Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Atuwɑ

Atuwɑ 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yʋlʋ cɑkənɑ nɑ ɩ́ tʋ́ ɩ kʋlɑpəm pəlɛ. Amɑ Tɑcɑɑ lɑkənɑ nɑ pə́ lɑ́ yɑɑ pə́ kpisi.
2Yʋlʋ kʋlɑpəlɛ tənɑ wɛ-ɩ teu kɛ́. Amɑ Tɑcɑɑ nyəmnɑ tɑmpɑnɑ.
3Yelinɑ Tɑcɑɑ kɛ nyɑ́ təmɑ, ɩnɩ ɩ́ kɑ́ lɑnɑ nɑ pə́ lɑ́.
4Tɑcɑɑ nyəmɑ́ mpi pə tɔɔ ɩ lɑpɑ pə tənɑ tɔɣɔ. Ɩ nyəmɑ́ sɩ ɩ lɑpɑ ɩsɑɣɑʋ kɛ hʋʋlɛ tɔɔ.
5Ɩ luɣu fɛɩ kɑlɑmpɑɑnɩ nyə́mɑ. Pɑɑ pə lɑ́ ɩsənɑ ɩ kɑ́ hɔ pɑ ŋkpɑŋʋɣʋ kɛ́.
6Kʋpɑntʋ nɑ tɑmpɑnɑ təŋʋɣʋ tɔɔ tɑsəkəlɛ tɑɣɑnəɣɩ kɛ́. Tɑcɑɑ nyɑmnɑʋ lɑkənɑ nɑ yʋlʋ cɔlɔ ɩsɑɣɑtʋ lɑpʋ.
7Ɩsɔ lɑŋlɛ ɩ́ hɛɛnɑ yʋlʋ tɔntɛ, ɩ ciikiɣi ɩ́ nɑ ɩ kolontunɑɑ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ́.
8Pə kəlɑ teu sɩ yʋlʋ ɩ́ wɛɛnɑ pəciiu nɑ tɑmpɑnɑ, nɑ mpi ɩ kɑ́ wɛɛnɑ sɔsɔm nɑ pə́ tɑ́ siɣisi tɔ.
9Yʋlʋ mɑɣɑsəɣənɑ ɩ təmɑ kʋlɑpɛɛ tɔm. Ɩlɛ Tɑcɑɑ yekinɑ nɑ ɑ́ lɑ́.
10Wulɑʋ yɔɣɔtəɣənɑ Ɩsɔ toŋ kɛ́. Pə fɛɩ sɩ ɩ́ pəntɩ yɔɣɔtʋɣʋ kɛ ɩ hʋʋlɛ tɑɑ.
11Tɑcɑɑ tənnɑ sɑnəyɑ wei ɩ siɣisɑ teu tɔ. Mɑɣɑsəlɑsɩ tənɑ kɛ́ ɩ niŋ təmlɛ kɛ́.
12Ɩsɑɣɑtʋ lɑpʋ kɛ́ wulɑʋ kɛ ɑcɑɑlətʋ kɛ́. Mpi tɔ, siɣisuɣu nyɔɔsəɣənɑ ɩ kɑwulɑɣɑ kɛ toŋ.
13Tɔm kʋsiɣisitu kɛ wulɑʋ cɑɑkɩ, nɑ ɩ́ sɔɔlɑ mpɑ pɑ yɔɣɔtəɣɩ tɑmpɑnɑ tɔ.
14Wulɑʋ pɑ́ɑ́nɑ́ tʋ pəsəɣɩ nɑ ɩ́ kʋ́ yʋlʋ. Amɑ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ hɛɛsəɣɩ-yɛɣɛ.
15Ye wulɑʋ ɩsɛntɑɑ hɛtɑɑ, pə hɑɑkɩ ɩ yəlɑɑ kɛ weesuɣu kɛ́, nɑ ɩ kʋpɑntʋ wɛ ɩsɩɩ toomɑɣɑ tɛʋ.
16Pə kəlɑ teu sɩ yʋlʋ ɩ́ wɛɛnɑ ləmɑɣɑsɛɛ, nɑ mpi ɩ kɑ́ wɛɛnɑ wʋlɑ tɔ. Yɑɑ ɩ́ wɛɛnɑ lɑɣɑtʋ nɑ mpi ɩ kɑ́ wɛɛnɑ liɣitee tɔ.
17Siɣisilɑɑ mpɑɑʋ ntɛ́ ɩsɑɣɑtʋ cɔlʋɣʋ. Wei ɩ feŋiɣi ɩ tɔntɛ tɔɔ tɔ, ɩ weesuɣu kɛ ɩ kentiɣi.
18Kɑlɑmpɑɑnɩ wɑkələɣɩ yʋlʋ kɛ́. Ɩlɛnɑ ɩsəcɑʋ nɑ́ɑ́ hu-ɩ.

19Pə kəlɑ teu sɩ yʋlʋ ɩ́ pɑsɑ ɩ tɩ, nɑ ɩ́ nɑ kʋnyɔntʋnɑɑ pɑ́ kɑ́ɑ́, nɑ mpi ɩ́ nɑ ɩsəcɑʋ nyə́mɑ pɑɑ tɑləɣɩ kʋlɛɛkəm tɔ.
20Wei ɩ́ pɛɛkəɣɩ sɩ ɩ́ cɛkənɑ tɔm tɔ ɩ lɑŋlɛ hʋləməɣɩ kɛ́, nɑ wei ɩ́lɛ́ ɩ lɑkɩ Tɑcɑɑ kɛ nɑɑni tɔ ɩ́ nɩɩkɩ leleŋ.
21Wei ɩ lotu tɑɑ wɛ ləmɑɣɑsɛɛ tɔ ɩ kɛ́ lɑɣɑtʋ kɛ́, nɑ ɩsənɑ tɔm wɛ leleŋ tɔ ḿpʋ́ɣʋ́ tə pəsəɣɩ yʋlʋ.
22Ləmɑɣɑsɛɛ hɑɑkɩ ɑ wɛɛntɑɑ kɛ ɑlɑɑfəyɑ kɛ́. Ɩlɛnɑ kʋmɛlɛməŋ nɑ́ɑ́ tɔkɩ pɑ kʋmɛlɛntʋ wɑhɑlɑ.
23Ləmɑɣɑsɛɛ tʋ mɑɣɑsəɣɩ kɛ́ nɑ pə́cɔ́ ɩ́ yɔɣɔtəɣɩ. Tənɑɣɑ ɩ tɔm pəsəɣənɑ yəlɑɑ.
24Tɔm kʋpɑntʋ wɛ leleŋ kɛ́ ɩsɩɩ tɩɩŋ sɛtɑɣɑ. Tə wɛ ləsɑɣɑ kɛ leleŋ, nɑ tə hɑɑkɩ tɔnʋɣʋ kɛ ɑlɑɑfəyɑ.
25Mpɑɑʋ ŋku n nyənəɣɩ kʋpɑŋkʋ tɔ, kʋ pəsəɣɩ nɑ kʋ́ ponɑ-ŋ səm tɑɑ.
26Nyɔɣɔsɩ tʋɣʋnɑ yʋlʋ kɛ təmlɛ. Mpi tɔ, ɩ hiluɣu cɑɑləɣənɑ-ɩ.
27Tɛtɛlɑtʋ tʋɣɩ ɩsɑɣɑtʋ pəlɛ kɛ́, nɑ ɩ tɔm nɑ́ɑ́ nyɑkɩ ɩsɩɩ kɔkɔ.
28Ɩsɑɣɑʋ kʋsəɣɩ yoou kɛ́. Ɩlɛnɑ kɑtɑɣɑsɑɣɑ tʋ nɑ́ɑ́ fɑkɩ cewɑɑ.
29Mʋsʋntʋ tʋsəɣɩ lɛlɑɑ kɛ́, nɑ ɩ́ pukinɑ-wɛɣɛ mpɑɑʋ ɩsɑɣɑʋ tɑɑ.
30Wei ɩ wiisiɣi ɩsɛ nɑ ɩ́ kpɑ məntɔnɑ tɔ, ɩsɑɣɑtʋ kɛ ɩ cɑɑkɩ. Hɑlɩ ɩ tɩɩ tɛmɑ tə lɑpʋ.
31Nyɔɔsɩ kʋhʋlʋmɑsɩ kɛ́ teeli pʋlʋɣʋ. Mpi tɔ, tɑmpɑnɑ təŋlɑɑ kɑsəyɑɣɑ ntɛ́ weesuɣu kʋtɑɣɑlʋɣʋ.
32Wei ɩɩ mʋɣɩ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ lɔŋ tɔ, ɩ wɛ sɑnɑ nɑ ɑkɑ. Nɑ wei ɩ kpɑɑkɩ ɩ tɩ tɔ ɩ kəlɑ wei ɩ lɛɛkəɣɩ ɑcɑlɛɛ tɔ.
33Pɑ mɑɣɑsəɣɩ pile kɛ́ sɩ pɑ́ nyɩ nti tɩɩ kɔɔ tɔ. Amɑ Tɑcɑɑ nyəmnɑ kʋcɔcɔtʋ.