Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Atuwɑ

Atuwɑ 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tɑcɑɑ luɣu fɛɩ pɔpɔtʋ mɑɣɑsəlɑɣɑ. Amɑ mɑɣɑsəlɑsɩ nsi sɩ təŋɑ teu tɔɣɔ ɩ cɑɑkɩ.
2Kɑlɑmpɑɑnɩ tʋ tɛŋnɑ kʋtʋɣʋ kɛ́. Ɩlɛnɑ wei ɩ pɑsəɣɩ ɩ tɩ tɔ ɩ́ tɛɛsənɑ ləmɑɣɑsɛɛ.
3Yʋlʋpɑŋ kʋpɑntʋ tiikiɣinɑ-ɩ. Ɩlɛnɑ ɩsɑɣɑʋ ɑcilɑɣɑtʋ nɑ́ɑ́ wɑkəlɩ-ɩ.
4Wɛnɑʋ fɛɩnɑ tomɑ nɑɑləɣɩ Ɩsɔ hʋʋlɛ wule. Tɑmpɑnɑ təŋʋɣʋ tike ləsəɣənɑ səm tɑɑ.
5Siɣisilu kʋpɑntʋ yekinɑ nɑ ɩ mpɑɑʋ təŋ. Ɩlɛnɑ ɩsɑɣɑʋ ɩsɑɣɑtʋ nɑ́ɑ́ pɛtɩ-ɩ.
6Siɣisilu tɑmpɑnɑ təŋʋɣʋ ləsəɣɩ-ɩ ɑsolɑ tənɑ niŋ tɑɑ kɛ́. Ɩlɛnɑ ɑsɑɣɑɑ kʋnyɩɩləm nɑ́ɑ́ kpɑɑkɩ-wɛɣɛ kɑtɔkɑ nyəm.
7Yʋlʋ ɩsɑɣɑʋ ɩ səpɑ ɩ tɛɛlʋɣʋ sɑɑlɑɑ kɛ́. Ɩlɛnɑ ɩsənɑ ɩ tɛɛlɑɣɑɑ ɩ wɛnɑʋ tɔ pəlɛ pə́ sɑɑlɩ tɔtɔ.
8Pə ləsəɣɩ yʋlʋpɑŋ kɛ nəɣəsɛɛ tɑɑ kɛ́. Nɑ pə́ lɛɛtɩ ɩsɑɣɑʋ kɛ ɩ lonte.
9Wei ɩ kpɛɛsəɣɩ Ɩsɔ tɔ ɩ kʋɣɩ lɛlɑɑ kɛ́ nɑ ɩ nɔɣɔ tɑɑ tɔm. Amɑ nyəm wɑɑsəɣənɑ tɑmpɑnɑ təŋlɑɑ.
10Ɩcɑtɛ yəlɑɑ tɔ́kɩ ɑcimɑ kɛ wɑɑtʋ wei siɣisilɑɑ wɑɑkɩ tɔɣɔ. Nɑ pɑ́ wilitiɣi wɑɑtʋ wei ɑsɑɣɑɑ səkɩ tɔ.
11Siɣisilɑɑ nɑ́ kɔŋnɑ kʋpɑntʋ kɛ pɑ ɩcɑtɛ tɑɑ nɑ ɩcɑtɛ teeki. Amɑ ɑsɑɣɑɑ nɑ́ wɑkələɣɩ-tɛ nɑ pɑ nɔɔsɩ.
12Wei ɩ tʋʋkɩ ɩ tɔɣɔntəlɛ tɔ, ɩ fɛɩnɑ nyʋɣʋ tɑɑ mɑɣɑsəm kɛ́. Ɩlɛnɑ wei ɩ nɩɩkɩ pə tɑɑ tɔ ɩ́ suŋ.
13Wei ɩ yɔɣɔtəɣɩ lɛlɑɑ tɔm tɔ, ɩ kuliɣi pɑ wɑɑlɩ kɛ́. Amɑ nɑɑni tʋ nɑ́ sɩɩkɩ pə tənɑɣɑ ɩ tɑɑ.
14Yəlɑɑ ɩ́ fɛɩnɑ pɑɑsənlʋ pɑ leki yem kɛ́. Ɩlɛnɑ lɑɣɑtʋ tɑsəlɑɑ pɑɣɑlɛ wɑɑsəɣɩ-wɛɣɛ sɔsɔm.
15Wei ɩ mʋɣɩ lɛlʋ kəmɑ sɩ ɩ fɛləɣɩ tɔ, ɩ nɑɑ pə nɑʋ kɛ́. Ɩlɛnɑ wei ɩ́ kisiɣi pə lɑpʋ tɔ ɩ́ nɩɩ leleŋ.
16Alʋ telu kɛ pɑ sɑŋ, nɑ ɑpɑlʋ kpelikpekɑ tʋ nɑ́ɑ́ sʋʋ toŋ.
17Yʋlʋpɑŋ wɑɑsəɣɩ ɩ təɣɩ. Ɩlɛnɑ yʋlʋ ɩsɑɣɑʋ nɑ́ɑ́ tʋɣɩ ɩ təɣɩ wɑhɑlɑ.
18Kɑsəyɑɣɑ ŋkɑ kɑ fɛɩ nɑɑni tɔɣɔ ɩsɑɣɑʋ hikiɣi. Ɩlɛnɑ kʋsiɣisim lɑtʋ nɑ́ɑ́ hikiɣi kʋfɛlʋɣʋ tɑmpɑnɑ nyəŋkʋ.

19Tɑmpɑnɑ təŋʋɣʋ hɑɑkɩ weesuɣu kɛ́. Ɩlɛnɑ ɩsɑɣɑtʋ təŋʋɣʋ nɑ́ɑ́ tʋ səm.
20Tɑcɑɑ nyənəɣɩ ɩsɑɣɑtʋ kɛ mpɑ pɑ lotu tɑɑ wɛ ɩsɑɣɑtʋ tɔɣɔ. Amɑ ɩ lɑkɩ kʋpɑntʋ kɛ mpɑ pɑ tɔntɛ wɛ teu tɔ.
21Pɩɩ hɔ ɑsɑɣɑɑ ŋkpɑŋŋ kɛ́. Amɑ pɩɩ yɑ siɣisilɑɑ lʋlʋɣʋ nyə́mɑ.
22Alʋ telu wei ɩ fɛɩnɑ ləmɑɣɑsɛɛ tɔ, ɩ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ ɑfɑ wei pɑ tʋ wʋlɑ tɔ.
23Siɣisilɑɑ kʋnyɩɩləm ntɛ́ kʋpɑntʋ lɑpʋ. Ɩlɛnɑ ɑsɑɣɑɑ koolee nɑ́ɑ́ kʋsəɣɩ Ɩsɔ pɑ́ɑ́nɑ́.
24Lɛlɑɑ hɑɑnɑ luɣu kʋlʋmʋɣʋ kɛ́ nɑ pɑ wɛnɑʋ sɔɔsəɣɩ. Nɑ lɛlɑɑ nɑ́ɑ́ lɑkɩ lɛɛʋ nɑ pɑ́ tʋɣɩ pɑ təɣɩ kʋnyɔŋ.
25Pɩɩ hɑ kʋpɑntʋ kɛ sɔsɔm kɛ wei ɩ hɑɑnɑ luɣu kʋlʋmʋɣʋ tɔɣɔ. Ɩlɛnɑ lʋm hɑlʋ lɔkɔtʋ nɑ́ɑ́ sɩ́.
26Mpɑ pɑ nyəkəɣɩ tɔɣɔnɑɣɑ nɑ pɑ́ tɑŋɑ kɑsəyɑɣɑ sɔsɑɣɑ tɔ, yəlɑɑ təŋsəɣɩ-wɛɣɛ mpusi kɛ́. Ɩlɛnɑ pɑ́ kooliɣi kʋpɑntʋ kɛ mpɑ pɑ pɛɛtəɣənɑ-wɛ tɔ.
27Ɩsɔ sɑŋ wei ɩ lʋkɩ kʋpɑntʋ lɑpʋ tɔɣɔ. Ɩlɛnɑ wɑhɑlɑ mɑkənɑ ɩsɑɣɑtʋ pɛɛkəlɑɑ.
28Wei ɩ tʋ nɑɑni kɛ́ ɩ liɣitee tɔ ɩ lepɑɣɑ. Amɑ siɣisilɑɑ nɑ́ pɩɩkɩ kɛ́ ɩsɩɩ tʋɣʋ ŋku kʋ səŋɑ lʋm nɔɣɔ tɔ kʋ hɑ́tʋ.
29Wei ɩ tɑ tɔkɩ ɩ təyɑɣɑ kɛ teu tɔ ɩ kɑɑ nɑ kpɑncoou. Mpʋ tɔtɔɣɔ kʋmɛlɛŋ pəsəɣɩ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ yom.
30Siɣisilu kʋlɑpʋtʋ hɑɑkɩ weesuɣu kɛ́, nɑ yəlɑɑ təŋəɣɩ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ.
31Pə tɑ kisi siɣisilɑɑ kɛ lɛɛtʋɣʋ kɛ ɑtɛ, kɑcɑŋfɑnɑ ɩsɑɣɑʋ nɑ pəntʋlʋ nɑ?