Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Atuwɑ

Atuwɑ 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yʋlʋ wei ɩ mʋnɑ pɑ́ kɑlənɑ-ɩ, nɑ ɩɩ cɑɑkɩ nɩɩʋ tɔ, pɩɩ wɑkəlɩ-ɩ kpɑkpɑɑ kɛ́, ɩ kɑɑ wɛɛ hiiu.
2Siɣisilɑɑ ɩ́ wɛ pɑɣɑlɛ, sɑmɑɑ lɑŋɑ hɛɛwɑɣɑ. Amɑ ye nyəməŋtʋnɑɑ tɔɣɔnɑ kɑwulɑɣɑ yəlɑɑ pilitiɣinɑ wɑhɑlɑ kɛ́.
3Wei ɩ nyɩɩləɣɩ sɩ ɩ́ tɔnɑ ləmɑɣɑsɛɛ tɔ, ɩ hɛɛsəɣɩ ɩ cɑɑ lɑŋlɛ kɛ́. Amɑ ɑlɑɑ yɛlɛyɛlɛ nyə́mɑ təŋlʋ nɑ́ lɔɔkɩ ɩ wɛnɑʋ kɛ́.
4Wulɑʋ wei ɩ təŋəɣɩ tɑmpɑnɑ tɔ ɩ pɛɛkəɣɩ ɩ tɛtʋ lɔlɔ pote kɛ́. Amɑ wei ɩ mʋɣɩ mukɑɣɑ tɛɛ kʋcɔɔŋ tɔ ɩ wɑkələɣɩ-təɣɩ.
5Wei ɩ puɣusiɣi ɩ tɔɣɔntəlɛ tɔ, ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ mpɑɑʋ tɑɑ kɛ́ ɩ tʋɣɩ kɑtɔkɑ.
6Asɑɣɑɑ pəsəɣɩ pɑ ɩsɑɣɑtʋ yomɑɑ kɛ́. Ɩlɛnɑ lɑŋhʋlʋmlɛ kʋɣɩ tɑmpɑnɑ nyə́mɑ.
7Siɣisilɑɑ nyəmɑ́ kʋnyɔntʋnɑɑ tɔm kɛ́. Amɑ ɑsɑɣɑɑ nɑ́ fɛɩnɑ təlɛ tə nyəm.
8Sɑɣɑtəlɑɑ cʋkəɣənɑ ɩcɑtɛ. Ɩlɛnɑ ləmɑɣɑsɛɛ nyə́mɑ nɑ́ɑ́ hɛɛsɩ pɑ́ɑ́nɑ́.
9Ye lɑɣɑtʋ nɑ kʋmɛlɛŋ pɑ lɑkɩ tɔm, pɑɑ lɑɣɑtʋ mʋ pɑ́ɑ́nɑ́ yɑɑ ɩ woŋɑɑ hɛɛsʋɣʋ kɑɑ kɔɔ.
10Yʋlʋkʋlɑɑ ɩɩ cɑɑkɩ kʋpɑmɑ tɔm. Amɑ mpɛɣɛ tɑmpɑnɑ təŋlɑɑ nɑ́ pɛɛkəɣɩ.
11Kʋmɛlɛŋ hʋ́lə́ɣɩ́ kʋ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ yem yem kɛ́. Amɑ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ nɑ́ nyəmɑ́ ɩ tɩ kpɑʋ.
12Ye wulɑʋ ɩ́ təŋəɣɩ pɔpɔtʋ tɔm, ɩ wɑɑlɩ nyə́mɑ pəsəɣɩ ɑsɑɣɑɑ kɛ́.
13Kʋnyɔntʋ nɑ ŋmɑkəllʋ pɑ kɛ́ kʋlʋm kɛ́. Amɑ Tɑcɑɑ tʋnɑ-wɛɣɛ ɩsɛ sɩ pɑ́ nɑɑkənɑ.
14Wulɑʋ wei ɩ təŋəɣɩ siɣisuɣu nɑ ɩ́ hʋʋkənɑ ɑcɑmɑɑ tɔ, ɩ kɑwulɑɣɑ toŋ sɔɔsəɣɩ tɑm tɔɔ kɛ́.
15Kɑlənɑʋ nɑ tipilɑɣɑ tʋɣɩ pəyɑɣɑ tɑɑ kɛ́ ləmɑɣɑsɛɛ kɛ́. Amɑ pəyɑɣɑ ŋkɑ kɑ lɑkɩ kɑ luɣu nyəntʋ tɔ, kɑ too kɛ kɑ tʋɣɩ fɛɛlɛ.
16Ye ɑsɑɣɑɑ hukiɣi ɩsɑɣɑtʋ sɔɔsəɣɩ kɛ́. Amɑ siɣisilɑɑ kɑ́ nɑ́ pɑ hotuɣu kɛ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ.
17Hɔ nyɑ́ pəyɑɣɑ ŋkpɑŋʋɣʋ, kɑɑ yele nɑ ń hɛɛsɩ, nɑ nyɑ́ lɑŋlɛ hɛɛnɑ-kɛ.
18Ye Ɩsɔ ɩɩ yɔɣɔtəɣɩ sɩ, ɩ yəlɑɑ ɩ́ tɛləsəɣɩ, yəlɑɑ pəsəɣɩ tɛtɛlɑtɑɑ kɛ́. Wei ɩ təŋəɣɩ Ɩsɔ kiiu tɔɣɔlɛ leleŋ nɩɩlʋ.

19Pə tɑɣɑ nɔɣɔ tɑɑ tɔm tike kɛ pɑ hɔŋnɑ təmlɛ tʋ ŋkpɑŋʋɣʋ, pɑɑ ɩ nɩɩwɑ ɩɩ lɑkɩ.
20Ye n nɑ́ yʋlʋ yɔɣɔtəɣɩ nɑ ɩɩ mɑɣɑsəɣɩ, nyɩ sɩ kʋmɛlɛŋ lɑpɑ-ɩ nɑ sɑnɑ.
21Təmlɛ tʋ wei pɑ tɑ kpɩɩlɩ teu kɛ ɩ pəcɑɑtʋ tɔ, ɩ tɛŋ ɩ́ ŋmɑkəlɩ ɩ cɑɑ kɛ́.
22Pɑ́ɑ́nɑ́ tʋ cɑɑləɣənɑ yoou, nɑ pɑ́ɑ́nɑ́ sɔsɔɔnɑ tʋ nɑ́ɑ́ kɑɑkɩ ɩsɑɣɑtʋ.
23Kɑlɑmpɑɑnɩ pɑsəɣɩ yʋlʋ kɛ́, wei ɩ́ pɑsəɣɩ ɩ tɩ tɔ ɩ wɛɛkənɑ teeli.
24Nmɩɩlʋ sənlʋ kʋɣɩ ɩ tɩ tɔm kɛ́, ɩ nyəmɑ́ pə mpusi pɑɑ nɑ mpʋ ɩɩ cɑɑ tɑmpɑnɑ yɔɣɔtʋɣʋ.
25Ye yʋlʋ kɛ n seliɣinɑ pə kɛ́ kɑtɔkɑ kɛ́. Amɑ ye wei ɩ pɛtɑ ɩ təɣɩ Tɑcɑɑ ɩ tʋlɑ-tɩ.
26Yəlɑɑ pɑɣɑlɛ pɛɛkəɣənɑ sɔsɑɑ sɑmtʋ. Amɑ Tɑcɑɑ hʋləɣənɑ pɑɑ ɑwe tɑmpɑnɑ.
27Siɣisilɑɑ luɣu fɛɩ tɛtɛlɑtɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑsɑɣɑɑ nɑɑ cɑɑkɩ kʋpɑmɑ.