Text copied!
CopyCompare
Anumzamofo Ruotage Avontafere - Proveps-Knare Nomaniza

Proveps-Knare Nomaniza 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mofavrenimoke, nagrama rempima hugamua kea kage'okanio. Hianagi kasegeni'a kagu'tumote erintegeno meno.
2Na'ankure kaza nehanigenka, karimpa frune zaza kafuzge knare hunka maninka vugahane.
3Atregeno vahe'ma knare kavukvama huntezamo ene, tamage avu'avamo'a katreno ovino. Hagi knankempi nofi kintegeno me'nena kagu tumote avo krentegeno meno.
4E'inama hanankeno'a, Anumzamo'ene vahe'mozanena kavesineganteza, husga hugantegahaze.
5Anumzamofona mika kagu'areti hunka antahi'neminka, nagrani'a antahintahiretira makazana hugahue hunka osuo.
6Hanki mikazama hanampina antahiminka agihanta nevazigeno, vanana kana azeri ante fatgo hugantegahie.
7Kagraka'a antahizankura knare hu'ne hunka eri antesga osunka, Anumzamofonku koro huntenka agorga'a nemaninka, havi avu'avazana kamefi humio.
8E'i ana'ma hanankeno'a, kavufa kazeri neganamreno, zaferina ka'a kazeri hanavetigahie.
9Feno zanka'anu'ene hozakafima pusama nenama hania nezanteti'ene Ra Anumzamofona aminka, agia eriantesga huo.
10Ana hanankeno Anumzamo'a kaza nehina nezama ante nonka'amo'a aviteno herafi neramina, waini tintafemofona kasefa waini timo aviteno tagiramigahie.
11Mofavre'nimoka Ra Anumzamoma, kazeri fatgo hania kegura, kamefira huomige, kazeri fatgoma hunaku kazeri akorisiana karimpagna osuo.
12Na'ankure mago ne'mo'ma mofavre'ama avesima nenteno azeri fatgo nehiankna huno, Ra Anumzamo'a avesimantea vahera azeri fatgo nehie.
13Iza'o knare antahintahigu hakreno e'nerino, antahi ama'huzama erisimo'a, muse hugahie.
14Na'ankure ana knare antahintahimofona mizama'amo'a, silvaretima e'neriza zgoa agateneregeno, koliretima e'neriza zgoa, mago'ane agatere'ne.
15Knare antahintahimo'a mizama'amo mreri'nea havea agatere'ne, mago'a zankuma nentahinka kavesi kavesima nehana zantamina ageterene.
16Zaza knama maninka vuzamo'a, knare antahintahimofona tmaga azampi megeno, hoga kaziga azampina fenone, agi husaga hu'za me'ne.
17Knare antahintahimofo avu'avama huzamo'a, krimpafru nehunka muse hugahane.
18Iza'o ana knare antahintahima azerimo'a, asimu eri zafagna hu'neankino, agri avesizama azeri hampo'na hanimo'a muse hugahie.

19Ra Anumzamo'a knare antahi'zama'areti, ama mopamofo agafa'a erifore nehuno, antahi ama' hu antahizama'areti mona eri fore hu'ne.
20Agra'a antahizanteti higeno timo'a mopa agu'afintira katati huno marerigeno, hampomo'a atakora nerie.
21Mofavre'nimoke atregeno knare antahintahizane, havizane knare zanema antahinka refkohu kavukvazana kagripintira fanane osina, kegva huo.
22Hagi ana antahizamo'a kasimu kaminigenka zaza kna nemaninankeno, asunku'zamo'a knankempi kavasese huganteaza hugahie.
23Ana nehunka kama vananana, kva hugantenkenka traka osunka, knare hunka vugahane.
24Kavu'ma mase'sanana kore osunka, haga'nentake kavu masegahane.
25Ame huno hazenkema esigenka kagra korera nosunka, kefo vahe'ma knazamo'ma azeri haviza hanigenka, korera osuo.
26Na'ankure Ra Anumzamo kagrira kegva hugante'nesigeno, kagafina krifumo'a aze'origahie.
27Kagrama azama huga kankamunte'ma mni'nesunka, atupama hu'nenaza vahera amane aza huo.
28Tva'onkare nemni'simofona amigama hu'nesunka, oki ege'na kami'neno hunka osuo.
29Tva'onkare nemnisaza vahera hazenke zamikea retro osuo. Na'ankure kagrikura taza hugahie hu'za antahinegamize.
30Kegafa'a omaneno, mago kefozama huogante'nesnigenka, mago nera azerinka keaga huonto.
31Hazenkema hanaza vahe'mokizmi zamavu'zmavakura kegasane nosunka, zamagrama hanaza zamavu'zmavara osuo.
32Na'ankure Ra Anumzamo'a akrehe krehe zmavu'zmava'ene vahekura avesra huno agote'nezmanteno, fatgo zmavu'zmavama nehaza vaheku avesi'nezmante.
33Kefo zamavu'zmavama nehaza vahe'mokizmi naga'zmimofona, Ra Anumzamo'a kazusi hunezmante. Hianagi fatgo ne'mofo nagapina asomu hunezmante.
34Vahe'mokizmima azanava kema huzmante vahe'mofona, Ra Anumzamo'a agri'enena azanava ke huntegahie. Hianagi anteramino manimofona, asunku hunente.
35Knare antahizane vahe'mo'a, ra agi erigahianagi, neginagi antahizane vahe'mo'za, zamagazegu hugahaze.