Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Atuwɑ

Atuwɑ 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɩsɩɩ wʋlɑɣɑ tɑ mʋnɑ yolumɑ, nɑ tɛʋ nɑ kʋ tɔmpɛɛ tɑ mʋnɑ lʋŋlɛ kʋmtʋ wɑɑtʋ tɔ, mpʋ tɔtɔɣɔ kʋmɛlɛŋ tɑ mʋnɑ pɑ́ tʋ-kʋɣʋ teeli.
2Nɑ ɩsɩɩ sumpɩʋpɩʋ nɑ keŋkehilɑɣɑ pɑ cɔɔkʋɣʋ ɩsɔtɑɑ tɔ, ḿpʋ́ɣʋ́ mpusi wei ɩ tɑ kɛ nɔɣɔlʋ nyəŋ tɔ ɩɩ kpɑɑkɩ-ɩ.
3Kpɑɣɑnʋ kɛ pɑ tʋɣɩ kpɑsɩ nɑ pɑ́ cɑsɑ kpɑŋɑɣɑ kɛ tipilɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ nɑtəɣɩ kʋmɛlɛŋ siɣile tɑɑ kɛ́ kpɑtəŋ.
4Tɑɑ kɛɛnɑ kʋmɛlɛŋ kʋcɔcɔtʋ, pə́ tɑɑ kɔɔ nɑ nyɑ́ mɑɣɑmɑɣɑ ń nəɣəsənɑ-kʋ.
5Amɑ cɔ-kʋ ɩsɩɩ kʋ wɛʋ tɔ, pə́ tɑɑ kɔɔ nɑ kʋ́ nyənɩ kʋ təɣɩ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ.
6Wei ɩ tiliɣinɑ kʋmɛlɛŋ kɛ tɔm tɔ, ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ nɔɔhɛɛ kɛ ɩ sɛtəɣɩ nɑ ɩ́ tʋɣɩ ɩ təɣɩ wɑhɑlɑnɑɑ sɔsɑɑ tɑɑ.
7Ɩsɩɩ pə kuɣutuɣu kɑɑkɑlɑɣɑ kɛ ɩsənɑ tɔ, ḿpʋ́ɣʋ́ kʋmɛlɛŋ ɩtuule wɛɛ.
8Wei ɩ sɑŋ kʋmɛlɛŋ tɔ, ɩ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ wei ɩ tɑmsəɣɩ pəntɔlʋɣʋ nɑ pəlɛ tɔ.
9Ɩsɩɩ sʋlʋnyɔɔlʋ ɩɩ nyəŋ sɑɑ wei sɔʋlɛ sɔpɑ ɩ niŋ tɑɑ tɔ, ḿpʋ́ɣʋ́ kʋmɛlɛŋ ɩtuule cɛkənɑʋ wɛ kɑtɛ.
10Təmlɛ nyʋɣʋ tʋ wei ɩ kpɑkəɣɩ kʋmɛlɛməŋ tɛɛlɑɑ kɛ ɩ təmlɛ tɑɑ tɔ, ɩ wɑkələɣɩ ɩ təmlɛ nyə́mɑ tənɑɣɑ.
11Ɩsɩɩ hɑɣɑ məlʋɣʋ kɑ tɔtʋ tɔɣɔʋ tɔ, ḿpʋ́ɣʋ́ kʋmɛlɛŋ lɛləɣɩ kʋ kʋmɛlɛntʋ.
12Kʋmɛlɛŋ lɑpɑ sɑnɑ nɑ wei ɩ sɑŋ ɩ tɩ nɑ ɩ lɑɣɑtʋ nɑ ɩ́ fɛɩnɑ-tɩ tɔ.
13Felentú kʋyɔɣɔtʋtʋ ntɛ́ sɩ: Tɑɑlɛ wontuɣu ɩsɑɣɑʋ wɛ mpɑɑʋ tɑɑ. Tɔɣɔlɑɣɑ wɛ hɑpəlɛ tɔɔ.
14Ɩsɩɩ kɑmpʋ cɔɔkʋɣʋ ɩ nyəɣətʋ tɑɑ tɔ, ḿpʋ́ɣʋ́ felentú pəsəɣɩ ɩ kʋhəntʋɣʋ tɔɔ.
15Ye felentú ɩ́ sʋsɑ niŋ kɛ nyənɑɣɑ tɑɑ, pə wɛ-ɩ ɩkɑɑlɛ kɛ́ sɩ ɩ́ kpɑɑsɩ-ɩ ɩ nɔɣɔ tɑɑ.
16Felentú hʋʋ kɛ́ sɩ, ɩ kəlɑ ləmɑɣɑsɛɛ kɛ yəlɑɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ wei ɩ yɔɣɔtəɣənɑ lɑɣɑtʋ tɔ.
17Wei ɩ sʋsəɣɩ ɩ nɔɣɔ kɛ lɛlɑɑ tɔm tɑɑ tɔ, ɩ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ wei ɩ lʋkɩ sɩ ɩ́ kpɑ hɑɣɑ mʋʋlʋ ŋkpɑŋŋ tɑɑ tɔ.
18Ɩsɩɩ kʋmɛlɛŋ liɣiluɣunɑ kɔkɔ yɑɑ nyəmɑ́ yɑɑ kʋkʋkʋm tɔ,

19ḿpʋ́ɣʋ́ yʋlʋ wei ɩ tʋsəɣɩ ɩ tɔɣɔntəlɛ, nɑ ɩ́ tɔŋ sɩ tɑnɑɑʋ kɛ ɩnɩ ɩ lɑkɩ tɔ ɩ wɛɛ.
20Tɑɑsɩ tɛŋnɑ nɑ kɔkɔ fiɣini, ḿpʋ́ɣʋ́ ye kɑtɑɣɑsɑɣɑ tɛmɑ yoou tɛŋ.
21Amɑntiinɑ tənnɑ mɑmɑlɑ, nɑ tɑɑsɩ tənnɑ kɔkɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ tɔm tʋ kɔŋnɑ yoou.
22Kɑtɑɣɑsətʋnɑɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ wɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ kʋnyɩɩlʋɣʋ tɔɣɔnɑɣɑ ŋkɑ kɑ tiiki hɑtoo yʋlʋ hiluɣu tɑɑ tɔ.
23Ɩsɩɩ pɑ tɑɑkʋɣʋ nyəɣələm kɛ cʋɣʋ wontuɣu tɔɔ tɔ, ḿpʋ́ɣʋ́ nɔɔleleŋ tɑkəɣɩ yʋlʋ tɑɑ ɩsɑɣɑtʋ tɔɔ.
24Tɔm leleŋ nyəntʋ kɛ yʋlʋ tɑkəɣənɑ ɩ pɑ́ɑ́nɑ́ tɔɔ. Amɑ hɑtoo ɩ tɑɑ kɑloolɑɣɑ kɛ́.
25Pɑɑ ɩ yɔɣɔtəɣɩ nɔɣɔ kʋpɑŋkɑ, tɑɑ tʋnɑ. Mpi tɔ, ɩ ləmɑɣɑsɛɛ tɑɑ wɛ ɑcɑɑlətʋ kɛ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ kɛ́.
26Ɩ ɑcilɑɣɑtʋ kɛ ɩ tɑkəɣənɑ ɩ tɑɑ hɑŋɑɣɑ tɔɔ. Amɑ ɩ ɩsɑɣɑtʋ tɛŋ kɛ́ nɑ tə́ nɑ́.
27Pʋ́ʋ́ɣʋ́ hullu hotiɣi kʋ tɑɑ kɛ́. Ɩlɛnɑ pəlɛ kʋtulle nɑ́ɑ́ məlɩ tə tullu tɔɔ.
28Ye n wɑkələɣɩ yʋlʋ nɑ nyɑ́ kʋyɔɣɔtʋtʋ, nn cɑɑ-ɩ kɛ́. Nɑ tɔm kʋloolutu kɔŋnɑ wɑkəlʋɣʋ.