Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Atuwɑ

Atuwɑ 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ləmɑɣɑsɛɛ sɩɩnɑ ɑkelenɑɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ, nɑ ɑ́ ŋmɑ ɑ təyɑɣɑ.
2A kʋ́ wontu nɑ ɑ́ lɑ́ tɔɣɔnɑɣɑ nɑ ɑ́ sɩɩ nɑ ɑ́ puu sʋlʋm.
3A tilɑ ɑ təmlɛ nyə́mɑ ɑlʋnyəmɑ kɛ tontoŋɑ tɔɔ, nɑ pɛlɛ pɑ́ yɑɑkɩ yəlɑɑ sɩ:
4Kʋmɛlɛməŋ mɛ, ɩ́ kɔnnɑ cənɛ. Ɩlɛnɑ pɑ́ heeli ləmɑɣɑsɛɛ fɛɩnɑɑ sɩ:
5Ɩ kɔɔ nɑ ɩ́ tɔɣɔ ləmɑɣɑsɛɛ tɔɣɔnɑɣɑ, nɑ ɩ́ nyɔɔ ɑ sʋlʋm.
6Ɩ lɩɩ kʋmɛlɛməŋ tɑɑ nɑ ɩ́ hiki mə tɩ. Ɩ təŋ mpɑɑʋ ŋku kʋ tɑkənɑ lɑɣɑtʋ cɔlɔ tɔ.
7Ye n kɑləɣənɑ woŋlu, ɩ footiɣi-ŋ kɛ́. Nɑ ye n sɛɣɛsəɣɩ ɩsɑɣɑʋ ɩ tʋʋ-ŋ.
8Tɑɑ kɑlənɑ woŋlu nɑ pə́ kɔɔ nɑ ɩ tɑɑ kpɑnɑ-ŋ. Amɑ kɑlənɑ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ ɩ́lɛ́ ɩ kɑ́ sɔɔlɩ-ŋ.
9Hɑ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ, nɑ ɩ ləmɑɣɑsɛɛ kɑ́ sɔɔsɩ. Sɛɣɛsɩ siɣisilu nɑ ɩ́lɛ́ ɩ sɔɔsɩ nyəm.
10Ɩsɔ nyɑmnɑʋ ntɛ́ ləmɑɣɑsɛɛ təcɑɑllɛ. Ɩsɔ yəlɑɑ nyəmtʋ ntɛ́ lɑɣɑtʋ.
11Ləmɑɣɑsɛɛ kɑ́ yele nɑ nyɑ́ kʋyɛɛŋ huki, nɑ nyɑ́ weesuɣu pɩɩsɩ sɔɔsɩ.
12Ye n kɛ́ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ, nyɑ́ wɑɑkənɑ. Ye n kɛ́ woŋlu ɩlɛ nyɑ́ nyʋɣʋ tɑɑ kɛ́ pə tɛŋ.
13Kʋmɛlɛntʋ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ ɑlʋ kɔkɔtɛ tʋ, wei ɩ kɛ́ tulɑɣɑ nɑ ɩ́ tɑ́ nyɩ́ pʋlʋ tɔ.
14Kpete tɔɔ kɛ́ ɑlʋ ɩnɩ ɩ cɑɣɑ ɩ nɔnɔkeelɑsɩ, kɛ ɩcɑtɛ tontoŋle tɔɔ.
15Ɩlɛnɑ ɩ́ kpɛɛsəɣɩ tɛɛlɑɑ mpɑ pɑ kɑmɑ nyɔɔŋ nɑ mpɑɑ tɔ sɩ:
16Ye wei ɩ kɛ́ kʋmɛlɛŋ, ɩ́ kɔnnɑ cənɛ. Nɑ ɩ́ tɔŋ nyɔɔŋ fɛɩnɑɑ sɩ:
17Lʋm kʋŋmɩɩləm wɛ leleŋ kɛ́, nɑ ɩŋmɛlɑʋ tɔɣɔnɑɣɑ nɑ́ɑ́ wɛ teu.
18Mpɑ ɑlʋ ɩnɩ ɩ yɑɑkɩ mpʋ tɔ, pɑ tɑ nyɩ sɩ pə cɑŋsəɣɩ-wɛɣɛ ɑtɛtəlɛ tɑɑ.