Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Atuwɑ

Atuwɑ 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wulɑʋ wɛ Tɑcɑɑ niŋ tɑɑ kɛ́ nɑ Tɑcɑɑ lɑkənɑ-ɩ ɩsənɑ ɩ sɔɔlɑɑ tɔ. Ɩsɩɩ lʋm kpeŋuɣu pɔɣɔ tɑɑ tɔ.
2Yʋlʋ kʋlɑpəlɛ tənɑ siɣisɑ ɩnəɣɩ. Amɑ Tɑcɑɑ mɑɣɑsəɣənɑ pɑɑ wei ɩ lotu.
3Tɑmpɑnɑ təŋʋɣʋ nɑ kʋsiɣisim lɑpʋ kɛ Tɑcɑɑ cɑɑkɩ, nɑ pə́ kəlɩ kɔtɑsɩ.
4Kɑlɑmpɑɑnɩ nɑ təhɔm ntɛ́ ɑsɑɣɑɑ kʋlɑpəlɛ, nɑ mpʋ ɩnɩ pə kɛnɑ ɩsɑɣɑtʋ.
5Pə tɔɔləɣənɑ yʋlʋ lɑtʋ wei ɩ wɛnɑ nyʋɣʋ tɑɑ mɑɣɑsəm tɔɣɔ. Amɑ petepete tʋ nɑ́ tɛŋnɑ lɑŋʋɣʋ kɛ́.
6Wɛnɑʋ mpi yʋlʋ puɣusɑɑ nɑ ɩ́ hiki tɔ pə wɛ kpɛtɛ kɛ́. Pɩɩ leeliɣi, pə́cɔ́ pə kɔŋnɑ səm.
7Asɑɣɑɑ mʋsʋŋ pukinɑ-wɛɣɛ təlete tɑɑ kɛ́. Mpi tɔ, pɑ luɣu fɛɩ tɑmpɑnɑ təŋʋɣʋ.
8Yʋlʋ ɩsɑɣɑʋ mpɑɑʋ koŋlɑɑ kɛ́. Ɩlɛnɑ kʋpɑmɑ nyəŋkʋ nɑ́ɑ́ siɣisɑɑ.
9Pə kəlɑ teu sɩ yʋlʋ ɩ́ həntɩ cokiyɑ tɑɑ, nɑ mpi ɩ́ nɑ ɑlʋ tɔm tʋ pɑɑ kɑɑ nɑŋ tɑɑ tɔ.
10Ɩsɑɣɑtʋ lɑpʋ kɛ yʋlʋ ɩsɑɣɑʋ pɛɛkəɣɩ, pɑɑ ɩ tɑɑpɑlʋ mɑɣɑmɑɣɑ ɩɩ hʋləɣɩ ɩlɛɣɛ suulu.
11Kɑlɑmpɑɑnɩ tʋ ŋkpɑŋʋɣʋ hɔm tɑɑ kɛ́ kʋmɛlɛŋ nɑ́ hikiɣinɑ ləmɑɣɑsɛɛ, nɑ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ nɑ́ɑ́ wɑɑ sɛɣɛsʋɣʋ ŋku ɩ nɩɩkɩ tɔ kʋ tɑɑ.
12Tɑmpɑnɑ tʋ Ɩsɔ feŋiɣi pə tənɑ mpi pə lɑkɩ ɑsɑɣɑɑ tɛɛsɩ tɑɑ tɔɣɔ, nɑ ɩ́ tusiɣi-wɛɣɛ wɑkəlʋɣʋ tɑɑ.
13Ye kʋnyɔntʋ wiiki nɑ nɔɣɔlʋ təkəɣɩ ɩ ŋkpɑŋŋ, pʋntʋ kɑ́ kɔɔ nɑ ɩ́ wiiki nɔɣɔlʋ kɑɑ cɔ-ɩ.
14Mukɑɣɑtɛɛ kʋcɔɔʋ kɛ pɑ hɛɛsəɣənɑ pɑ́ɑ́nɑ́, nɑ ɩŋmɛsɑʋ kʋcɔɔʋ nɑ́ɑ́ hɛɛsɩ yoou sɔsɔɔʋ.
15Yʋlʋpɑŋ lɑŋlɛ hɛɛkənɑ tɑmpɑnɑ təŋʋɣʋ kɛ́. Ɩlɛnɑ pə́ wɑkəlɩ ɩsɑɣɑlɑtɑɑ.
16Yʋlʋ wei ɩ yeki ləmɑɣɑsɛɛ mpɑɑʋ tɔ, sətɑɑ kpekəle tɑɑ kɛ́ ɩ kɑ́ hɛɛsɩ.
17Wei ɩ sɔɔlɑ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ leleŋ nɩɩʋ tɔ ɩ wɛ lɑŋʋɣʋ tɑɑ kɛ́, nɑ wei ɩ sɔɔlɑ sʋlʋm nɑ nim tɔɣɔʋ tɔ ɩ kɑɑ wɛɛnɑ liɣitee kɛ sɔsɔm.
18Mpɑ pɑɑ tɛŋ Ɩsɔ nɑ pɑ tɑɑ tɔ, nɑ kiiŋ kisilɑɑ pɑ tɔkɩ wɑhɑlɑ wei tɑmpɑnɑ təŋlɑɑ nɑ kʋpɑmɑ kɑɑ nɑ́ tɔɣɔ.

19Pə kəlɑ teu sɩ yʋlʋ ɩ́ cɑɣɑ nyɩɩtʋ tɑɑ, nɑ mpi ɩ́ nɑ ɑlʋ tɔm tʋ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kʋsʋlʋ pɑɑ cɑɣɑ tɔ.
20Lɑɣɑtʋ ŋmɛsəɣɩ wontu kʋpɑntʋ kɛ ɩ tɛɣɛ. Amɑ kʋmɛlɛŋ nɑ́ tɔkɩ pə tənɑ.
21Wei ɩ pɛɛkəɣɩ siɣisuɣu nɑ kʋpɑntʋ lɑpʋ tɔ, ɩ wɛɛnɑ weesuɣu nɑ ɩ təŋəɣɩ tɑmpɑnɑ nɑ ɩ nyʋɣʋ kʋlɑɑ.
22Ləmɑɣɑsɛɛ tʋ sʋʋkɩ yoolɑɑ tɑɑ yoolɑɑ ɩcɑtɛ tɑɑ kɛ́, nɑ ɩ́ yɔkɩ mpi pɛlɛ pɑɑ wɛnɑ nɑɑni tɔ.
23Wei ɩ feŋiɣi ɩ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɔ, ɩ cɔləɣɩ ɩ tɩ nɑ wɑhɑlɑnɑɑ kɛ́.
24Kɑlɑmpɑɑnɩ tʋ nɑ ɩsətoosile tʋ woŋiɣi pə tənɑɣɑ, nɑ ɩsəcɑʋ nɑɑkɩ ɩ yɑɑsi tənɑ tɑɑ.
25Felentú lɑŋəɣɩ ɩ kʋnyɩɩləm ɩlɛnɑ ɩ́ sɩ. Mpi tɔ, ɩɩ cɑɑkɩ təmlɛ lɑpʋ nɑ ɩ niŋ.
26Pɑɑ kʋyɑkʋ ŋku lɛlɑɑ nɑ́ pɑɑsəɣənɑ pɑ tɔɣɔntəlɛnɑɑ nyəm nyɩɩlʋɣʋ. Amɑ siɣisilu nɑ́ hɑɑkənɑ luɣu kʋlʋmʋɣʋ kɛ́.
27Asɑɣɑɑ kʋhɑɑŋ kɛ́ ɑcɑɑlətʋ kɛ́. Ɩlɛnɑ pə́ tɩɩ kələnɑ sɑɑ wei pɑ hɑɑkənɑ hʋwɛɛ ɑsɑɣɛɛ tɔ.
28Pɔpɔtʋ ɑseetɑ tʋ kɑ́ sɩ kɛ́. Amɑ yʋlʋ wei ɩ nɩɩkɩ tɔ, ɩ́lɛ́ ɩ kɑ́ yɔɣɔtəɣɩ tɑm kɛ́.
29Yʋlʋ ɩsɑɣɑʋ nɑ́ nyəŋsəɣɩ ɩ ɩsɛntɑɑ kɛ́. Ɩlɛnɑ tɑmpɑnɑ təŋlʋ nɑ́ɑ́ sɛɛsɑ ɩsəlɛ.
30Yʋlʋ nyəm nɑ ɩ lɑɣɑtʋ nɑ ɩ ləmɑɣɑsɛɛ tɑ hɑ-ɩ mpɑɑʋ sɩ ɩ́ kisi Tɑcɑɑ luɣu nyəntʋ.
31Pɑ kpɛɛləɣɩ yoolɑɑ kpɑɣɑnəŋ kɛ yoou wule yɑɑ. Amɑ Tɑcɑɑ hɑɑkənɑ ɑkɑɩtʋ.