Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YAASINƆ

YAASINƆ 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma nɛ́, ǹsun tó ma yãdannɛna sãnguro, ǹgↄ̃ yã kũ ma dìtɛnnɛnↄ kũna n swɛ̃̀n.
2Zaakũ ani n ká wɛ̃̀ndi gbã̀naa, ani aafia karannɛ.
3Gbɛ̃kɛ kũ náanio sún kɛ̃mmaro, ǹgↄ̃ dana mↄ̀wakarɛ ũ, ǹ kɛ̃ n swɛ̃̀ɛa lákũ òdi yã kɛ̃ anloa nà,
4n tↄ́ nigↄ̃ nna, ĩnigↄ̃ mana Luda kĩnaa kũ bisãsirinↄ.
5Ǹ Dikiri náani kɛ kũ nɛ̀sɛ mɛ̀n doo, ǹsun gbãna kpá n zĩda dↄ̃naaaro.
6Ǹgↄ̃ a dↄ̃ n yã sĩnda pínki kɛnaa gũn, ani zɛ́ poronnɛ súsu.
7Ǹsun n zĩda gwa ↄ̃ndↄ̃de ũro, ǹgↄ̃ Dikiri vĩna vĩ ǹ kɛ̃ yã vãnia.
8Abirekũ nigↄ̃ de n mɛ̀ aafia ɛzɛ ũ, ani n wánↄ gba gbãna.
9Ǹ bɛ̀ɛrɛ lí Dikirinɛ kũ n aruzɛkɛo kũ n burapↄ káakunↄ pínki,
10pↄ́blewɛnↄ ni n dↄ̃̀ pa ari àgↄ̃ kↄ́tɛ, n lo zↄ̃kↄ̃nↄ ni pa yɛ́rɛrɛ kũ sèwɛ̃ dufuo.
11Ma nɛ́, tó Dikiri tɛn foru dↄmma, ǹsun dↄkɛ kũ a yãoro, tó à kpã̀kɛ̃nyĩ, ǹsun tó à kɛnnɛ ĩniro.
12Zaakũ gbɛ̃ kũ Dikiri yeiin àdi toto, lákũ de dì kɛ a nɛ́ kũ à kɛ̀nɛ mananɛ nà.
13Arubarikaden gbɛ̃ kũ à ↄ̃ndↄ̃ lè à kũ̀ à dↄ̃naa lè à pàpa ũ.
14Zaakũ à àre vĩ de andurufula, àdi karana kɛńnɛ de wurala.
15À bɛ̀ɛrɛ vĩ de gbɛ̀ bɛ̀ɛrɛdela, pↄ́ kũ ń a ni vĩnↄ ke dí ká a ũro.
16Wɛ̃̀ndi gbã̀na kú a ↄplan, aruzɛkɛ kũ gakurio kú a ↄzɛn.
17A yãkɛnanↄn nna, a zɛ́ sĩnda pínki aafia vĩ.
18À de lí wɛ̃̀ndide ũ gbɛ̃ kũ ò kũnanↄnɛ, arubarikadenↄn gbɛ̃ kũ ò sìnↄ ũ.

19Dikiri gonikɛ gũn à zĩtɛ kàtɛ, a ↄ̃ndↄ̃ gũn à musu kɛ̀.
20À ísira wɛ̀ɛ bò a dↄ̃naa gũn, à tò ludambɛ luku mↄtↄ vĩ.
21Ma nɛ́, ǹgↄ̃ wɛ́zɛ̃ vĩ kũ fayaao, ǹsun wɛ́ vĩalaro.
22Anigↄ̃ de n nini wɛ̃̀ndi ũ, anigↄ̃ de mↄ̀wakarɛ ũ n wakaaa.
23Ĩnigↄ̃ kure n laakariia, pↄ́ke ni kpánnɛro.
24Tó n wutɛ, vĩna ni n kũro, ĩni wútɛ ǹ i o nna.
25Ĩni vĩna kɛ kariinɛro, ke kisira kũ àdi yãvãnikɛrinↄ le kãnto.
26Zaakũ Dikiri nigↄ̃ de n mìkpaki ũmɛ, ani tó n gbá vĩ tankutɛla.
27Tó n ↄ tɛni n kpɛ le, ǹsun gí ǹ yã mana kɛ gbɛ̃ kũ à de ǹ kɛnɛɛnɛro.
28Tó ń kpányĩ zɛ́ vĩ, ǹsun pi n gbɛ̃dakenɛ à gɛ́ gĩa ari ziaro.
29N gbɛ̃dake kũ à kú n sarɛ kũ à n náanikɛna, ǹsun a kũ yã vãnioro.
30Tó gbɛ̃ dí yãke kɛnnɛro, ǹsun lɛ́kpakↄ̃a kɛ kãao pãro.
31Ǹsun gbãnamↄnnɛri kunna ni dɛro, ǹsun tɛ́ a yãkɛna keiro.
32Zaakũ Dikiri tɛ̃̀ɛmɛ manafikidenↄ ũ, nɛ̀sɛpuradenↄn àdi kɛ a kpàasinↄ ũ.
33Dikiri dì láari bo gbɛ̃ vãninↄ ↄnnwa, àdi arubarika da gbɛ̃ mananↄ bɛn.
34Àdi lalandidenↄ lalandi kɛ, ama à gbɛ̃kɛ vĩ kũ zĩdabusarinↄ.
35Ɔ̃ndↄ̃de dì bɛ̀ɛrɛ le, yↄ̃nkↄ sↄ̃ àdi wé'i da a zĩdaa.