Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Leemiso Maxaafaa

Leemiso Maxaafaa 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ta na7au, taani nena tamaarissiyoogaa dogoppa; ta azazotakka ne wozanan wotta.
2Aissi giikko, eti ne bariyaa adussana; ishalo de7uwaakka neeyyo gujjana.
3Aggenna siiqoinne tumatettai neeppe haakkoppona; eta ne qooriyan qachcha; ne wozanankka eta xaafa.
4Yaatikko, neeni Xoossaanne asaa sinttan sabettananne nashettana.
5Ne polo wozanan GODAA ammanetta; ne akeekan zemppoppa.
6Neeni oottiyo ooso ubban a sinttaya; i nena likke ogiyaa kaalettana.
7Nena ne huuphen aadhdhida eranchcha kessoppa; GODAASSI yayya; iitaappekka haakka.
8Hegee ne bollaa payya wottana; ne meqettaakka xallana.
9GODAA ne duretettan bonchcha; koiro aifida katta ubbaappekka xeeraa ayyo immiyoogan a bonchcha.
10Yaatikko, ne gootaratun kattai kumana; ne baattaakka aife woine eessai kumidi palahana.
11Ta na7au, GODAA seeraa karoppa; i nena qaxxayiyo wodekka lanccoppa.
12Aissi giikko, aawai ba siiqiyo na7aa seeriyoogaadan, GODAI ba ufaittiyo uraa seerees.
13Aadhdhida eratettaa demmiya urai, akeekaakka babaa oottiya urai anjjettidaagaa.
14Aissi giikko, appe demmiyo go77ai biraappe demmiyo go77aappe aadhdhees; appe beettiya go77ai worqqaappe beettiya go77aappe kehees.
15Aadhdhida eratettai inqquwaappe keehi al77o; neeni demmanau amottiyo ubbai aadhdhida eratettaara likkettenna.
16Aadhdhida eratettai ne bariyaa adussees; i neeyyo duretettaanne bonchchuwaa gujjees.
17A ogeti ufaissiya ogeta; a loosso ubbaikka saro.
18I bana oiqqiyaageetussi de7o mitta; a mintti oiqqiya ubbatikka anjjettidaageeta.

19GODAI ba aadhdhida eratettan sa7aa medhdhiis; ba akeekankka salota minttiis.
20A eratettan shaafati goggoosona; shaaratuppekka irai bukkees.
21Ta na7au, lo77o aadhdhida eratettaanne adussi qoppiyoogaa naaga; eti neeppe shaahettoppona.
22Eti neeyyo de7o gidana; eti neeyyo ishalonne ufaissa de7uwaa immana.
23He wode neeni ne ogiyan hirggi bainnan hemettana; ne tohoikka xubettenna.
24Neeni zin77ido wode, yayyakka; zin77adakka mal77o xiskkuwaa xiskkana.
25Akeekennan gakkiya bashshau, woikko iitati xayiyo xayuwau yayyakka.
26Aissi giikko, GODAI neeyyo ammanettiyaagaa gidana; ne gedeekka piriyan oiqettennaadan, i nena naagana.
27Neeyyo wolqqai de7ishin, metootidaagau lo77obaa oottiyoogaa aggoppa.
28Ha77i neeyyo de7ishin, ne shooruwaayyo, “Simmada ya; taani neeyyo wontto immana” yaagoppa.
29Nenan ammanettidi, ne matan de7ishin, ne shooruwaa bolli iitabaa oottanau halchchoppa.
30Nena naaqqibeenna asa, coo mootoppa.
31Sugetta oottiya asata qulloppa; eta iita oosuwaakka kaalloppa.
32Aissi giikko, GODAI iitaa oottiyaageeta ixxees; shin suuretuyyo i ulottees.
33GODAA qanggettai iitaa oottiyaageetu soona; shin a anjjoi suurebaa haniyaageetu soona.
34Otorettidi qilliicciyaageeta GODAIKKA qilliiccees; shin banttana kaushshiyaageeta nashshees.
35Aadhdhida eranchchati bonchchuwaa demmana; shin eeyyati kauyyana.