Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Atuwɑ

Atuwɑ 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tɑɑ nyɩɩlɩ ɑsɑɣɑɑ. Pəyele tɑɑ sɔɔlɩ sɩ ń wɛɛ pɑ kiŋ.
2Wɑkəlʋɣʋ tɔm kɛ pɑ mɑɣɑsəɣɩ, nɑ pɑ nɔɔsɩ yɔɣɔtəɣɩ ɩsɑɣɑtʋ tɔm.
3Nyəm kɛ pɑ sɩɩkənɑ təyɑɣɑ kite, nɑ pɑ́ ŋmɑ-kɛ nɑ ləmɑɣɑsɛɛ.
4Lɑɣɑtʋ kɛ yʋlʋ suuliɣinɑ ɩ kutuluŋ kɛ liɣitee wontu nɑ kʋpɑntʋ.
5Yʋlʋ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ wɛnɑ toŋ kɛ́, nɑ nyəntʋ nɑ́ɑ́ sɔɔsəɣɩ kpelikpekɑ.
6Mpi tɔ, nyʋɣʋ tɑɑ mɑɣɑsəm kɛ n kɑ yoonɑ yoou. Ɩlɛnɑ lɑɣɑtʋ tɑsəlɑɑ pɑɣɑlɛ wɑɑsəɣɩ-wɛɣɛ sɔsɔm.
7Nyəm tɔm tɛɛwɑ kʋmɛlɛŋ kɛ́, kʋ kɑɑ kuli nɔɣɔ kɛ təhʋʋlɛ tɑɑ.
8Wei ɩ tʋɣɩ ɩsɑɣɑtʋ pəlɛ tɔ, ɩ pəsəɣɩ ɑcilɑɣɑtʋ tʋ kɛ́.
9Kʋmɛlətɔm mɑɣɑsʋɣʋ kɛ́ ɩsɑɣɑtʋ kɛ́, nɑ yəlɑɑ ɩɩ cɑɑ wei ɩ pɑɑnɑ lɛlɑɑ tɔ.
10Ye n lɔ ɑpɑlʋtʋ kɛ lɑŋwɑkəllɛ kʋyɑkʋ wule, nyɑ́ toŋ kɛ lɑŋwɑkəllɛ kɛ́.
11Wɑɑsɩ mpɑ lɛlɑɑ hɔŋ nɑ pɑ́ pukinɑ təkʋlɛ tɔ, lʋ nɑ pɑ́ tɑɑ kʋ-wɛ.
12Ye n tɔmɑ sɩ n tɑ cɛkənɑ, Ɩsɔ nɑ́ nyəmɑ́ pə tənɑ. Ɩ feŋiɣi kɛ́ nɑ ɩ́ fɛləɣɩ pɑɑ wei ɩsɩɩ ɩ lɑpɑ tɔ.
13Mɑ pəyɑlʋ tɔɣɔ tɩɩŋ, ɩ wɛ teu kɛ́. Sɛtɑɣɑ kɑ́ wɛɛ leleŋ kɛ nyɑ́ nɔɣɔ tɑɑ.
14Mpʋ tɔtɔɣɔ ləmɑɣɑsɛɛ kɑ́ wɑɑsɩ-ŋ. Ye n tɔkɑ-yɛ, nyɑ́ lɑŋlɛ kɑ́ hʋlʋmɩ. Ɩlɛ nyɑ́ tɛɛlʋɣʋ kɑɑ sɑɑlɩ yem.
15Tɑɑ lɛɛkənɑ ɑcilɑɣɑtʋ kɛ siɣisilu təyɑɣɑ. Pə́cɔ́ tɑɑ yele nɑ ɩ́ nɑ-ŋ ɩ təcɑɣɑlɛ.
16Pɑɑ siɣisilu kɑ́ hoti tɔm nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ ɩ kʋləɣɩ kɛ́. Amɑ ɑsɑɣɑɑ nɑ́ cɑŋsəɣɩ wɑhɑlɑnɑɑ tɑɑ kɛ́.
17Nyɑ́ kolontu ɩ́ hotɑɑ tɑɑ woŋ. Pəyele ye ɩ cɛŋləɣɩ tɑɑ yɔɔlɩ.
18Tɑcɑɑ tɑɑ kɑ́ kpɑnɑ-ŋ nɑ ɩ́ yele nyɑ́ kolontunɑɑ ŋkpɑŋʋɣʋ hɔm.

19Nyɑ́ tɑɑ ɩ́ tɑɑ kpɑnɑ ɑsɑɣɑɑ. Pəyele tɑɑ nyɩɩlɩ-wɛ.
20Pɑ kɑɑ wɑɑ pʋlʋɣʋ cele, pɑ kɔŋ sɑɑlʋɣʋ kɛ́ ɩsɩɩ fətəlɑ teŋuɣu tɔ.
21Mɑ pəyɑlʋ, nyɑnɑ Tɑcɑɑ, nɑ wulɑʋ, tɑɑ kpɛntənɑ mpɑ pɑ lʋkɩ pə tənɑɣɑ lɑɣɑsʋɣʋ tɔ.
22Pɑ wɑkəlʋɣʋ kɑ́ kɔɔ kɛ́ təlɛʋ, nɔɣɔlʋ kɑɑ nyɩ wɑhɑlɑ wei Ɩsɔ nɑ wulɑʋ pɑɑ tʋ-wɛ tɔ.
23Nti ləmɑɣɑsɛɛ nyə́mɑ tɑsɑ yɔɣɔtʋɣʋ tɔɣɔlɛ sɩ: Pə fɛɩ sɩ mɑ nyəmɑ-ɩ ɩ́ wɛɛ hʋʋlɛ tɑɑ.
24Ye hʋʋlʋ hɑwɑ tɑsəkəlɛ tʋ kɛ tɑmpɑnɑ, yəlɑɑ tənɑ tɑɑ kpɑɑnɑ-ɩ kɛ́ nɑ pɑ́ təŋsɩ-ɩ mpusi.
25Mpɑ pɑ hɔŋ tɑsəkəlɛ tʋ ŋkpɑŋʋɣʋ tɔ. Pə cɑkənɑ-wɛɣɛ teu kɛ́ nɑ pɑɑ wei ɩ́ sɛɛkɩ-wɛ.
26Yʋlʋ təŋʋɣʋ tɑmpɑnɑ nɑ ɩ́ cɔ tɔm tɔ, mpʋ pə hʋləɣənɑ tɑɑpɑllɛ kʋpɑntɛ.
27Tɑɑ hulinɑ təyɑɣɑ wɛnɑʋ nɑ ń fɛɩnɑ tɑwɑ, yɑɑ mpi n kɑ́ tɔɣɔnɑ tɔ.
28Tɑɑ kɑlənɑ nyɑ́ tɔɣɔntəlɛ kɛ yem, n cɑɑ sɩ ń loolinɑ nyɑ́ nɔɣɔ nɑ?
29Tɑɑ tɔ sɩ: Ɩsənɑ ɩ lɑpɑ-m tɔɣɔ mɑɑ lɑpɩ-ɩ. Mɑɑ lɛɛtɩ pɑɑ wei kɛ́ ɩsənɑ ɩ lɑpɑ tɔ.
30Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ, mɑ təŋnɑ felentú wei ɩ fɛɩnɑ ləmɑɣɑsɛɛ tɔ, ɩ tɩɩŋ tɑɑlɛ kiŋ.
31Sɔwɑ nɑ nyɩɩtʋ ɩsɑɣɑtʋ pə nyɑlənɑ. Hɑlɩ ɩ koluŋɑ pɛɛ nyəŋkɑ nɑ́ timɑ.
32Ɩlɛnɑ mɑ́ nyənɩ mpi mɑ nɑ́ mpʋ tɔ, nɑ mɑ́ mɑɣɑsɩ pə tɔm kɛ mɑ tɑɑ nɑ pə́ sɛɣɛsɩ-m.
33Nyɑ́ sɩ n kɑ́ tɔɔlɩ nyɑ́ tɩ, nɑ ń tʋ nyɑ́ niŋ kɛ nyɑ́ nyʋɣʋ, nɑ ń too pəcɔ nɑ ń hɛɛsɩ.
34Wɑɑtʋ ɩnɩ kʋnyɔŋ kɑ́ tɑ-ŋ mɛlɛmɛlɛ, nɑ wɑhɑlɑ tutu-ŋ ɩsɩɩ yoolu nɑ ɩ wontu.