Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Atuwɑ

Atuwɑ 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mɑ pəyɑlʋ, tɔ́kɩ mɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ, nɑ ń sɩɩnɑ nyɑ́ təɣɩ mɑ kʋsəsɩɩtʋ.
2Tɔ́kɩ mɑ kʋsəsɩɩtʋ nɑ ń hiki weesuɣu, nɑ ń feŋ mɑ kʋsɛɣɛsətʋ tɔɔ ɩsɩɩ nyɑ́ ɩsəpəle.
3Tɑɑ yele nɑ tə́ fiti nyɑ́ niŋ tɑɑ. Tɔ́kɩ-təɣɩ hɑtoo nyɑ́ lotu tɑɑ.
4Nyənɩ ləmɑɣɑsɛɛ ɩsɩɩ nyɑ́ newɑɣɑ nɑ lɑɣɑtʋ ɩsɩɩ nyɑ́ ceu.
5Pɩɩ hɑtələnɑ-ŋ ɑlʋ kpɑɩ tʋ wei ɩ tʋsəɣɩ yəlɑɑ nɑ ɩ nɔɔleleŋ tɔ ɩ niŋ tɑɑ.
6Kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ mɑ səŋɑ mɑ kutuluɣu tɑɑ, nɑ mɑ́ nyənəɣənɑ pətote pɔ́ɔ́ŋ nɑ ɑwɑlɩ tɔɔ.
7Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ́ nɑ́ ɩfepiyɑ mpɑ pɑ tɑ nyəntɑ pʋlʋ tɔ, nɑ pɑ tɑɑ kɛ́ ɩfepu wei ɩ fɛɩnɑ nyʋɣʋ tɔ.
8Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ təŋɑ hɑpəlɛ nɑ ɩ́ tɑlɑ tə kpeeŋɑ tɔɔ timpi ɑlʋ wɑsɑŋkɑlɩ nɔɣɔlʋ ɩ kɑ səŋɑɑ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ təŋəɣənɑ ɑlʋ tɛ́ tɔɔ təpɑmm.
9Pɩɩ kɛ́ tɑɑnɑɣɑ kɛ́, nɑ pə́ tɛmɑ yulutuɣu nɑ səkpɛtʋɣʋ tɛmɑ wɛɛʋ.
10Ɩlɛ ɑlʋ nɔɣɔlʋ ɩ səŋəɣɩ-ɩ kɛlɛ, nɑ ɩ́ suuwɑ ɩsɩɩ ɑpɑlɑɑ tənɑ ɑlʋ, nɑ ɑcilɑɣɑtʋ suwɑ ɩ lotu tɑɑ.
11Pə kʋlɑ ɩ nyʋɣʋ tɑɑ nɑ ɩ́ kpisi ɩ tɛɣɛ cɑɣɑlɛ.
12Pɑɑ hɑpəlɛ tɔɔ, yɑɑ nɔnɔɣɔ tɛɛ, yɑɑ pɑɑ lé té, ɩ tɑŋɑɑ kɛ́.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ kpətənɑ ɩfepu nɑ ɩ́ kpipi-ɩ nɑ ɩ́ wɑɣɑlɩ-ɩ. Ɩlɛnɑ ɩ́ nyənɩ ɩ ɩsɛntɑɑ təpiŋŋ nɑ fɛɛlɛ fɛɩ, nɑ ɩ́ heeli-ɩ sɩ:
14Sɑŋɑ mɑ lɑpɑ Ɩsɔ kɛ́ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ kpɛntʋɣʋ kɔtɑɣɑ ŋkɑ too mɑɑ sɩɩwɑ sɩ mɑɑ lɑ tɔ.
15Pə tɔɔ kɛ́ mɑ lɩɩwɑ sɩ mɑ səŋəɣɩ-ŋ nɑ mɑ́ pɛɛkɩ-ŋ. Tɔʋ, mɑ nɑ-ŋ kɛlɛ.
16Mɑ pɔwɑ mɑ kɑto tɔɔ kɛ́ Icipiti kpoŋkpontu toŋ nyəntʋ pɔɔŋ kʋcɔɔcɔləŋ kʋpɑŋ.
17Nɑ mɑ́ yɔɣɔlɩ tulɑɑlʋnɑɑ kʋpɑmɑ mpɑ pɑ yɑɑkɩ sɩ Miili nɑ Alʋwɛɛ nɑ Kɑnɛɛlɩ tɔ.
18Kɔɔ nɑ tə cɛpələnɑ sɔɔlʋɣʋ hɑlənɑ pə́ nyɑɑlɩ. Tə́ yɔɔlɩ nɑ tə́ nɩɩ pə leleŋ kɛ teu.

19Mɑ pɑɑlʋ polɑ mpɑɑʋ pooluŋ nyəŋkʋ, ɩ fɛɩ təyɑɣɑ.
20Ɩ kpɑɣɑ liɣitee nɑ húlúɣú kɛ́. Ye ɩsɔtʋ tɑ məŋnɑ kite ɩɩ kɔŋ.
21Ɩlɛnɑ ɑlʋ ɩnɩ ɩ́ pəsɩ ɩfepu ɩnəɣɩ ɩ yɔɣɔtɑɣɑ kɑtɑtəlɑɣɑ tɔɔ, nɑ ɩ́ hɔmɩ-ɩ ɩ nɔɔleleŋ tɔɔ.
22Nɑ ɩ́fepu sʋʋ-ɩ təŋʋɣʋ kɛ kpɑkpɑɑ ɩsɩɩ nɑʋ wei pɑ pukinɑ təkʋlɛ tɔ. Yɑɑ ɩsɩɩ pɑ hɔkʋɣʋ kpɑŋtʋ kɛ ŋmənɑɣɑ sɩ pɑ hɔŋ ɩ ŋkpɑŋʋɣʋ tɔ.
23Hɑlənɑ nyəmlɛ sɔ ɩ hɔɔlɛ, ɩsɩɩ sumɑɣɑ huluɣuunɑ tiiu kɛ ɑpɑɩ tɑɑ nɑ kɑ́ tɑ́ nyɩ́ sɩ kɑ weesuɣu kɛ pɩɩ tɛnɑ tɔ.
24Pənɛntɛ mɑ pəyɑlɑɑ mɛ, ɩ́ nɩɩnɑ-m, nɑ ɩ́ ké ŋkpɑŋŋ nɑ mɑ nɔɣɔ tɑɑ tɔm.
25Tɑɑ nyɩɩlɩ ɑlʋ ɩsɩɩ mpʋ nɑ ń təŋɩ-ɩ, nɑ pə́ kɔɔ nɑ ń lé ɩ mpɑɑŋ tɑɑ.
26Mpi tɔ, ɑlʋ ɩnɩ ɩ huwɑ yəlɑɑ pɑɣɑlɛ kɛ́. Mpɑ ɩ kɑ huwɑ mpʋ tɔ pɑɑ kɛ́ toŋtʋnɑɑ kɛ́.
27Ɩ təyɑɣɑ ntɛ́ ɑtɛtəlɛ mpɑɑʋ nɑ kʋ́ tiiki səm tɛ́.