Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Atuwɑ

Atuwɑ 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kʋnyɔntʋ wei ɩ təŋəɣɩ tɑmpɑnɑ tɔ, ɩ kəlɑ teu kɛ yʋlʋ wei ɩ yɔɣɔtəɣɩ ɩsɑɣɑtʋ nɑ ɩ́ kɛ́ kʋmɛlɛŋ tɔ.
2Nyəm lɑŋʋɣʋ fɛɩ nɔɣɔlʋ kɛ teu. Nɑ wei ɩ kpetiliɣi pʋlʋpʋ tɑɑ tɔ ɩ pəntəɣɩ kɛ́.
3Kʋmɛlɛntʋ sʋsəɣɩ lɛlɑɑ kɛ wɑhɑlɑ tɑɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ mʋɣɩ Tɑcɑɑ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́.
4Liɣitee tʋ tɑɑpɑlɑɑ sɔɔsəɣɩ kɛ́. Ɩlɛnɑ kʋnyɔntʋ nyə́mɑ nɑ́ɑ́ lɔɔkɩ-ɩ.
5Pɔpɔtʋ ɑseetɑ ləsʋlʋ ŋkpɑŋʋɣʋ nɑ kʋ hɔm kɛ́. Mpʋ tɔtɔɣɔ loollu kɑɑ fiti sɑləkɑ wei ɩ mʋnɑ-ɩ tɔ.
6Yəlɑɑ sɑmɑɑ puɣusiɣi yʋlʋ wei ɩ hɑɑnɑ lotu kʋlʋmtʋ tɔɣɔ, pɑ tənɑ pɑ cɑmnɑ kɛlɛ wei ɩ hɑɑkɩ kʋcɔɔŋ tɔ.
7Kʋnyɔntʋ newɑɑ luɣu nɑ́ lɩɩkɩ-ɩ kɛ́. Mpʋ tɔtɔɣɔ ɩ tɑɑpɑlɑɑ nɑ́ lɔɔkɩ-ɩ. Ɩ cɑɑ-wɛ ɩɩ nɑɑ-wɛ.
8Wei ɩ sɔɔlɑ nyʋɣʋ tɑɑ mɑɣɑsəm tɔ ɩ sɔɔlɑ ɩ təɣɩ, wei ɩ tɔkɑ lɑɣɑtʋ tɔ ɩ lɑŋlɛ hʋləməɣɩ kɛ́.
9Pɔpɔtʋ ɑseetɑ ləsəlʋ ŋkpɑŋʋɣʋ nɑ kʋ hɔm kɛ́. Ɩlɛnɑ kɑloolɑɣɑ tʋ nɑ́ɑ́ le.
10Pə tɑ mʋnɑ sɩ pə́ cɑɣɑnɑ kʋmɛlɛŋ kɛ teu. Mpʋ tɔtɔɣɔ pə tɑ tɩɩ mʋnɑ sɩ yom ɩ́ ŋmɑkəlɩ ɑwulɑɑ.
11Yʋlʋ wei ɩ pɛɛkəɣɩ sɩ ɩ́ cɛkənɑ tɔ ɩɩ mʋɣɩ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ lɔŋ. Pəyele ɩ sɔɔkɩ ɩsɑɣɑtʋ nti lɛlɑɑ lɑkɩ-ɩ tɔɣɔ nɑ pə́ kʋsəɣɩ ɩ nyʋɣʋ.
12Wulɑʋ pɑ́ɑ́nɑ́ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ tɔɣɔlɑɣɑ nyɩɩsʋɣʋ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ kʋpɑntʋ wɛɛ ɩsɩɩ ɑŋkpəlɛɛ kpɑɑkʋɣʋ nyɩɩtʋ tɔ.
13Pəyɑɣɑ kʋmɛlɛŋ kɛ́ wɑhɑlɑ kɛ kɑ cɑɑ kɛ́. Ɩlɛnɑ ɑlʋ tɔm tʋ nɑ́ɑ́ wɛɛ ɩsɩɩ tɛʋ lʋm tosuɣu kʋtɑmsɑ tɔ.
14Nyɑ́ cɑɑ səkənɑ nɑ ɩ́ yelinɑ-ŋ wɛnɑʋ nɑ təyɑɣɑ. Amɑ Ɩsɔ hɑɑkənɑ ɑlʋ wei ɩ wɛnɑ ləmɑɣɑsəlɛ tɔ. 1.
15Felentú tʋɣʋnɑ yʋlʋ kɛ tɑpɑyuŋ. Pəyele hɑtəŋmɩɩlʋ ɩɩ nɑɑkɩ tɔɣɔnɑɣɑ.
16Wei ɩ tɔkəɣɩ kʋsəsɩɩtʋ tɔ ɩ weesuɣu kɛ ɩ kentiɣi. Ɩlɛnɑ wei ɩɩ feŋiɣi ɩ tɔntɛ tɔɔ tɔ ɩ́lɛ́ ɩ́ sɩ́.
17Wei ɩ wɛnɑ kʋnyɔntʋ pətɔɔtəlɛ tɔ, pə wɛ ɩsɩɩ Ɩsɔ kɛ́ ɩ kəntɑɑ, ɩ kɑ́ fɛlɩ-ɩ ɩ kʋpɑntʋ ntəɣɩ.
18Kpɩɩlɩ nyɑ́ pəyɑɣɑ kɛ sɑɑ wei n tɛɛləɣɩ sɩ kɑɑ lɑ teu tɔ. Amɑ tɑɑ tɛləsɩ mpəle nɑ ń kʋ-kɛ.

19Wei ɩ pɑ́ɑ́nɑ́ tɛləsɑ mpəle tɔ, ɩ mʋnɑ pɑ́ pɛlɩ-ɩ kəmlɛ kɛ́. Ye n tɩɩ yelɑ-ɩ ḿpʋ́ɣʋ́ lɑpʋ, n sɔɔsɑ-ɩ toŋ kɛ́ sɩ ɩ́ lɛlɩ.
20Nɩɩ lɑɣɑtʋ tɑsʋɣʋ nɑ ń mʋ sɛɣɛsʋɣʋ. Ɩlɛnɑ ń pəsɩ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ.
21Yʋlʋ tʋɣɩ təmɑ pɑɣɑlɛ pɛɛ kɛ́. Amɑ Tɑcɑɑ luɣu nyəntʋ lɑkənɑ.
22Mpi pɑ cɑɑnɑ yʋlʋ tɔɣɔlɛ ɩ kʋpɑntʋ lɑpʋ. Kʋnyɔntʋ kəlɑ teu kɛ pɔpɔtʋ.
23Tɑcɑɑ nyɑmnɑʋ hɑɑkɩ weesuɣu kɛ́, nɑ yʋlʋ həntəɣɩ ɑhoo nɑ ɩ hɑɣɑnɑɣɑ wɑhɑlɑ ɩɩ kɔŋ.
24Felentú sʋsəɣɩ ɩ niŋ kɛ nyənɑɣɑ tɑɑ. Amɑ ɩɩ pəsəɣɩ sɩ ɩ́ kpɑɑsɩ-ɩ ɩ nɔɣɔ tɑɑ.
25Ye pɑ mɑpɑ woŋlu, kʋmɛlɛŋ nɑ́ mɑɣɑsəɣɩ kʋ nyʋɣʋ tɑɑ kɛ́. Ye pɑ kɑlənɑ yʋlʋ lɑɣɑtʋ ɩ pəsəɣɩ nyəntʋ kɛ́.
26Pəyɑɣɑ ŋkɑ kɑ wɑkələɣɩ kɑ cɑɑ, nɑ kɑ́ tɔɣɔnɩ kɑ too tɔ, kɑ kɛ́ pəyɑɣɑ ŋkɑ kɑ tʋɣɩ fɛɛlɛ tɔɣɔ.
27Mɑ pəyɑlʋ, yele sɛɣɛsʋɣʋ ŋku kɩɩ hɑtələnɑ-ŋ nyəm tɔm tɔɣɔ nɩɩʋ.
28Aseetɑ tʋ wei ɩ kɛ kpɛtɛ tɔ, ɩ woŋiɣi tɑmpɑnɑ təŋʋɣʋ kɛ́, nɑ ɑsɑɣɑɑ nɑ́ɑ́ nyɩɩləɣɩ ɩsɑɣɑtʋ lɑpʋ.
29Woŋlɑɑ tɔɔ kɛ́ ŋkpɑŋʋɣʋ hɔm wɛɛ, nɑ ŋkumɑ nɑ́ɑ́ wɛɛ kʋmɛlɛŋ siɣile tɔɔ.