Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Atuwɑ

Atuwɑ 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alʋ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ sɩɩkɩ təyɑɣɑ kɛ́. Ɩlɛnɑ ɑlʋ kʋmɛlɛŋ nɑ́ɑ́ yɔkɩ-kɛ nɑ ɩ niŋ.
2Tɑmpɑnɑ tɑɑ tɔntʋ nyɑŋnɑ Tɑcɑɑ kɛ́. Ɩlɛnɑ wei ɩ təŋəɣɩ mpɑɑŋ ɩsɑɣɑŋ tɔ ɩ́ tʋʋ-ɩ.
3Kʋmɛlɛŋ kɑlɑmpɑɑnɩ tɔm kɔŋnɑ-kʋɣʋ tipite. Ɩlɛnɑ ləmɑɣɑsɛɛ nyə́mɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ kentiɣi-wɛ.
4Timpi nɑɑŋ kʋhɑləŋ fɛɩ tɔ kpóú wɛ kpɛtɛ kɛ́. Amɑ tɔlɑ təmlɛ tɑɑ kɛ́ tɔɣɔnɑɣɑ tɔɔləɣənɑ.
5Aseetɑ tʋ kʋpɑŋ ɩɩ looliɣi. Amɑ pɔpɔtʋ kɛ ɩsɑɣɑʋ ɩnɩ ɩ́lɛ́ ɩ́ pɛləɣɩ.
6Kɑlɑmpɑɑnɩ tʋ kɑɑsəɣɩ ɩ təɣɩ ɩɩ hikiɣi ləmɑɣɑsɛɛ. Ɩlɛnɑ yʋlʋ lɑɣɑtʋ nɑ́ɑ́ hiiki nyəm pə́cɔ́ ɩɩ wɩɩkənɑ.
7Hɑtələnɑ kʋmɛlɛŋ, pə tɑɣɑ ɩ nɔɣɔ tɑɑ tɔm tɑɑ kɛ́ n kɑ́ hikinɑ nyəm.
8Nyʋɣʋ tɑɑ mɑɣɑsəm tʋ ləmɑɣɑsɛɛ ntɛ́ sɩ ɩ́ cɛkənɑ ɩ mpɑɑʋ. Ɩlɛnɑ nyʋɣʋ fɛɩnɑɑ kʋmɛlɛntʋ nɑ́ɑ́ tʋsəɣɩ-wɛ.
9Kʋmɛlɛməŋ woŋiɣi tɑsəkəlɛ tɑɣɑnʋɣʋ kɔtɑɣɑ kɛ́. Ɩlɛnɑ tɑmpɑnɑ təŋlɑɑ nɑ́ɑ́ lɑkɩ təmɑɣɑ kʋpɑntʋ.
10Ye yʋlʋ lɑŋlɛ wɑkəlɑɑ nɔɣɔlʋ ɩɩ pəsəɣɩ nɑ ɩ́ cosi-tɛ. Mpʋ tɔtɔɣɔ nɑ ɩ lɑŋhʋlʋmlɛ.
11Pɩɩ yɔkɩ ɑsɑɣɑɑ tɛɛsɩ kɛ́. Ɩlɛnɑ siɣisilɑɑ cokɑ nɑ́ɑ́ teeki.
12Mpɑɑʋ ŋku n nyənəɣɩ kʋpɑŋkʋ tɔ, kʋ pəsəɣɩ nɑ kʋ́ ponɑ-ŋ səm tɑɑ.
13Lɑŋwɑkəllɛ pəsəɣɩ nɑ tə́ tii woŋɑ wɑɑtʋ. Ɩlɛnɑ lɑŋhʋlʋmlɛ tɛɛsənɑ lɑŋwɑkəllɛ.
14Yʋlʋ tɛtɛlɑtʋ tɔkɩ ɩ kʋlɑpʋtʋ kɑsəyɑɣɑ kɛ́. Ɩlɛnɑ yʋlʋpɑŋ nɑ́ɑ́ tɔɣɔ ɩ kʋlɑpʋtʋ kɑsəyɑɣɑ.
15Wei ɩ fɛɩ hʋwɛɛ tɔ ɩ mʋɣɩ pə tənɑ mpi pɑ heeliɣi-ɩ tɔɣɔ. Amɑ lɑɑkɑlɩ tʋ ɩɩ kpɛsəɣɩ nɔɔhəlɛ nɑ ɩ́ tɑ mɑɣɑsɩ ɩ tɑɑ.
16Ləmɑɣɑsɛɛ tʋ seeki ɩsɑɣɑtʋ kɛ́ nɑ ɩ́ kisiɣi-tɩ. Amɑ kʋmɛlɛŋ nɑ́ lɑkɩ kɛ́ ɩɩ mɑɣɑsəɣɩ. Mpi tɔ, ɩɩ nyɑŋnɑ pʋlʋ.
17Wei ɩɩ lɑɑ pɑ́ɑ́nɑ́ mʋɣʋ tɔ ɩ lɑkɩ kʋmɛlɛntʋ kɛ́, nɑ wei ɩ kpekiɣi ɩ tɑɑ kɛ́ ɩsɑɣɑtʋ tɔ, ɩ lɑkɩ nɑ lɛlɑɑ tɑɑ kpɑɑnɑ-ɩ.
18Yəlɑɑ mpɑ pɑ hʋwɛɛ tɑ tɑɣɑlɩ tɔ, pɑ kɑwɑɑɣɑ ntɛ́ kʋmɛlɛntʋ. Nyʋɣʋ tɑɑ mɑɣɑsəlɑɑ teeli kɛlɛ nyəmtʋ.

19Asɑɣɑɑ kɑ́ həntɩ kʋpɑmɑ kɛ ɑtɛɣɛ, nɑ pɑ́ tɑŋ siɣisilɑɑ nɔnɔɔsɩ sɩ pɛlɛ pɑ́ mʋ-wɛ.
20Kʋnyɔntʋ tɑɑpɑlʋ mɑɣɑmɑɣɑ nɑ́ kisiɣi-ɩ kɛ́. Amɑ toŋ tʋ cɑmnɑnɑɑ nɑ́ wɛ pɑɣɑlɛ.
21Yʋlʋ wei ɩ footiɣi ɩ tɔɣɔntəlɛ tɔ ɩ kɛ́ ɩsɑɣɑʋ kɛ́. Amɑ wei ɩ wɛnɑ kʋnyɔntʋnɑɑ pətɔɔtəlɛ tɔɣɔlɛ leleŋ nɩɩlʋ.
22Yəlɑɑ mpɑ pɑ mɑɣɑsəɣɩ ɩsɑɣɑtʋ kɛ pɑ tɑɑ tɔ, pɑ pəntəɣɩ mpɑɑʋ kɛ́. Ɩlɛnɑ mpɑ pɛlɛ pɑ mɑɣɑsəɣɩ kʋpɑntʋ tɔ pɑ́ lɑkɩ-tɩ nɑ tɑmpɑnɑ.
23Təmɑ tənɑ nɑ ɑ kɑwɑɑɣɑ kɛ́. Amɑ kʋnyɔŋ kɛ yɔɣɔtɑɣɑ kɑtɑtəlɑɣɑ nɑ́ kɔŋnɑ.
24Wɛnɑʋ ntɛ́ ləmɑɣɑsɛɛ nyə́mɑ kɑsəyɑɣɑ. Amɑ kʋmɛlɛməŋ nɑɑ lɩɩkɩ pɑ kʋmɛlɛntʋ tɑɑ.
25Aseetɑ tʋ wei ɩ yɔɣɔtəɣɩ tɑmpɑnɑ tɔ ɩ yɑkɩ weesiŋ kɛ́. Amɑ kɑloolɑɣɑ kɛ pɔpɔtʋ nɑ́ yɔɣɔtəɣɩ.
26Wei ɩ nyɑŋnɑ Tɑcɑɑ tɔ ɩ səŋɑɑ kɛ́ təcɑ. Pə tɑɣɑ pʋlʋ, Tɑcɑɑ kɛ́ ɩ piyɑ kʋkentuɣu kɛ́.
27Tɑcɑɑ nyɑmnɑʋ hɑɑkənɑ weesuɣu, nɑ pə́ cɔləɣənɑ səm kɑtɔsɩ.
28Ye yəlɑɑ ɩ́ wɛ sɑmɑɑ, wulɑʋ teeli kɛlɛ. Ye yəlɑɑ pɑsɑɑ ɩlɛ pə́ wɑkəlɩ wulɑʋ.
29Wei ɩɩ mʋɣɩ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ lɔŋ tɔ ɩ wɛnɑ lɑɣɑtʋ sɔsɔɔntʋ kɛ́. Amɑ wei ɩɩ lɑɑ pɑ́ɑ́nɑ́ mʋɣʋ tɔ kʋmɛlɛntʋ kɛ ɩ hʋləɣɩ.
30Ləmɑɣɑsəlɛ tɑɑ hɛɛsʋɣʋ hɑɑkənɑ tɔnʋɣʋ kɛ weesuɣu. Ɩlɛnɑ ɩsəsɛɛmlɛ nɑ́ɑ́ wɛ ɩsɩɩ mʋwɑ tɑɑ sʋʋlʋ.
31Ye wei ɩ tɔkɩ kʋnyɔntʋnɑɑ ɩsɛ, pɑ ŋmɑlʋ Ɩsɔ kɛ́ ɩ tʋʋkɩ. Ye wei ɩ wɛnɑ pɑ pətɔɔtəlɛ ɩ kʋsəɣɩ Ɩsɔ nyʋɣʋ kɛ́.
32Ɩsɑɣɑtʋ wɑkələɣɩ ɩsɑɣɑʋ. Amɑ siɣisilɑɑ nɑ́ hikiɣi təcɔɔsəlɛ kɛ́, pɑɑ səm tɑɑ.
33Ləmɑɣɑsɛɛ wɛ yʋlʋ lɑɣɑtʋ lotu tɑɑ kɛ́. Ɩlɛ n kɑɑ nɑ-yɛɣɛ kʋmɛlɛŋ kiŋ.
34Kʋsiɣisitu təŋʋɣʋ kʋsəɣənɑ piitim nyʋɣʋ. Ɩlɛnɑ ɩsɑɣɑtʋ lɑpʋ nɑ́ɑ́ tʋ yəlɑɑ kɛ fɛɛlɛ.
35Wulɑʋ sɑŋ ɩ wɑɑlɩ nyə́mɑ ləmɑɣɑsɛɛ kɛ́. Ɩlɛnɑ ɩ́ mʋɣɩ pɑ́ɑ́nɑ́ nɑ tɛtɛlɑtɑɑ.