Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - YƐKOTINƆ̀

YƐKOTINƆ̀ 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1M birɛ ɑ bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ n dɑ tiè ntì, mpĩ́ n yɛ̃ nhɑ́ ndɔɔri tì.
2N tié nyiì yó nte kɑ̀ɑ fòmmuu okɛ̀, kɑ̀ɑ nyo ndiwɛ̀ì.
3Ndɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ kɛ́ntũ timɔ́mmɔnti, ɑ bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ dɛ̀ dɑ dɛ́tɛ́nɛ̀, ndɛ̀ dùúkú ɑ fɔ̃̀níí kɛ́ dɛ̀ wɑ̃̀ri ɑ yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ.
4Kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ri mɛmmɛ Kuyie nnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ dɛ̀ bo ndɑ dɔ́.
5Bɑ́ nyĩkú ɑ ciì nyĩ́nkɛ̀, duɔ́ nhɑmɑ́ɑ̀ Kuyie nku.
6Yóu kɛ̀ kuù ndɑ ni ɑ dɔɔ̀rìmɛ̀ mɛmɔu miɛkɛ, kɛ́nte kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ nyíé.
7A yɛ̀mmɛ̀ bɑ́ ndò nhɑ ciì, ndé Kuyie nkɛ yóu mɛyɛi.
8Dɛɛ̀ yó ntú ɑ kɔ̃̀ntì kó mutie, kɛ́ dɑ duɔ́ kukɔ̃ǹnɑɑtí.
9Túótɛ́ ɑ mɔkɛ dɛ̀ kɛ́dɛ́úkùnnɛnɛ̀ Kuyie nyètìrì, duɔ́ nku ɑ diitì ketitì sɑ̀ɑ̀tì.
10Mɛm̀mɛ tidiitì bo píɛmmɛ̀ ɑ buɔ, kɛ̀ mɛnɑɑ̀ mpíɛ nhɑ cèe kɛ́ncou.
11M birɛ kɛ̀ Kuyie nyũ̀ɔ̃́ nhɑ toò ɑ bɑ́ɑ́ yetɛ, kɛ̀ kù dɑ kpɑnnɛ̀, ɑ kɔ̃m̀bùɔ̀tì bɑ́ɑ́ do.
12Kɛ yɛ̃́ Kuyie nhɔ̃ɔ̃ yṹɔ̃́mmɛ̀ kù dɔ́ wè toò ndi, wèè dɔ́ o birɛ ò ɔ̃ɔ̃ yṹɔ̃́mmɛ̀ dɛ toò.
13Dɛ̀ nnɑɑti wèè pɛ̀tɛ́ mɛciì nnɛ̀ wèè mɔ̀ɔ̀tɛ mɛyɛ̀mmɛ̀.
14Dɛ kó mucɔ̃́ntimu dɛumu kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ idíítí nɛ̀ mɛsɔɔ ndɛ kɔ̃mu.
15Mɛciì nwennimu kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ mɛdɛ̀ì, dɛ̀mɑrɛ̀ í bo dɛ̀ɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ mɛciì.
16Mɛɛ̀ teénnɛ̀ onìtì kòo fòmmu mɔnni, koò duɔ̀ ntikpɑ̀tì nɛ̀ disɑ̃nni.
17Mɛɛ̀ ò bɛnkú kucɛ sɑ̀ɑ̀kù, kòò kèrí kɛ í yĩɛ̃̀kù.
18Mɛɛ̀ duɔ̀ mmufòmmu nɛ̀ diwɛ̀ì bɛ̀ɛ̀ mɛ̀ pikú sɑ̃́ɑ̃̀.

19Nɛ̀ mɛciì mmɛ Kuyie ndɔ̀ɔ̀mɛ̀ kɛtenkɛ̀, nɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ mmɛ kù ɑ̃nnɛ́mɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀.
20Nɛ̀ mɛciì mmɛ kù duɔ́mmɛ̀ kɛ̀ mɛniɛ nyiɛ̀ní kɛtenkɛ̀ kɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ nìù.
21M birɛ, ntɑunnɛ̀ mɛciì nnɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀, bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ dɛ̀ dɑ dɛ́tɛ́nɛ̀.
22Mɛɛ̀ yóó dɑ duɔ́ mufòmmu kɛ́ntú ɑ kó kusɑ̃rìkù.
23Mɛm̀mɛ ɑ bo nkérímɛ̀ ɑ cɛ kɛ í yĩɛ̃̀kù, bɑ́ ɑ bɑ́ɑ́ bétɛ́.
24Mɛm̀mɛ ɑ níí bo nduɔ́mɛ̀ ɑ yɛ̀mmɛ̀ dɔ́mɛ̀ kɛ í yĩɛ̃̀kù kɛ̀ dɛ̀ ndɑ nɑɑti.
25A bɑ́ ndé dɛ̀mɑrɛ̀ bo dɑ dɛ́ɛ́tɛ́mɛ̀, nɛ̀ bɛnitiyɛibɛ bo dɑ pĩ́mmɛ̀.
26Kɛ yɛ̃́ Kuyie nyó ndɑ kɑ̃nkɛ́mɛ̀mu kɛ dɛì mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ dɑ díí.
27Kòo mɔù dɔ́ ndɛ̀mɑrɛ̀, kɑ̀ɑ mɔ̀kɛ ɑ bɑ́ɑ́ yetɛ ɑ bo ò duɔ́mmɛ̀.
28A bɑ́ɑ́ nɑ́kɛ́ ɑ kou kɛ dɔ̀: Kò nkɛ nɑɑ wɛ̃tɛní. Kɑ̀ɑ mɔ̀kɛ ɑ ò duɔ́ ndɛndɛ bɑ̀mbɑ̀.
29Kɑ̀ɑ kou dɑ tɑ̃́, ɑ bɑ́ nwɑnti kóò dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi.
30A bɑ́ɑ́ sɔ̃́ntɛ́ kɛ́kpɑnnɛ̀ òmɔù kòò í dɑ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mùmɑmù.
31Bɑ́ ndɔ́ bɛnitiyɛibɛ kɛ́ntũ mbɛ borimɛ.
32Kɛ yɛ̃́ Kuyie nyí dɔ́mɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi, kù nɑɑtinɛ̀ bɛsɑ̀ɑ̀bɛ̀ mbɛ.
33Kuyie ncɑ̀ɑ̀rimu bɛnitiyɛibɛ cɛ̃́ĩ, kɛ dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ mbɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri kù dɔ́mɛ̀ bɛ kpɛsi.
34Kuyie nsènkumu bɛ̀ɛ̀ kù sènku, kɛ dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ mbɛ̀ɛ̀ kɛ̃́kùnko bɛmɑ́ɑ̀.
35Kuyie nyóó sɑ̃ntɛmu mɛciì nyɛmbɛ̀ kɛ́fɛìkùnnɛ tiyɛìntì.