Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Atuwɑ

Atuwɑ 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mɑ pəyɑlɑɑ mɛ, ɩ́ nɩɩ cɛcɛ sɛɣɛsʋɣʋ nɑ ɩ́ welisi teu nɑ ɩ́ nyɩ́ ləmɑɣɑsɛɛ.
2Sɛɣɛsʋɣʋ kʋpɑŋkʋ kɛ mɑ hʋlɑ-mɛ, ɩ́ tɑɑ lɔ mɑ kʋsɛɣɛsətʋ.
3Mɑ mɑɣɑmɑɣɑ mɑɑ kɛ́ mɑ cɑɑ pəyɑlʋ kʋpɑŋ kɛ́. Pəyele mɑ too kɑ sɔɔlɑ-m kɛ́ ɩsɩɩ pəyɑɣɑ ɩkpɑmlɛ.
4Pɑɑpɑ sɛɣɛsəɣɩ-m kɛ́, nɑ ɩ́ heeliɣi-m sɩ: Tɔ́kɩ mɑ tɔm kɛ teu kɛ nyɑ́ lotu tɑɑ, nɑ ń təŋəɣɩ mɑ kʋsəsɩɩtʋ n kɑ́ hiki weesuɣu.
5N kɑ́ wɛɛnɑ ləmɑɣɑsɛɛ nɑ lɑɣɑtʋ. Tɑɑ lɑ ləsɔɔʋ. Pə́cɔ́ tɑɑ lɔ mɑ nɔɣɔ tɑɑ tɔm nɑtəlɩ.
6Tɑɑ lɔ ləmɑɣɑsɛɛ, sɔɔlɩ-yɛ, ɑ kɑ́ pɑɑsənɑ-ŋ.
7Lʋ nɑ ń nyɩ́ sɩ ləmɑɣɑsɛɛ ntɛ́ pʋlʋ sɔsɔɔm nɑ ń pɛɛkɩ-yɛ nɑ nyɑ́ wɛnɑʋ tənɑ.
8Sɑ-yɛ ɑ kɑ́ kʋsɩ nyɑ́ nyʋɣʋ, wɑɣɑlɩ-yɛ, ɑ kɑ́ tʋ-ŋ teeli.
9Pɩɩ wɛɛ-ŋ ɩsɩɩ ntenuɣu kʋpɑŋpɑŋkʋ kɛ nyɑ́ nyʋɣʋ tɑɑ.
10Mɑ pəyɑlʋ nɩɩ mɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ nɑ ń mʋ-tɩ. Ɩlɛnɑ nyɑ́ weesuɣu pɩɩsɩ tɑɣɑlɩ.
11Ləmɑɣɑsɛɛ mpɑɑʋ kɛ mɑ hʋlɑ-ŋ, nɑ mɑ́ tiiki-ŋ tɑmpɑnɑ təŋʋɣʋ mpɑɩsi tɑɑ.
12Ye n tɔŋ pə kɑɑ pɛkəlɩ-ŋ. Pəyele ye n kpɑkəɣɩ ɑsewɑ pə kɑɑ co-ŋ.
13Tɔkɩ sɛɣɛsʋɣʋ, tɑɑ yele-kʋ, nyɔɔnɑ-kʋ, ŋkʋ kʋ tənnɑ nyɑ́ weesuɣu.
14Tɑɑ sʋʋ ɑsɑɣɑɑ mpɑɑʋ tɑɑ. Pəyele tɑɑ tɔ kʋ tɑɑ.
15Tɑɑ tɔ kʋ tɑɑ, cɔlɔ-kʋ nɑ ń təŋ kʋfɑlʋɣʋ.
16Ye ɑsɑɣɑɑ tɑ lɑ ɩsɑɣɑtʋ pɑɑ tooki. Ye pɑ tɑ lɑ nɑ pə co nɔɣɔlʋ pɑ tom yɑɑkɩ kɛ́.
17Mpi tɔ, ɩsɑɣɑtʋ tɔɣɔnɑɣɑ kɛ pɑ hɑɣɑsəɣɩ pɑ tɩ, nɑ pɑ́ nyɔɔkɩ mʋsʋŋ sʋlʋm.
18Siɣisilɑɑ mpɑɑʋ nɑ́ wɛ ɩsɩɩ ilim yɑɑkʋɣʋ kite tɛɛ, nɑ pə́ sɔɔsəɣɩ, hɑlənɑ pə sikuɣu tɔ.

19Amɑ ɑsɑɣɑɑ mpɑɑʋ nɑ́ wɛ səkpɛtʋɣʋ kɛ́, pɑɑ nɑɑkɩ kʋcopum.
20Mɑ pəyɑlʋ, nɩɩ mɑ sɛɣɛsʋɣʋ nɑ ń ke ŋkpɑŋʋɣʋ nɑ mɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ.
21Nyɑ́ ɩsɛ ɩ́ tɑɑ hɑtələnɑ-tɩ, tɔkɩ-təɣɩ hɑtoo nyɑ́ lotu tɑɑ.
22Mpi tɔ, tə hɑɑkɩ weesuɣu nɑ ɑlɑɑfəyɑ kɛ pɑ tənɑ mpɑ pɑ hikɑ-tɩ tɔɣɔ.
23Feŋ nyɑ́ nyɑmlɛ tɔɔ nɑ pə́ kəlɩ pə tənɑ. Mpi tɔ, tə tɑɑ kɛ́ weesuɣu sɩɩlɑsɩ tənɑ wɛɛ.
24Hɑtələnɑ nyɑ́ nɔɣɔ kɛ kɑloolɑɣɑ tɔm, nɑ ń kisinɑ nyɑ́ ntompee kɛ tɔm kʋkɛkɛɛtʋ.
25Nyɑ́ ɩsəpee ɩ́ nyənəɣɩ nyɑ́ nɔɣɔ tɔɔ nɑ nyɑ́ ɩsəhutu hɛtɩ teu.
26Tɑɣɑnɩ mpɑɑʋ ŋku n təŋəɣɩ tɔ, nɑ nyɑ́ tətɔntɛ tənɑ wɛɛ nɑɑni.
27Tɑɑ hɛlɩ ntɔɣɔŋ yɑɑ mpətəŋ. Hɑtələnɑ ɩsɑɣɑtʋ.