Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Proverbio

Proverbio 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Anak ko, adi ka liwliw-an din init-itdok ya bilbilin ko mo adi et nenemnemem
2ta say omando ya somiged di biyag mo. Kanayon koma ay ipailam din napodno ay layad mo ya komakaman ka ay matalek.
3Ipailam da nay ay ogali ay kaman kowintas ay maikeke ya igtom abe sin nemnem mo.
4Mo say amagem di, malaydan si Diyos ya din ipogaw en sik-a et maidaydayaw ka.
5Imongsan mo di amin ay nemnem mo ay mantalek en Diyos, ta baken din bokod mo ay panang-awat di pantalkam.
6Sisya di bigbigem ya onodam sin amin ay amagem et isagana na din pandanam ta maidoritso.
7Adi ka ipapangato di nemnem mo begew sin mismo ay laing mo. Patgem si Diyos ya dokogam di lawa.
8Mo say amagem na, pabikasenas sik-a ta nasalon-at ka ya mayat di liknam.
9Dayawem si Diyos babaen sin pangidatonam si pilak ya damo ay apit mo.
10Mo say iyat mo di, mapno din agamang mo ya mansobsobra di arak mo.
11Anak ko, adi kan lalasoyen din pamagbagan Diyos. Adi koman mansakit di nemnem mo mo bagbagaan daka.
12Tan bagbagaan Diyos din laylaydena ay kaman din iyat di ama sin laylaydena ay anak na.
13Nagasat din makagon-od si sirib ya panang-awat.
14Tan din sirib et nabanbanol mo palata ya balitok.
15Nabanbanol mo olay sino ay nangina ay al-altin di awak ya magay makaiso sin olay sino ay laydelaydem.
16Din sirib et iin-genana sin kannawana di ando ay biyag, sin kannigid na yan dayaw ya kinabaknang.
17Paragsakena di biyag ya ilapo daka ta magay pandanagam.
18Din sirib et maiarig si kaiw ay mangidawat si biyag ya poon di ragsak para sin ipogaw ay kokompet en sisya.

19Babaen sin sirib ya laing Diyos, pinarsua na din daga ya din wada ed daya.
20Nan-ayosena abey obbog ya ginawang ya inpawada nay odan ay mapo sin liboo.
21Anak ko, kanayon ay igtom sin nemnem mo di kosto ay sirib ya panang-awat ta adi da mamaga en sik-a.
22Idawat da en sik-a di ando ay biyag ya kaman kowintas ay mangipapteng en sik-a.
23Mo say iyat mo et mayat di pandanam ya magay kaisokbaam.
24Mabalin ay man-illeng ka ya maseyep kas kosto ay magay pan-egyatam.
25Adi ka emegyat si bigla ay paspasamak ono din kadadaelan di managbasol,
26tan si Diyos di mangayowan en sik-a et ilisi daka sin kadadaelam ay kaman tagdey.
27Seg-angam din makasapol, dalo et mo waday maibadang mo.
28Adi kan ibaga sin katokmang mo en si bigat asi kan idawat mo waday mabalin ay idawat mo ed wani.
29Adi kan manpanggep si lawa sin katokmang mo, tan mantalek en sik-a.
30Adi kan makiibaw si ib-am ay magay gapo na mo magay lawa ay inamag nan sik-a.
31Adi kan omapal sin makedse ay ipogaw ya adi kan on-onodan din ogali na,
32tan kaliliget Diyos din mangam-amag si lawa, ngem ibilang na ay gayyem na din nalinteg.
33Baosana din beey di mangam-amag si lawa, ngem din beey di nalinteg et bindisyonana.
34Adi na pagan-ano din mangipapangatos awak na, ngem seg-angana pay din napakombaba.
35Maidaydayaw din masirib, ngem din naong-ong pay et maibabain.