Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Atuwɑ

Atuwɑ 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ye n cɑɣɑ yʋlʋ sɔsɔ mʋtʋ nyənɑɣɑ tɛɛ, pɑɑsənɑ tɔɣɔnɑɣɑ ŋkɛ nɑ ń lɑ́ lɑɑkɑlɩ.
2Ye n kəlɑ hiluɣu, ŋmɩɩsɩ-kʋ.
3Tɑɑ nyənɩ ɩ tɔɣɔnɑɣɑ kʋpɑŋkɑ teu nɑ ń kəlɩ ntɑɣɑmɑ lipu, ntɑnyɩ səm kɛ́.
4Tɑɑ kʋɣɩ nyɑ́ təɣɩ yem nɑ ń pɛɛkəɣɩ wɛnɑʋ, yele pə tɔm hʋʋʋ.
5Liɣitee mʋkəɣɩ kɛ́, n tɑ tɩɩ hikitɑ cɑɣɑlɛ sɩ, ń nɑ-yɛɣɛ nɑʋ mɑɣɑmɑɣɑ. Pə nəɣəsənɑ kɛ́ ɩsɩɩ ɑ wɛnɑ keŋ ɩsɩɩ hɛkəlɛ nɑ ɑ́ kʋləɣɩ nɑ ɑ́ tɛɛkɩ pooluŋ.
6Nyɑ́ nɑ lɛɛtʋ ɩ́ tɑɑ kɑɑ. Tɑɑ tɩɩ nyɩɩlɩ ɩ tɔɣɔnɑɣɑ kʋpɑŋkɑ.
7Mpi tɔ, ɩ tɑɑ fɛɩ ɩsɩɩ n nɑɑkʋɣʋ-ɩ mpʋ tɔ. Ɩ yɑɑ-ŋ kɛ́ sɩ: Kɔɔ nɑ ń tɔɣɔ yoo. Pə́cɔ́ ye n sʋʋwɑ ɩ tɑɑ, ɩlɛ sɛɛsɩ.
8Ye n kɔmɑ ń cɛkənɑ mpʋ n kɑ́ tɔ́ ɩ tɔɣɔnɑɣɑ ŋkɛɣɛ. Ɩlɛ nyɑ́ tɔm kʋpɑntʋ yɔɣɔtʋɣʋ məlɑ yem kɛlɛ.
9Tɑɑ heeli kʋmɛlɛŋ kɛ tɔm, kʋ kɑɑ nyɩ tə ləmɑɣɑsɛɛ.
10Tɑɑ tuusi tɛtʋ toosi kʋpənsɩ. Pəyele tɑɑ sʋʋ suluwɑɑ tɛtʋ tɑɑ.
11Pɑ wɛnɑ tɔɔ sɛɛnlʋ toŋtʋ kɛ́. Ɩnɩ ɩ kɑ́ hʋʋnɑnɑ-ŋ nɑ pɑ nɔɣɔ.
12Mʋ nti pɑ sɛɣɛsəɣɩ-ŋ tɔ nɑ ń nɩɩ nyəm tɔm.
13Tɑɑ kisi nyɑ́ pəyɑɣɑ kɛ sɛɣɛsʋɣʋ, tipilɑɣɑ ɩɩ kʋɣɩ-kɛ.
14Ye n cɑsɑ-kɛɣɛ tipilɑɣɑ, kɑ weesuɣu kɛ n yɑkɩ ɑtɛtəlɛ tɑɑ.
15Mɑ pəyɑlʋ, ye n wɛnɑ ləmɑɣɑsɛɛ, mɑ lɑŋlɛ kɑ́ hʋlʋmɩ kɛ́.
16Ye n təŋəɣɩ tɑmpɑnɑ kɛ nyɑ́ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɑɑ mɑ tɑɑ hɛɛwɑɣɑ.
17Tɑɑ nyɩɩlɩ ɑsɑɣɑɑ kɛ pɑɑ pəcɔ. Amɑ nyɑŋnɑ Tɑcɑɑ kɛ tɑm.
18Wɑɑtʋ ɩnəɣɩ nyɑ́ lɑŋlɛ kɑ́ hʋləmənɑ mpi pɩɩ mɑɣɑnɑ-ŋ tɔ. Ɩlɛ nyɑ́ tɛɛlʋɣʋ kɑɑ sɑɑlɩ yem.

19Mɑ pəyɑlʋ, nyɑ́ɑ́ ke ŋkpɑŋŋ nɑ ń wɛɛnɑ ləmɑɣɑsɛɛ nɑ ń təŋ mpɑɑʋ kʋsiɣisuɣu.
20Nyɑ́ nɑ sʋlʋnyɔɔlɑɑ nɑ lulutunɑɑ ɩ́ tɑɑ kɑɑ.
21Pə tɑɣɑ pʋlʋ, sʋlʋnyɔɔlʋ nɑ lulutʋ pɑ tɛɛsəɣənɑ kʋnyɔŋ kɛ́. Ɩlɛnɑ felentunɑɑ nɑ́ɑ́ tɛɛsənɑ pəcɛkɑ suuu.
22Nɩɩnɑ nyɑ́ cɑɑ, ɩnɩ ɩ lʋlənɑ-ŋ. Tɑɑ lɔ nyɑ́ too kɛ wɑɑtʋ wei ɩ kpɑtəlɑɑ tɔ.
23Təŋəɣɩ tɑmpɑnɑ, nɑ ń wɛɛnɑ ləmɑɣɑsɛɛ, nɑ ń tɔkəɣɩ sɛɣɛsʋɣʋ, nɑ ń wɛɛnɑ lɑɣɑtʋ. Tɑɑ wɑkəlɩ pə tɑɑ pʋlʋ.
24Tɑmpɑnɑ təŋlʋ cɑɑ yɔɔləɣɩ kɛ́. Wei ɩ lʋlɑ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ tɔ ɩ lɑŋlɛ kɑ́ hʋlʋmɩ kɛ́.
25Nyɑ́ too nɑ nyɑ́ cɑɑ pɑ lɑŋɑ ɩ́ hʋlʋmɩ. Alʋ wei ɩ lʋlɑ-ŋ tɔ ɩ́ yɔɔlɩ.
26Mɑ pəyɑlʋ lɑ-m nɑɑni nɑ ń təŋ mɑ ɩkpɑtɛ.
27Mpi tɔ, ɑlʋ yɛlɛyɛlɛ tʋ nɑ lɛlʋ ɑlʋ pɑ wɛ ɑsolɑ kɛ́ ɩsɩɩ lumɑŋ pʋ́ʋ́ɣʋ́. Yɑɑ lɔkɔ sɔsɔ wei ɩ nɔɣɔ tɑ wɑlɩ tɔ.
28Pɑ pɑpəɣɩ ɑpɑlɑɑ kɛ ɩsɩɩ ŋmɩɩlɑɑ. Nɑ pɑ́ sɔɔsəɣɩ yəlɑɑ kɛ ɑsɑɣɑɑ tɔɔ.
29Awe ɩsɛ sɛɛnɑ təkɑɩɩ, nɑ ɩ́ yooki tɑm nɑ ɩ́ kɑləɣɩ təkɛkɛkɛ, nɑ ɩ́ wɛnɑ hiŋnɑɑ nɑ pə fɛɩnɑ hʋwɛɛ, nɑ pɑ́ lɑkɩ-ɩ wɑɩyo?
30Wei ɩ nyɔɔkɩ sʋlʋm kɛ kʋtɑmsɑ nɑ ɩ́ pɛɛkəɣɩ sʋlʋm toŋ nyəm situɣu tɔɣɔ.
31Tɑɑ nyənɩ sʋlʋm teu kɛ pə sɛɛʋ ɑtiŋkpɑ tɑɑ, nɑ pə́ wɑsəɣɩ nɑ pə tɛɛʋ fɛɩ kɑtɛ kɛ luɣu tɛɛ tɔ.
32Amɑ pɩɩ tɛɛsənɑ-ŋ nyɑsʋɣʋ kɛ́ ɩsɩɩ tʋm, nɑ pə́ yɑɣɑ-ŋ ɩsɩɩ pɑɑsəlɛ.
33N kɑ́ nɑɑkɩ tɔm kɛ yem yem kɛ́ ɩsɩɩ toosee nɑ nyɑ́ ləmɑɣɑsɛɛ nɑ nyɑ́ kʋyɔɣɔtʋtʋ hɔlɔ yem.
34Nɑ pə́ wɛɛ-ŋ ɩsɩɩ teŋku tɑɑ kɛ́ n wɛ kpɩɩlʋɣʋ nyʋɣʋ tɑɑ, nɑ pə fiisiɣi-ŋ.
35Hɑlɩ n kɑ́ yɔɣɔtɩ sɩ: Pɑ mɑpɑ-m nɑ pə kʋ-m pə tɑ wɩɩ-m. Pə́cɔ́ mɑ tɑ tɩɩ nɑʋ. Ɩlɛ pə́ cɛ mɑ tɔɔ nɑ mɑ́ tɑsɑ ɑtiŋkpɑ.