kʋmtʋ wɑɑtʋ nɑ ɩ́ nyəkəɣɩ.
9Felentú nyɑ́, pəlee kɛ́ n kɑ́ nyəɣəsɩ həntʋɣʋ nɑ tom?
10Nyɑ́ sɩ n kɑ́ tɔ́ɔ́lɩ nyɑ́ tɩ, nɑ ń tʋ nyɑ́ niŋ kɛ nyɑ́ nyʋɣʋ nɑ ń too pəcɔ nɑ ń hɛɛsɩ.
11Wɑɑtʋ ɩnɩ kʋnyɔŋ kɑ́ tɑ-ŋ mɛlɛmɛlɛ, nɑ wɑhɑlɑ tutu-ŋ ɩsɩɩ yoolu nɑ ɩ wontu.
12Yʋlʋ tɛtɛlɑtʋ ɩɩ təŋəɣɩ tɑmpɑnɑ. Ɩ tɔŋ kɛ́ nɑ ɩ nɔɣɔ tɑɑ nɑ kɑloolɑɣɑ.
13Ɩsɛ kɛ ɩ cəpələɣɩ yəlɑɑ, nɑ ɩ́ yɔɣɔtəɣənɑ-wɛ nɑ ɩ nɔɔhɛɛ, nɑ ɩ́ hɑtəɣɩ-wɛ nɑ ɩ mpee.
14Ɩsɑɣɑtʋ wɛnnɑ ɩ tɑɑ, nɑ ɩ́ mɑɣɑsəɣɩ kɑwɑlɑɣɑ tɔm kɛ tɑm, nɑ ɩ́ tilisiɣi yooŋ.
15Pə tɔɔ kɛ́ wɑkəlʋɣʋ kɑ́ tuti-ɩ, nɑ pə́ wɑkəlɩ-ɩ tɔm kʋlʋm tɔɔ ɩ kɑɑ wɛɛ hiiu.
16Yəlɑɑ loosi nɑɑtoso kɛ Tɑcɑɑ tɑɑ kpɑɑkənɑ. Mpɛɣɛlɛ: Ɩsətoosile nyə́mɑ, nɑ puɣusilɑɑ, nɑ mpɑ pɑ kʋɣɩ yəlɑɑ kɛ mʋsʋŋ tɔ, nɑ mpɑ pɑ mɑɣɑsəɣɩ pɑ lotu tɑɑ kɛ́ nti tə fɛɩ teu tɔ, nɑ ɩsɑɣɑtʋ wɑɑlɩ təŋlɑɑ, nɑ pɔpɔtʋ ɑseetɑ nyə́mɑ. Amɑ pə kɑɑsɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nyə́mɑ. Pɛlɛɣɛlɛ cewɑɑ yoosilɑɑ.
20Mɑ pəyɑlʋ tɔ́kɩ nyɑ́ cɑɑ kʋsəsɩɩtʋ. Tɑɑ lɔ nyɑ́ too kʋsɛɣɛsətʋ.
21Sɩɩ-təɣɩ nyɑ́ lotu tɑɑ kɛ́ tɑm tɔɔ. Tʋ-təɣɩ nyɑ́ luɣu tɛɛ ɩsɩɩ kɑcɔkɑ wontuɣu.

22Tɩɩ tiiki-ŋ nyɑ́ tɔntɛ tɑɑ, nɑ tə́ kenti-ŋ nyɑ́ təhəntəlɛ tɑɑ, nɑ tə́ yɔɣɔtənɑ-ŋ wɑɑtʋ wei n feŋ tɔ.
23Mpi tɔ, kʋsəsɩɩtʋ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ fətəlɑ. Nɑ sɛɣɛsʋɣʋ nɑ́ɑ́ wɛɛ ɩsɩɩ nyɑɑləm, nɑ kʋkpɑɑlətʋ nɑ́ɑ́ kɛ́ weesuɣu mpɑɑʋ.
24Tɩɩ kisinɑ-ŋ ɑlʋ ɩsɑɣɑʋ, wei ɩ kɛ́ nɔɔleleŋ tʋ tɔ.
25Tɑɑ nyɩɩlɩ ɑlʋ ɩnɩ ɩ teu kɛ nyɑ́ lotu tɑɑ. Pəyele tɑɑ yele nɑ ɩ ɩsihutu teu hɔ-ŋ.
26Pə tɑɣɑ pʋlʋ, ye ɑpɑlɑɑ tənɑ ɑlʋ, tɔɣɔnɑɣɑ pəcɔ tike kɛ yʋlʋ lɔɔkɩ ɩ́lɛ́ ɩ tɔɔ. Amɑ ɑlʋ wei ɩ wɛnɑ pɑɑlʋ tɔ, yʋlʋ kʋpɑŋ kɛ ɩ nyəkɩ kɑtɔkɑ.
27Yʋlʋ kɑ́ tʋ́ mɑmɑtɛ kɛ ɩ tɔɔ nɑ ɩ wontu yele nyɑɣɑʋ nɑ?
28Yɑɑ ɩ kɑ́ tɔ mɑmɑlɑ tɔɔ nɑ pə tɑ́ nyɑɣɑ ɩ nɔntɑɑləŋ?
29Mpʋ tɔtɔɣɔ pə wɛɛ nɑ wei ɩ puki ɩ tɔɣɔntəlɛ ɑlʋ kiŋ tɔ. Wei ɩ́ tokinɑ ɑlʋ ɩnɩ, ɩ kɑ́ nɑ́ pə nɑʋ.
30Pɑɑ tʋɣɩ tɑnɑɑʋ nɑ nyɔɣɔtʋ wei ɩ ŋmɩɩlɑɑ sɩ ɩ tɔkɩ tɔ.
31Pənɑ pə mpʋ tɔ, ye pɑ kpɑ-ɩ ɩ kɑ́ fɛlɩ pə tɔm nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ. Hɑlənɑ ɩ́ cɛlɑ ɩ wɛnɑʋ tənɑ.
32Yʋlʋ wei ɩ fɛɩnɑ nyʋɣʋ tɔ, ɩnɩ ɩ lɑkənɑ wɑsɑŋkɑlətʋ, nɑ ɑlʋ wei ɩ pɛɛkəɣɩ ɩ tɩ nɑ ɑsɑɑlɑ tɔ, ɩnɩ ɩ lɑkənɑ mpʋ.
33Kɑtɑɑsɩ nɑ kʋtʋɣʋ kɛ ɩ tɛŋnɑ, ɩ fɛɛlɛ kɑɑ tɛ́.
34Mpi tɔ, ɩsəsɛɛmlɛ kɑ́ kʋsɩ ɩ pɑɑlʋ pɑ́ɑ́nɑ́. Ɩ kɑɑ wɛɛnɑ pətɔɔtəlɛ kɛ lɛɛtʋɣʋ kʋyɑkʋ wule.
35Ɩ kɑɑ tɛɛlɩ sɩ pɑ́ fɛlɩ-ɩ pʋlʋ, nɑ pɑɑ kʋcɔɔŋ kɛ pɑɑ kɑɑ-ɩ ɩ kɑɑ tisi.