Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Atuwɑ

Atuwɑ 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Apɑlʋ wei pɑ yɑɑ sɩ Yɑkee tɔ, ɩ pəyɑlʋ Akuuli heelinɑ tɔm sɔsɔɔntʋ tənɛɣɛ Ɩtəyɛɛlɩ, nɑ Ɩtəyɛɛlɩ nɑ Wukɑlɩ sɩ:
2Mɑ kəlɑ kʋmɛlɛntʋ kɛ pɑɑ ɑwe, pə́cɔ́ mɑ fɛɩnɑ yʋlʋ lɑɣɑtʋ.
3Mɑ fɛɩnɑ ləmɑɣɑsɛɛ, pə́cɔ́ mɑ tɑ nyɩ nɑŋŋ nyə́mɑ nyəm.
4Awe kpɑ ɩsɔtɑɑ nɑ ɩ tii? Awe tɔkɑ heelim kɛ ɩ niŋ tɑɑ? Awe hɔkɑ lʋm kɛ toko tɑɑ? Awe sɩɩnɑ tɛtʋ? Pɑ yɑɑ-ɩ suwe? Nɑ ɩ pəyɑɣɑ hətɛ se? Ye n nyəmɑ-tɛ heeli-m.
5Nɔɔsɩ nsi sɩ tənɑ Ɩsɔ sɩɩ-tʋ tɔ sɩ wɛ nɑɑni kɛ́, ye n sələmɑ-ɩ ɩ kentiɣi nyɑ́ tɔɔ.
6Tɑɑ sɔɔsɩ nɑtələɣɩ ɩ tɔm tɔɔ, pə́ tɑɑ kɔɔ nɑ ɩ́ kpɑ-ŋ nɑ ɩ́ nyənɩ-ŋ pɔpɔtʋ.
7Tɔm nɑɑlɛɣɛ mɑ sələməɣɩ-ŋ, lɑ-m-tɩ nɑ pə́cɔ́ mɑ́ sɩ́.
8Hɑtələnɑ-m pɔpɔtʋ nɑ tɔm kʋpuɣusutu. Pə́cɔ́ tɑɑ yele nɑ mɑ́ pəsɩ kʋnyɔntʋ kutukutu, yɑɑ mɑ́ sʋʋ toŋ sɔsɔɔŋ. Hɑ-m ɩsənɑ pɩɩ mɑɣɑnɑ-m tɔ.
9Ye mɑ sulɑ wɛnɑʋ, ntɑnyɩ mɑɑ hɑ-ŋ siɣile nɑ mɑ́ tɔ sɩ: Aweɣe Tɑcɑɑ. Yɑɑ ye mɑ sulɑ kʋnyɔŋ, ntɑnyɩ mɑ tɛɛsənɑ ŋmɩɩləm nɑ pə́ kʋ́ nyɑ́ nyʋɣʋ.
10Tɑɑ cɑɣɑnɑ təmlɛ tʋ kɛ ɩ cɑɑ kiŋ, ɩ kɑ́ təŋsɩ-ŋ mpusi nɑ ń nɑ́ pə nɑʋ.
11Yəlɑɑ wɛɛ nɑ pɑ́ tʋʋkɩ pɑ cɑɑnɑɑ, nɑ pɑɑ sɑŋ pɑ toonɑɑ kɛ pɑɑ pəcɔ.
12Yəlɑɑ wɛɛ nɑ pɑ́ hʋʋkɩ sɩ pɑ wɛ tənɑŋŋ, pə́cɔ́ pɑ tɑ nyɑɑlɩ pɑ ɑsilimɑ.
13Yəlɑɑ wɛɛ nɑ pɑ́ kɛ́ ɩsətoosile nyə́mɑ, nɑ pɑ́ nyənəɣɩ lɛlɑɑ kɛ yem.
14Yəlɑɑ wɛɛ nɑ pɑ kelɑ nɑ lɔŋ ɩsɩɩ lɑɣɑlɛɛ nɑ sɛɛsɩ, pɑ sɔɔlʋ pɩɩwɑ sɩ pɑ́ tɔɣɔ wɑhɑlɑ nyə́mɑ ɩsɛ nɑ pɑ́ kpiisi kʋnyɔntʋnɑɑ kɛ tɛtʋ tɔɔ.
15Yəlɑɑ wɛɛ nɑ pɑ́ wɛ ɩsɩɩ lʋm tɛɛ sʋnsʋlʋŋ, nɑ pɑ́ lɛɛkəɣɩ lɛlɑɑ nyəm nɑ pɑ́ tɔŋ sɩ: Hɑ-tʋ hɑ-tʋ. Pʋlʋpʋnɑɑ tooso wɛnnɑ pɑɑ nyəɣəsəɣɩ, pə́cɔ́ pɑ tɑ nyɩ pə mɑɣɑnɑɑ. Kɑncɑɑlɑɣɑ nyəŋ ntɛ́ ɑtɛtəlɛ. Nɑɑlɛ nyəŋ kɛ kɑɑlʋlɑɣɑ. Tooso nyəŋ kɛ wʋlɑɣɑ tɛtʋ. Liɣiti nyəŋ nɑ́ wɛɛ tɔtɔ, ɩlɛɣɛlɛ kɔkɔ.
17Ye nɔɣɔlʋ tʋʋkɩ ɩ cɑɑ nɑ ɩɩ sɑŋ ɩ too kɛ nɩɩnɑʋ, lɔɔʋ kɑtəkɑtəŋ kɑ́ wɔɣɔsɩ ɩ ɩsɛ nɑ hɛkəlɛnɑɑ tɔɣɔ ɩ nɑntʋ.
18Pʋlʋpʋnɑɑ tooso wɛnnɑ nɑ pɑ́ tɛɛ-m, mɑɑ cɛkəɣənɑ-wɛ. Kɑncɑɑlɑɣɑ nyəŋ ntɛ́ hɛkəlɛ kʋlʋɣʋ kɛ ɩsɔtɑɑ. Nɑɑlɛ nyəŋ kɛ tʋm lɔɔlʋɣʋ kɛ kʋkpɑmʋɣʋ tɔɔ. Tooso nyəŋ kɛ kpɩɩlʋɣʋ sɔsɔɔʋ hɑpəlɛ kɛ teŋku tɑɑ. Hɑlɩ liɣiti nyəŋ wɛɛ. Ɩlɛɣɛlɛ mpi pə pukinɑ yʋlʋ kɛ ɑlʋ kiŋ tɔ.
20Alʋ yɛlɛyɛlɛ tʋ tɛŋ wɑsɑŋkɑlətʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ sɑŋ ɩ təɣɩ lʋm kɛ teitei ɩsɩɩ yʋlʋ tɛŋʋɣʋ tɔɣɔʋ nɑ ɩ́ hɩɩsɩ ɩ nɔɣɔ tɔ. Nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Mɑ tɑ lɑ ɩsɑɣɑtʋ nɑtəlɩ.

21Pʋlʋpʋnɑɑ tooso pəsəɣənɑ ɑntulinyɑ kɛ́ kpɛntəlɑsɩ, pə́cɔ́ pə fɛɩ lɑpʋ. Kɑncɑɑlɑɣɑ nyəŋ ntɛ́ yom pəsʋɣʋ wulɑʋ tɔ. Nɑɑlɛ nyəŋ kɛ kʋmɛlɛŋ sʋʋkʋɣʋ toŋ tɔ. Tooso nyəŋ kɛ ɑlʋ wei pɑɑ cɑɑ tɔ ɩ sɑɑʋ kɛ ɑpɑlʋ. Hɑlɩ liɣiti nyəŋ wɛɛ. Ɩlɛɣɛlɛ təmlɛ tʋ ɑlʋnyəŋ wei ɩ lɛɛkəɣɩ ɩ too sɔsɔɔntʋ tɔ.
24Wontu səkpetu nɑtəlɩ tə wɛ tɛtʋ tɔɔ kɛ́ liɣiti, nɑ ntɩ tə tɛɛnɑ lɑɣɑtʋ.
25Kɑncɑɑlɑɣɑ wontu ntɛ́ tɔɔlɑɑ, pɑ fɛɩ toŋ pəyele pɑ kpeɣeliɣi pɑ tɔɣɔnɑɣɑ kɛ lʋŋlɛ.
26Wontu nɑɑlɛ nyəntʋ kɛ nɑmisi, sɩ fɛɩ tomɑ, nɑ sɩ tʋɣɩ sɩ lonɑ kɛ kʋkpɑməŋ tɑɑ.
27Wontu tooso nyəntʋ kɛ kʋtoloŋ, kʋ fɛɩnɑ wulɑʋ. Pə́cɔ́ kʋ təŋəɣɩ təmɑɣɑ tintikɑ tintikɑ.
28Nɑ pə́ kɑɑsɩ kɑŋmɑɣɑ, pɑ kpɑɑkɩ-kɛɣɛ niŋ tɑɑ kɛ́. Pə́cɔ́ kɑ sʋʋkɩ ɑwulɑɑ tɛɛsɩ tɑɑ.
29Weesuɣu nyə́mɑ tooso wɛnnɑ nɑ pɑ́ tɔŋ ɩsɩɩ pɑ cɑɑkɩ tɔ. Weesuɣu tʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyəŋ ntɛ́ tɑɑlɛ wontu tənɑ cɑɑ tɔɣɔlɑɣɑ. Kɑɑ seeki nɔɣɔlʋ. Weesuɣu tʋ nɑɑlɛ nyəŋ ntɛ́ kɑmpɑɑʋ fɛlʋɣʋʋnɑ ɩfepile tɔ, tooso nyəŋ kɛ pəntʋlʋɣʋ. Hɑlɩ liɣiti nyəŋ wɛɛ. Ɩlɛɣɛlɛ yoolɑɑ wulɑʋ wei ɩ tʋ ɩ yoolɑɑ kɛ nɔɣɔ tɔ.
32Ye nyɑ́ kʋmɛlɛntʋ kɑ tʋsənɑ-ŋ nɑ ń hɔ nyɑ́ tɩ, nɑ ń kɔɔ nɑ ń pəsənɑ lɑɑkɑlɩ, ɩlɛ nyɩ nyɑ́ tɩ kpɑʋ.
33Pə tɑɣɑ pʋlʋ, pɑ ciɣitiɣi nɑɑləm kɛ́ ɩlɛnɑ nɑɑnim kpɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ mɑ́ mɩɩnɑ tɔɔ nɑ cɑləm kpe. Mpʋ tɔtɔɣɔ pɑ́ɑ́nɑ́ kʋsəɣɩ yoou.