Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Atuwɑ

Atuwɑ 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pəyɑɣɑ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ nɩɩkɩ kɑ cɑɑ sɛɣɛsɛɛ kɛ́. Kɑlɑmpɑɑnɩ nyəŋkɑ ɩɩ nɩɩkɩ kɑlənɑʋ.
2Yʋlʋ kʋyɔɣɔtʋtʋ yekinɑ nɑ ɩ́ tɔɣɔ mpi pə wɛ teu tɔ. Amɑ mʋsʋŋ tike kɛ ɑsɑɣɑɑ nɑ́ lɑkənɑ.
3Wei ɩ feŋiɣi ɩ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɔɔ tɔ ɩ təɣɩ ɩ wɑɑsəɣɩ. Amɑ wei ɩɩ nyəŋ ɩ nɔɣɔ kpɑʋ tɔ ɩ wɛ lepu tɑɑ kɛ́.
4Felentú wɛnɑ kʋnyɩɩlʋɣʋ ŋku kɩɩ wɑɑsəɣɩ-ɩ tɔɣɔ. Amɑ pɩɩ tɔɔlənɑ təmlɛ lɑtʋ kɛ́.
5Siɣisilu tɑɑ kpɑɑnɑ kɑloolɑɣɑ kɛ́. Ɩlɛnɑ ɩsɑɣɑʋ nɑ́ɑ́ footiɣi lɛlɑɑ nɑ ɩ́ tʋɣɩ-wɛɣɛ fɛɛlɛ.
6Siɣisuɣu kentiɣinɑ yʋlʋ wei ɩ tɔntɛ wɛ teu tɔ. Ɩlɛnɑ ɩsɑɣɑtʋ nɑ́ɑ́ kʋ́ ɩsɑɣɑʋ.
7Lɛlɑɑ yɑɑkɩ pɑ təɣɩ toŋtʋnɑɑ, pə́cɔ́ pɑ fɛɩ pʋlʋ. Ɩlɛnɑ lɛlɑɑ nɑ́ɑ́ yɑɑkɩ pɑ təɣɩ kʋnyɔntʋnɑɑ nɑ pɑ́ hɑɣɑɑ.
8Wɛnɑʋ kɛ yʋlʋ lɑɣɑsəɣənɑ ɩ weesuɣu. Amɑ kʋnyɔntʋ nɑ́ tɑ́ nyɩ́ təlɛ.
9Siɣisilu wɛ kɛ́ ɩsɩɩ fətəlɑ wei ɩ nɑɑkɩ teu tɔ. Ɩlɛnɑ ɩsɑɣɑʋ nɑ́ɑ́ wɛ ɩsɩɩ fətəlɑ wei ɩ fiɣinɑɑ tɔ.
10Kɑlɑmpɑɑnɩ tike kɛ pɑ kʋsəɣənɑ yoou. Amɑ mpɑ pɑ nɩɩkɩ lɑɣɑtʋ tɑsʋɣʋ tɔɣɔlɛ ləmɑɣɑsɛɛ nyə́mɑ.
11Toŋ wei yʋlʋ tɑ lɑɑ hikuɣu tɔ ɩ pɑsəɣɩ kɛ́. Amɑ toŋ wei yʋlʋ hikiɣi pəcɔ pəcɔ tɔ, ɩnɩ ɩ sɔɔsəɣənɑ.
12Yʋlʋ tɛɛlʋɣʋ pʋlʋ nɑ pə́ tɑ́ lɑ́ lɔŋ tɔ, ɩ lɑŋlɛ wɑkələɣɩ kɛ́. Amɑ ye ɩ nyɩɩlɑ pʋlʋ nɑ ɩ́ lɑ-wɩ ɩlɛ ɩ lɑŋlɛ hʋlʋmɩ sɔsɔm.
13Ye pɑ kpɑɑlɑ wei nɑ ɩ́ tɑ́ nɩɩ ɩ leki kɛ́. Amɑ wei ɩ tɔkəɣɩ nti pɑ tʋ-ɩ tɔ ɩ wɑɑkɩ kɛ́.
14Ləmɑɣɑsɛɛ tʋ kʋsɛɣɛsətʋ hɑɑkɩ weesuɣu kɛ́. Ntɩ tə cɔləɣənɑ yʋlʋ kɛ səm kɑtɔsɩ.
15Yʋlʋ lɑɣɑtʋ́ kɛ yəlɑɑ tʋɣʋnɑ. Amɑ ɩsɑɣɑʋ weesuɣu nɑ́ wɛ kɑtɛ.
16Nyʋɣʋ tɑɑ mɑɣɑsəm nyə́mɑ mɑɣɑsəɣɩ pɑ tɑɑ kɛ́ nɑ pə́cɔ́ pɑ́ lɑ pʋlʋ. Ɩlɛnɑ kʋmɛlɛməŋ nɑ́ɑ́ yɑsəɣɩ pɑ kʋmɛlɛntʋ.
17Tɔm kpɑɑllʋ ɩsɑɣɑʋ hotiɣi wɑhɑlɑ tɑɑ kɛ́. Ɩlɛnɑ kʋpɑŋ nɑ́ɑ́ wɑɑsɩ.
18Wei ɩ kisiɣi sɛɣɛsʋɣʋ tɔ, ɩ pəsəɣɩ kʋnyɔntʋ kɛ́ nɑ pɑ́ tʋʋ-ɩ. Ɩlɛnɑ wei pɑ kɑləɣənɑ nɑ ɩ́ sumɑ tɔ ɩ nyʋɣʋ kʋlɩ.

19Ye yʋlʋ ɩ́ nyɩɩlɑ pʋlʋ nɑ ɩ́ hiki-wɩ pə wɛ-ɩ leleŋ kɛ́. Amɑ kʋmɛlɛməŋ nɑ́ nyənəɣɩ ɩsɑɣɑtʋ lɔʋ kɛ ɑcɑɑlətʋ kɛ́.
20Ye n təŋəɣɩ ləmɑɣɑsɛɛ nyə́mɑ n lɑkɩ ləmɑɣɑsɛɛ kɛ́. Amɑ kʋmɛlɛməŋ təŋlʋ nɑ́ pəsəɣɩ ɩsɑɣɑʋ kɛ́.
21Ɩsɑɣɑtʋ təŋəɣɩ tə lɑtɑɑ kɛ́. Ɩlɛnɑ pə́ lɛɛtəɣɩ tɑmpɑnɑ təŋlɑɑ kɛ kʋpɑntʋ.
22Yʋlʋpɑŋ yekinɑ ɩ lʋlʋɣʋ nyə́mɑ kɛ ɩ kpɑncoou kɛ́. Ɩlɛnɑ siɣisilɑɑ nɑ́ɑ́ tɔɣɔ ɩsɑɣɑʋ nyəŋkʋ.
23Kʋnyɔntʋnɑɑ kʋŋ pɑ tɑwɑ tɑɑ kɛ́ sɔsɔm. Ɩlɛnɑ muɣullɑɑ səkɩ.
24Wei ɩɩ mɑkɩ ɩ pəyɑɣɑ tɔ ɩ tɑ sɔɔlɩ-kɛɣɛ. Amɑ wei ɩ sɔɔlɑ ɩ nyəŋkɑ tɔ ɩ mɑkɩ-kɛɣɛ.
25Siɣisilu tɔkɩ kɛ́ nɑ ɩ́ hɑkɩ teu. Ɩlɛnɑ ɩsɑɣɑʋ lotu tɑɑ nɑ́ɑ́ sɔɔləɣənɑ nyɔɣɔsɩ.