Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Atuwɑ

Atuwɑ 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mɑ pəyɑlʋ welisi mɑ ləmɑɣɑsɛɛ tɑɑ, ke ŋkpɑŋʋɣʋ nɑ ń nɩɩ mɑ lɑɣɑtʋ tɔm.
2Wɑɑtʋ ɩnəɣɩ n kɑ́ wɛɛnɑ nyʋɣʋ tɑɑ mɑɣɑsəm, nɑ nyɑ́ ntompee yɔɣɔtəɣɩ lɑɣɑtʋ tɔm.
3Alʋ tɛtɛlɑtʋ nɔɣɔ tɑɑ wɛ leleŋ kɛ́ ɩsɩɩ tɩɩŋ sɛtɑɣɑ yɑɑ tɩɩŋ nim.
4Amɑ pə tənɑɣɑ tɔɔ wɛ nyɑŋ kɛ́ ɩsɩɩ sɔtʋ. Pə hɛɛkɩ ɩsɩɩ sɑpəlɑɣɑ ŋkɑ kɑ wɛ lɔŋ kɛ cemɑce tɔ.
5Səm tɑɑ kɛ́ ɑlʋ ɩnɩ ɩ mpɑɑʋ puki, nɑ ɩ nɔɔhɛɛ siɣisinɑ pəlɑɑʋ təpəŋpəŋ.
6Alʋ ɩsɩɩ mpʋ ɩɩ təŋəɣɩ weesuɣu mpɑɑʋ, ɩ toolɑɑ kɛ́, ɑmɑ ɩ tɑ cɛkənɑ.
7Mɑ pəyɑlɑɑ mɛ ɩ́ nɩɩnɑ-m yoo. Ɩ tɑɑ hɑtələnɑ mɑ nɔɣɔ tɑɑ tɔm.
8Hɑtələnɑ ɑlʋ ɩnɩ ɩ tɛ mpɑɑʋ. Tɑɑ kpətənɑ ɩ nɔnɔkeelɑsɩ.
9Pə tɑɑ kɔɔ nɑ ɑlʋ ɩnɩ ɩ́ tʋ-ŋ nɔɣɔlʋ niŋ tɑɑ, nɑ pʋntʋ kʋ́ nyɑ́ nyʋɣʋ nɑ pə́ wɑkəlɩ-ŋ.
10Pə tɑɑ kɔɔ nɑ kpɑɩ nyə́mɑ tɔɣɔ nyɑ́ wɛnɑʋ, nɑ pɑ́ sʋʋnɑ nyɑ́ təmlɛ kʋlʋlʋm kɛ lɛlʋ təyɑɣɑ tɑɑ.
11Nɑ pə́ kɔɔ nɑ nyɑ́ tɔnʋɣʋ kɑ́ wɑɑtʋ wei n tɑlɑ nyɑ́ tənɑɣɑ tɔ nɑ ń mɔləɣɩ.
12Nɑ ń tɔ́ sɩ: Ɩsənɑɣɑ pə lɑpɑ nɑ mɑ tɑɑ kpɑnɑ kʋsɛɣɛsətʋ, nɑ pɑ́ kɑlənɑ-m nɑ mɑ́ kisi?
13Ɩsənɑɣɑ pə lɑpɑ nɑ mɑ́ tɑ́ təŋ mɑ sɛɣɛsəlɑɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ, nɑ mɑ́ tɑ́ ke ŋkpɑŋʋɣʋ nɑ pɑ kʋsɛɣɛsətʋ?
14Pə kɑɑsɑ pəcɔ sɩ mɑ́ nɑ́ wɑhɑlɑnɑɑ tənɑ kɛ yəlɑɑ nɑ kpekɑ hɛkʋ tɑɑ.
15Nyɑ́ ɑlʋ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ lʋm kʋpɑm lɔkɔ. Mpʋ tɔ, nyɔɔkɩ lɔkɔ ɩnɩ ɩ tɑɑ lʋm.
16Pə fɛɩ sɩ lʋm mpɩ pə́ kpeŋ yem kɛ́ ɑwɑlɩ nɑ hɑpɛɛ tɔɔ.
17Pə wɛɛ sɩ pə́ wɛɛ nyɑ́ tike nyɑ́ nyəm kɛ́, pə́ tɑɑ sokinɑ kpɑɩ tʋ nɔɣɔlʋ.
18Ɩsɔ ɩ́ kooli nyɑ́ lɔkɔ lʋm kɛ kʋpɑntʋ nɑ ń yɔɔlənɑ nyɑ́ ɩfepile ɑlʋ.

19Ɩ tewɑɣɑ ɩsɩɩ nɑsɛm nɑ ɩ ləsɑɣɑ sʋʋ-ŋ. Nyɑ́ lɑŋlɛ ɩ́ hʋləmənɑ ɩ sɔɔlʋɣʋ kɛ tɑm tɔɔ.
20Mɑ pəyɑlʋ, pepe tɔɔ kɛ́ n nyɩɩləɣɩ ɑlʋ kpɑɩ nyəŋ? Nɑ ń cɑɑ sɩ ń wɑɣɑlɩ ɑlʋ wei n tɑ nyɩ́ tɔ ɩ həlɑ?
21Nyɩ sɩ Tɑcɑɑ nɑɑkɩ yəlɑɑ tənɑ mpɑɑŋ kɛ́. Ɩ feŋiɣi pɑɑ yʋlʋ wei ɩ mpɑɩsi.
22Ɩsɑɣɑʋ kʋpəntʋɣʋ kpɑɑkənɑ-ɩ ɩsɩɩ kɑtɔkɑ. Ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ ɩsɑɣɑtʋ kpɑɑkənɑ-ɩ yomle.
23Ɩ kɑ́ sɩ sɛɣɛsʋɣʋ lɑŋʋɣʋ tɔɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ seliɣi ɩ́ kʋmɛlɛntʋ kɑtɑtəlɑɣɑ tɔɔ.