Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Atuwɑ

Atuwɑ 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sɑlʋmɔŋ ɑtuwɑ lɛnnɑ nnɑ Yutɑ wulɑʋ Ɩsekiyɑsɩ yəlɑɑ kpeɣelɑɑ tɔɣɔlɔ.
2Mpi pə tʋɣɩ Ɩsɔ kɛ́ teeli tɔɣɔlɛ timpi ɩ lɑkɩ ɩŋmɛsɑʋ tɔ, nɑ mpi pə tʋɣɩ ɑwulɑɑ kɛ teeli tɔɣɔlɛ timpi pɑ pɛɛkəɣɩ sɩ, pɑ́ cɛkənɑ kʋŋmɛsəm tɔ.
3Ɩsɩɩ ɩsɔtɔnʋɣʋ kʋlɑɑ nɑ tɛtʋ lim tɔ, ḿpʋ́ɣʋ́ ɑwulɑɑ ləmɑɣɑsɛɛ wɛɛ.
4Ye pɑ tɑɣɑnɑ liɣitee nyəɣəlʋɣʋ, koolu luki-kʋɣʋ pʋlʋ kʋpɑm kɛ́.
5Mpʋ tɔtɔɣɔ ye pɑ tɔɣɔnɑ yəlɑɑ ɑsɑɣɑɑ mpɑ pɑ wɛ wulɑʋ kiŋ tɔ, ɩ təŋəɣɩ siɣisuɣu kɛ́ nɑ ɩ kɑwulɑɣɑ yóo toŋ.
6Tɑɑ hɔ nyɑ́ təɣɩ wulɑʋ kiŋ. Pəyele tɑɑ cɑɣɑ sɔsɔ nɔɣɔlʋ ɩ təcɑɣɑlɛ.
7Pə kəlɑ teu sɩ pɑ́ kpɑɑsɩ-ŋ təmlɛ sɔsɔɔlɛ tɑɑ, nɑ mpi pɑɑ tisi-ŋ nɑ sɔsɔ nɔɣɔlʋ ɩ́ cɑɣɑ tɔ.
8Tɑɑ hulinɑ nyɑ́ tɔɣɔntəlɛ kɛ nɔnɔɣɔ yɑɑʋ. Pə́ tɑɑ kɔɔ nɑ ɩ́lɛ́ ɩ́ kʋlɩ nyɑ́ tɔɔ, ɩlɛ ɩsənɑɣɑ n kɑ́ lɑ?
9Ye nyɑ́ nɑ nɔɣɔlʋ ɩ́ wɛnɑ tɔm, ɩ́ tɑɣɑnɩ-təɣɩ mə́ tɑɑ mə tike. Tɑɑ kuli lɛlʋ kʋheelitʋ kʋŋmɛsətʋ tɔɔ.
10Ntɑnyɩ ɩ kɑ́ nɩɩ-tɩ nɑ ɩ́ kɑlənɑ-ŋ, nɑ pə́ tʋ-ŋ fɛɛlɛ tɑm nyəntɛ tɑɑ, nɑ pə́ kʋ́ nyɑ́ nyʋɣʋ.
11Tɔm nti pɑ yɔɣɔtɑ teu tɔ, tə wɛ kɛ́ ɩsɩɩ wʋlɑ wontuɣu ŋku pɑ kɔwɑ liɣitee nyəɣətʋ tɔ.
12Ye ləmɑɣɑsɛɛ tʋ kɑləɣənɑ yʋlʋ nɑ ɩ́ nɩɩkɩ, pə teu wɛ kɛ́ ɩsɩɩ wʋlɑ kukuule yɑɑ wʋlɑ lɩɩlʋɣʋ.
13Ɩsənɑ lʋm kʋniɣitim hɛɛsəɣɩ yʋlʋ lɑŋlɛ kɛ hɑŋɑɣɑ wɑɑtʋ tɔ, mpʋ tɔtɔɣɔ tɔm kɔntʋ wei pɑ tʋ nɑɑni tɔ ɩ hɛɛsəɣɩ ɩ sɔsɔ lɑŋlɛ.
14Wei ɩ kpɑɑləɣɩ kʋhɑʋ tɔm nɑ ɩ́ tɑ́ hɑ-kʋ tɔ, ɩ wɛ ɩsɩɩ tɛʋ piluɣu nɑ heelim yɑsɩ-kʋ tɔɣɔ.
15Suulu tʋ pəsəɣɩ nɑ ɩ́ lɑɣɑsɩ wulɑʋ hʋwɛɛ. Mpʋ tɔtɔɣɔ tɔm leleŋ nyəntʋ pəsəɣɩ nɑ tə́ yɔkɩ toŋ.
16Ye n hikɑ tɩɩŋ, tɑɑ suli tɔɣɔʋ, nyɑ́ tɑɑ kɑ́ kpɑ nɑ ń tɔ-ɩ.
17Tɑɑ puki kʋtɑmsɑ kɛ́ nyɑ́ tɑɑpɑlʋ tɛ́, pə́ tɑɑ kɔɔ nɑ ɩ́ nyəɣəsɩ-ŋ nɑ ɩ tɑɑ kpɑnɑ-ŋ.
18Wei ɩ́ ləsəɣɩ ɑseetɑ pɔpɔtʋ nyəŋ kɛ ɩ tɔɣɔntəlɛ tɔɔ tɔ, ɩ kʋɣɩ yʋlʋ tɔtɔɣɔ ɩsɩɩ ɑkɑlʋɣʋ yɑɑ lɑɣɑtɛ yɑɑ nyəmlɛ.

19Sɩ ń lɑ tɛtɛlɑtʋ kɛ nɑɑni kɛ́ lɑŋwɑkəllɛ wule tɔ, pə wɛ ɑsolɑ kɛ́ ɩsɩɩ n tɔkənɑ kete kʋpɛllɛ, yɑɑ n tɔŋ tɑtɛ.
20Sɩ ń yoo lɑŋwɑkəllɛ tʋ kɛ yontu tɔ, pə wɛ kʋmɛlɛntʋ kɛ́ ɩsɩɩ n lɛɛkʋɣʋ ɩ toko kɛ wɑtʋ wɑɑtʋ, yɑɑ n liisuɣu lɑɑmii kɛ ɩ hiŋ tɑɑ tɔ.
21Ye nyɔɣɔsɩ ɩ́ kpɑ nyɑ́ kolontu hɑ-ɩ nɑ ɩ́ tɔɣɔ. Yɑɑ lʋkɔtʋ wɛnɑ-ɩ hɑ-ɩ lʋm nɑ ɩ́ nyɔɔ.
22Pə tɑɣɑ pʋlʋ, n lɑkʋɣʋ mpʋ tɔ, pə wɛ kɛ́ ɩsɩɩ mɑmɑlɑ kɛ n pələɣɩ ɩ nyʋɣʋ tɑɑ. Pə́cɔ́ Tɑcɑɑ kɑ́ lɛɛtɩ-ŋ nyɑ́ kʋpɑntʋ.
23Ɩsənɑ ilim ntɔɣɔŋ heelim kɔŋnɑ tɛʋ tɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ yɔɣɔtɑɣɑ kɑtɑtəlɑɣɑ kʋsəɣɩ lɛlɑɑ pɑ́ɑ́nɑ́.
24Pə kəlɑ teu sɩ yʋlʋ ɩ́ həntɩ cokiyɑ tɑɑ, nɑ mpi ɩ́ nɑ ɑlʋ tɔmtʋ pɑɑ kɑɑ nɑŋ tɔ.
25Ɩsənɑ lʋm kʋniɣitim kʋɣɩ lʋkɔtʋ tɔ, mpʋ tɔtɔɣɔ tɔm kʋpɑntʋ nti tə lɩɩnɑ tɛtʋ pooluŋ tɔ tə wɛɛ.
26Ɩsənɑ hite lʋm cʋɣʋtəɣɩ nɑ pə́ wɑkəlɩ sɛɛlʋ tɔ, ḿpʋ́ɣʋ́ ɩsɑɣɑʋ wɑkələɣɩ siɣisilu.
27Pə fɛɩ teu sɩ ń tɔɣɔ tɩɩŋ kɛ sɔsɔm, yɑɑ ń pɛɛkɩ teeli kɛ kɑtɑtəlɑɣɑ.
28Ɩcɑtɛ nte tə fɛɩnɑ koluŋɑ tɔ, tə wɛ kɛ́ ɩsɩɩ yʋlʋ wei ɩ tɑ nyɩ ɩ tɩ kpɑʋ tɔ.