Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Pend-nesihetler

Pend-nesihetler 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I oghlum, telimimni untuma, Dégenlirimni hemishe könglüngde ching tut.
2Chünki u sanga beriketlik künler, uzun ömür we xatirjemlik qoshup béridu.  
3Méhriban we heq-semimiy bolushtin waz kechme, Bularni boynunggha ésiwal, Qelbingge pütiwal.  
4Shundaq qilghanda Xuda we bendilerning neziride iltipatqa layiq bolisen, danishmen hésablinisen.
5Öz eqlingge tayanmay, Perwerdigargha chin qelbing bilen tayan'ghin;
6Qandaqla ish qilsang, Perwerdigarni tonushqa intil; U sanga toghra yollarni körsitidu.  
7Özüngni eqilliq sanima; Perwerdigardin eyminip, yamanliqtin yiraq bol.
8Shundaq qilghiningda, bu ishlar derdingge derman, Ustixanliringgha yilik bolidu.
9Perwerdigarning hörmitini qilip mal-dunyayingdin hediyelerni sun'ghin, Étizingdin tunji chiqqan mehsulatliringdin Uninggha atighin;
10Shundaq qilghiningda, ambarliring ashliqqa tolup tashidu, Sharab kölchekliringde yéngi sharab éship-téship turidu.
11I oghlum, Perwerdigarning terbiyisige biperwaliq qilma, Uning tenbihidin bezme.
12Chünki, ata eziz körgen oghligha tenbih-terbiye bergendek, Perwerdigar kimni söygen bolsa uninggha tenbih-terbiye béridu.
13Danaliqqa muyesser bolghan kishi, Yoruqluqqa ige bolghan kishi némidégen bextlik-he!
14Chünki danaliqning paydisi kümüshning paydisidin köptur, Qimmiti sap altunningkidinmu ziyadidur.
15U leel-yaqutlardin qimmetliktur, Intizar bolghan herqandaq nersengdin héchbirimu uninggha teng kelmestur.
16Danaliqning ong qolida uzun ömür, Sol qolida bayliq we shöhret bardur.
17Uning yolliri sanga xush puraq tuyulur, Uning barliq teriqiliri séni aram tapquzur.
18U özini tapqan ademge «hayatliq derixi»dur, Uni ching tutqan kishi némidégen bextlik!

19Perwerdigar danaliq bilen yer-zéminni berpa qildi, Hékmet bilen asmanni ornatti.
20Uning bilimi bilen yerning chongqur qatlamliri yérildi, Hemde bulutlardin shebnem chüshti.  
21I oghlum! Danaliq bilen bilimni közüngdin chiqarma, Pishqan hékmet we pem-parasetni ching tut.
22Shuning bilen ular jéninggha jan qoshidu, Boynunggha ésilghan ésil marjandek sanga güzellik qoshidu.
23Shu chaghda yolungda aman-ésen mangalaysen, Yolda putlashmaysen.
24Yatqanda héch némidin qorqmaysen, Yétishing bilenla tatliq uxlaysen.
25Béshinggha dehshetlik wehime chüshkende qorqmighin, Rezillerning weyranchiliqidin ghem qilmighin!  
26Chünki Perwerdigar séning tayanchingdur, U putungni qapqanlardin néri qilidu.
27Peqet qolungdin kelsila, hajetmenlerdin yaxshiliqni ayimighin.
28Qolum-qoshniliring séningdin ötne sorap kirse, «Qaytip kétip, ete kelgin, ete bérey» — démigin.
29Qoshnanggha ziyankeshlik niyitide bolma, Chünki u sanga ishinip yéningda xatirjem yashaydu.
30Birsi sanga ziyan yetküzmigen bolsa, Uning bilen sewebsiz majiralashma.
31Zulumxor kishige heset qilma, Uning yol-tedbirliridin héchnémini tallima.
32Chünki qingghir yollarni mangidighanlar Perwerdigarning neziride yirginchliktur, Lékin Uning sirdash dostluqi durus yashawatqan ademge teelluqtur.
33Perwerdigarning leniti rezillik qilghuchining öyididur, Lékin U heqqaniy ademning öyige bext ata qilur.
34Berheq, mesxire qilghuchilarni U mesxire qilidu, Lékin kichik péil kishilerge shepqet körsitidu.
35Danalar shöhretke warisliq qilidu, Lékin hamaqetler reswa qilinidu.