Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Atuwɑ

Atuwɑ 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɩsɑɣɑʋ seeki yem kɛ́, pɑɑ pɑ tɑ tɔɣɔnɩ-ɩ. Amɑ yʋlʋpɑŋ wɛnɑ nɑɑni kɛ́ ɩsɩɩ tɔɣɔlɑɣɑ kʋfɑlɑɣɑ.
2Ye tɛtʋ yəlɑɑ lɑkɑsɩ tɑ kɛɛsɩ, tə ɑwulɑɑ wɛ pɑɣɑlɛ kɛ́. Amɑ wulɑʋ ɩ́ wɛnɑ ləmɑɣɑsɛɛ nɑ lɑɣɑtʋ, ɩlɛ tɛtʋ hɛɛ təpɑmm.
3Nyʋɣʋ tʋ nyəməŋ tʋ wei ɩ tɔkɩ ɑcɑmɑɑ ɩsɛ tɔ, ɩ nəɣəsənɑ tɛʋ ŋku kʋ wɑkələɣɩ kʋmtʋ tɔɣɔ.
4Ɩsɔ kiiŋ lɔlɑɑ sɑŋnɑ ɩsɑɣɑʋ. Amɑ Ɩsɔ kiiŋ tɔkəlɑɑ nɑ́ mʋɣɩ ɩsɑɣɑʋ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́.
5Yəlɑɑ ɑsɑɣɑɑ ɩɩ cɛkəɣənɑ kʋsiɣisim tɔm. Amɑ mpɑ pɑ pɛɛkəɣɩ Tɑcɑɑ tɔ pɑ cɛkəɣənɑ pə tənɑ.
6Pə kəlɑ teu sɩ yʋlʋ ɩ́ wɛɛ kʋnyɔntʋ nɑ ɩ tɔntɛ tewɑ, nɑ mpi ɩ kɑ́ wɛɛnɑ liɣitee nɑ ɩ tɔntɛ tɑ siɣisi tɔ.
7Pəyɑɣɑ lɑɣɑtʋ təŋəɣɩ Ɩsɔ kiiŋ kɛ́. Amɑ wei ɩ́lɛ́ ɩ wɛnɑ cewɑɑ ɑsɑɣɑɑ tɔ ɩ tʋɣɩ ɩ cɑɑ kɛ fɛɛlɛ kɛ́.
8Wei ɩ kəntəɣɩ nɑ ɩ́ sɔɔlɑ kɑsəyɑɣɑ sɔsɔɔŋkɑ tɔ, ɑcɑmɑɑ pətɔɔtəlɛ tʋ kɛ ɩ cɑləsəɣɩ.
9Wei ɩ kisɑ Ɩsɔ kiiu tɔkʋɣʋ tɔ, ɩ kʋsʋlʋmʋtʋ mɑɣɑmɑɣɑ pəsəɣɩ Ɩsɔ kɛ́ ɑcɑɑlətʋ kɛ́.
10Wei ɩ hʋləɣɩ yəlɑɑ kʋpɑmɑ kɛ ɩsɑɣɑtʋ mpɑɑŋ tɔ, ɩ hotiɣi pʋ́ʋ́ɣʋ́ ŋku ɩ hulɑɑ tɔ kʋ tɑɑ kɛ́. Amɑ lɑŋhʋlʋmlɛ kɛ yəlɑɑ kʋpɑmɑ nɑ́ wɑɑkɩ.
11Toŋ tʋ sɑŋ ɩ təɣɩ sɩ ɩ wɛnɑ ləmɑɣɑsɛɛ. Amɑ lɑɣɑtʋ kʋnyɔntʋ kuliɣinɑ ɩ wɑɑlɩ.
12Ye siɣisilɑɑ tɔkənɑ tɛtʋ, yəlɑɑ tənɑ wɛ teeli tɑɑ kɛ́. Amɑ ye ɑsɑɣɑɑ mʋnɑ, pɑɑ ɑwe see kɛ́ nɑ ɩ́ ŋmɛlɩ.
13Ɩsɑɣɑtʋ ŋmɛsəlʋ pʋlʋpʋ ɩɩ lɑkɩ teu. Amɑ Ɩsɔ wiiki wei ɩ kuliɣi ɩ nyəntʋ tɔɔ nɑ ɩ́ kisi-tɩ tɔɣɔ.
14Wei ɩ wɛ sɔɣɔntʋ kɛ tɑm nɑ ɩsɑɣɑtʋ lɑpʋ tɔɣɔlɛ nyʋleleŋ tʋ. Amɑ lɑŋkpɩɩsəŋ tʋ nɑ́ nɑɑkɩ wɑhɑlɑ kɛ́.
15Nyʋɣʋ tʋ nyəməŋ tʋ wei ɩ ŋmɑkələɣɩ tɛtʋ yəlɑɑ kʋnyɔntʋnɑɑ tɔ, ɩ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ tɔɣɔlɑɣɑ nyɩɩsʋɣʋ tɔ. Yɑɑ ɩsɩɩ nyɔɣɔsɩ pɩɩkʋɣʋ sʋnsʋmʋɣʋ nɑ kʋ́ cɑɑkɩ kpəntɛ tɔɔ kɛ́ ŋmɑɑʋ tɔ.
16Nyʋɣʋ tʋ kʋmɛlɛŋ lʋləsəɣɩ ŋmɑkəlʋɣʋ təmɑ kɛ́. Amɑ wei ɩ kisiɣi kɑsəyɑɣɑ kɑmuɣulɑɣɑ nyəŋkɑ tɔ ɩ pɩɩsɩ sɔɔsəɣɩ kɛ́.
17Wei ɩ nyʋɣʋ tɑɑ lɛlʋ səm tɔm wɛɛ tɔ, ɩ seeki ɩ təɣɩ nɑ ɩ́ hoti pəlɑɑʋ tɑɑ, nɔɣɔlʋ ɩ́ tɑɑ kpɑ-ɩ.
18Pə kentiɣi wei ɩ tɔntɛ tewɑ tɔ ɩ tɔɔ kɛ́. Amɑ pɑɑ lotu nɑɑlɛ tʋ kɑ lɑ ɩsənɑ ɩsɩɩ ɩ lepɑ.

19Tɔɣɔnɑɣɑ tɔɔlənɑ wei ɩ hɑləɣɩ tɔɣɔ. Ɩlɛnɑ wei ɩ təŋəɣɩ kpɑɩ nyəm tɔ ɩ wɛ kʋnyɔŋ tɑɑ.
20Pə kooliɣi kʋpɑntʋ kɛ wei ɩ wɛnɑ yʋlʋtʋ tɔɣɔ. Amɑ wei ɩ huliɣinɑ wɛnɑʋ hikuɣu tɔ pɑ kɑɑ yele ɩ ŋkpɑŋʋɣʋ hɔm.
21Pə fɛɩ sɩ mɑ nyəmɑ-ɩ ɩ́ wɛɛ hʋʋlɛ tɑɑ. Pɑɑ nɑ mpʋ lɛlɑɑ lɑkɩ yɑɑsi ɩnəɣɩ mʋtʋ ɩcɑʋtɛ mɑɣɑmɑɣɑ nyʋɣʋ tɔɔ.
22Ɩsɛsɛɛmlɛ tʋ huliɣi wɛnɑʋ tɔɔ kɛ́, ɩ tɑ nyɩ sɩ kʋnyɔŋ kɑ́ kpɑ-ɩ.
23Wei ɩ kɑləɣənɑ ɩ tɔɣɔntəlɛ kɛ ɩ ɩsɛntɑɑ tɔ, pɑ sɛɛ-ɩ nɑ pə kəlɩ wei ɩ puɣusiɣi tɔ.
24Wei ɩ ŋmɩɩləɣɩ ɩ cɑɑ yɑɑ ɩ too nɑ ɩ́ tɔŋ sɩ: Pə tɑ kɛ ɩsɑɣɑtʋ tɔ, ɩ́ nɑ ŋmɩɩlʋ yʋlʋkʋlʋ pɑ kʋlʋm kɛ́.
25Wei ɩ hɔŋ ɩ tɩ tɔ ɩ kɔŋnɑ yoou kɛ́. Amɑ wei ɩ pɛtɑ ɩ təɣɩ Tɑcɑɑ tɔɣɔ pə lɑkənɑ.
26Wei ɩ lɑkɩ ɩ lɑɣɑtʋ kɛ ɩ tike tɔ ɩ kɛ́ kʋmɛlɛŋ kɛ́. Amɑ wei ɩ lɑkənɑ ləmɑɣɑsɛɛ tɔ ɩ wɑɑlɩ kɛ́ pə tɑkəɣɩ.
27Wei ɩ hɑɑkɩ kʋnyɔntʋnɑɑ tɔ ɩɩ lɑŋəɣɩ pʋlʋ. Amɑ wei ɩɩ nyənəɣɩ-wɛ tɔ, mpusi sɔsɔ kɑ wɛɛ ɩ tɔɔ kɛ́.
28Ye ɑsɑɣɑɑ ɩ tɔɣɔ tɛtʋ, pɑɑ wei ɩ ŋmɛləɣɩ kɛ́. Ye pɑ sɑɑləɣɩ ɩlɛ siɣisilɑɑ nɑ́ɑ́ huki.