Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Atuwɑ

Atuwɑ 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mɑ pəyɑlʋ ye n mʋɣɩ mɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ, nɑ ń tɔkəɣɩ mɑ kʋsəsɩɩtʋ kɛ nyɑ́ tɑɑ.
2Ye n keŋ ŋkpɑŋʋɣʋ nɑ ləmɑɣɑsɛɛ kʋsɛɣɛsətʋ, nɑ ń pəsənɑ lɑɑkɑlɩ kɛ nyɑ́ tɑɑ.
3Ye n yɑɑ nyəm sɩ pə́ sənɑ-ŋ. Nɑ ń kʋsɩ nyɑ́ nɔɣɔ nɑ ń yɑɑ nyʋɣʋ tɑɑ mɑɣɑsəm.
4Ye n pɛɛkəɣɩ-wɩ ɩsɩɩ liɣitee, nɑ ń cɑɑkɩ-wɩ nɑ ɩsəlɛ kʋsɛɛmlɛ ɩsɩɩ wɛnɑʋ.
5Ɩlɛ mpʋ pə tɑɑ kɛ́ n kɑ́ cɛkənɑ Tɑcɑɑ nyɑmnɑʋ, nɑ ɩsənɑ n kɑ́ nyəmɩ-ɩ tɔ.
6Mpi tɔ, Tɑcɑɑ hɑɑkənɑ ləmɑɣɑsɛɛ, nɑ ɩ nɔɣɔ tɑɑ lɩɩkɩ nyəm nɑ nyʋɣʋ tɑɑ mɑɣɑsəm tɔm.
7Ɩ yeki nɑ tɑmpɑnɑ təŋlɑɑ təhikile ɩɩ lɑŋəɣɩ, nɑ ɩ́ kentiɣi mpɑ pɑ lɑkɩ siɣisuɣu tɔ.
8Ɩ wɑɑsəɣɩ mpɑ nɑ lɛlɑɑ pɑ wɛ leleŋ tɔ, nɑ ɩ́ hɑsəɣɩ ɩ yəlɑɑ nɔɔhɛɛ tɛɛ.
9Wɑɑtʋ ɩnəɣɩ n kɑ́ cɛkənɑ siɣisuɣu nɑ mpi pə təŋɑɑ tɔ, nɑ mpɑɑŋ wei ɩ pukinɑ təpɑntɛ tɑɑ tɔ.
10Mpi tɔ, n kɑ́ wɛɛnɑ ləmɑɣɑsɛɛ kɛ nyɑ́ lotu tɑɑ, nɑ nyəm hɛɛsɩ nyɑ́ lɑŋlɛ.
11N kɑ́ wɛɛnɑ nyəm nɑ nyʋɣʋ tɑɑ mɑɣɑsəm, nɑ pɩɩ kenti nyɑ́ tɔɔ.
12Nɑ pə́ yɑ-ŋ kɑwɑlɑɣɑ mpɑɑʋ tɑɑ, nɑ ɩsɑɣɑtʋ yɔɣɔtəlɑɑ niŋ tɑɑ.
13Nɑ mpɑ pɑ yelɑ mpɑɑʋ kʋsiɣisuɣu nɑ pɑ́ kpɑɣɑ səkpɛtʋɣʋ nyəŋkʋ,
14nɑ pɑ lɑŋlɛ hɛɛkənɑ ɩsɑɣɑtʋ lɑpʋ nɑ pɑ́ yɔɔləɣənɑ ɩsɑɣɑtʋ tɔ pɑ niŋ tɑɑ.
15Mpɛ ɩnɩ pɑ mpɑɑŋ kɛɛwɑɣɑ nɑ pɑ hɑpɛɛ nɑ́ɑ́ koŋlɑɑ.
16Ɩlɛnɑ pə́ yɑ-ŋ ɑlʋ kpɑɩ tʋ wei ɩ tʋsəɣɩ yəlɑɑ nɑ ɩ nɔɔleleŋ tɔ ɩ niŋ tɑɑ.
17Wei ɩ kisɑ ɩ pɑɑlʋ wei ɩ cɛpɑ ɩ ciɣitɑ nɑ ɩ́ sɔɔ Ɩsɔ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ tɔɔ tɔ.
18Alʋ ɩnɩ ɩ təyɑɣɑ wɛnnɑ səm hɔɣɔlʋɣʋ kɛ́, nɑ ɩ mpɑɑʋ sʋʋkɩ ɑtɛtəlɛ tɑɑ.

19Mpɑ pɑ puki ɩ tɛ tɔ pɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ ɩɩ tɑsəɣɩ məlʋɣʋ. Pəyele pɑɑ tɑsəɣɩ weesuɣu mpɑɑʋ kɛ nɑʋ.
20Mpʋ tɔ, təŋ yəlɑɑ kʋpɑmɑ ɩkpɑtɛ, nɑ ń tɔkɩ tɑmpɑnɑ təŋlɑɑ mpɑɑʋ.
21Mpi tɔ, mpɛ pɑ cɑkənɑ tɛtʋ tɑɑ. Mpɑ pɑ fɛɩnɑ kɑwɑliyɑ tɔ mpɛ pɑɑ wɛɛnɑ tənɑ.
22Amɑ pɩɩ kpiisi ɑsɑɣɑɑ kɛ tɛtʋ tɑɑ. Pɩɩ ləsɩ Ɩsɔ lɔlɑɑ kɛ tə tɑɑ.