Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Atuwɑ

Atuwɑ 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tɑɑ hɔ nyɑ́ tɩ nɑ cele tɔm. Mpi tɔ, n tɑ tɩɩ nyəm sɑŋɑ mɑɣɑmɑɣɑ nyəntʋ.
2Tɑɑ sɑ nyɑ́ təɣɩ nyɑ́ mɑɣɑmɑɣɑ. Pə kəlɑ teu sɩ kpɑɩ tʋ ɩ́ sɑnɑ-ŋ.
3Pəlɛ nɑ kɑnyəŋɑ pɑ wɛ yuŋ kɛ́. Amɑ kʋmɛlɛŋ pɑ́ɑ́nɑ́ tɛɛ ḿpʋ́ɣʋ́ yuŋ.
4Pɑ́ɑ́nɑ́ kʋɣɩ kɛ́, nɑ ɑ wɛ ɩsɩɩ pɔɣɔ sukuɣu tɔ. Amɑ nɔɣɔlʋ ɩɩ pəsəɣɩ nɑ ɩ́ kɑntəlɩ ɩsəsɛɛmlɛ tʋ cɔlɔ.
5Ye n kɑlənɑ yʋlʋ kɛ ɩ kiŋ, pə kəlɑ teu kɛ mənɑɑfiki tʋ tɑɑpɑllɛ.
6Nyɑ́ tɑɑpɑlʋ kɑlənɑʋ hʋləɣɩ kɛ́ sɩ, n pəsəɣɩ nɑ ń lɑpɩ-ɩ nɑɑni. Ɩlɛnɑ kolontu wɑɣɑlʋɣʋ nɑ́ɑ́ kɛ́ puɣusuɣu.
7Hɑɣɑnɑɣɑ tʋ kisiɣi kɛ́ nɑ ɩ́ kpɛŋnɑ tɩɩŋ. Ɩlɛnɑ nyɔɣɔtʋ nɑ́ɑ́ sɑ nɑ ɩ́ kpɛŋnɑ nyɑŋ nyəm.
8Wei ɩ puki təkpɑɑlətʋ kɛ tɛtʋ pooluŋ tɑɑ tɔ, ɩ wɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ sumɑɣɑ yekuɣu kɑ tɑntɛ nɑ kɑ́ tɛɛ tɔ.
9Kɑcɔkɑ wontu nɑ tulɑɑlʋnɑɑ hɛɛsəɣənɑ yʋlʋ lɑŋlɛ. Ḿpʋ́ɣʋ́ tɑɑpɑlʋ lɑɣɑtʋ tɑsʋɣʋ kəlɑ leleŋ kɛ nyɑ́ mɑɣɑmɑɣɑ nyɑ́ nyəntʋ.
10Tɑɑ lɔ nyɑ́ tɑɑpɑlɑɑ yɑɑ nyɑ́ cɑɑ nyə́mɑ. Wɑhɑlɑ ɩ́ mɑɣɑnɑ-ŋ tɑɑ yele nyɑ́ cɔlɔ tʋ nɑ ń pɛɛkɩ nyɑ́ neu. Wulee wulee nyɑ́ cɔlɔ tʋ kələɣɩ-ŋ wɑɑsʋɣʋ kɛ nyɑ́ neu pooluŋ nyəŋ.
11Mɑ pəyɑlʋ, wɛɛnɑ ləmɑɣɑsɛɛ. Pɩɩ hʋlʋsɩ mɑ lɑŋlɛ, nɑ ye nɔɣɔlʋ tʋʋkɩ-m mɑ kɑɑ wɩɩ kʋcɔcɔtʋ.
12Nyʋɣʋ tɑɑ mɑɣɑsəm tʋ loosiɣi wɑhɑlɑ kɛ pooluŋ, ɩlɛnɑ ɩ́ ŋmɛlɩ. Amɑ kʋmɛlɛməŋ nɑ́ lɑkɩ ɑwusɑ, ɩlɛnɑ pə́ nɩɩkɩ-wɛ.
13Ye nɔɣɔlʋ ɩ́ səŋɑɑ sɩ mʋʋlʋ ɩ́ tɔɣɔ-ŋ kəmlɛ, mʋ səŋlʋ cɑpɑ kɛ tɔlʋmɑ kɛ n tɑ nyɩ mʋʋlʋ tɔ pə tɔɔ.
14Wei ɩ́ kpɛ́ɛ́sɑ ɩ tɔɣɔntəlɛ nɑ sɛɛtʋ kɛ tɑnɑŋ ɑhulɑ tɛɛ, tə pəsəɣɩ mpusi kɛ́.
15Alʋ tɔm tʋ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ tɛʋ lʋm cɑkʋɣʋ tiili nɑ pə́ tosiɣi kʋtɑmsɑ tɔ.
16Sɩ ń səŋsɩ ɑlʋ ɩsɩɩ mpʋ tɔ, pə wɛ kɛ́ ɩsɩɩ yʋlʋ cɑɑkʋɣʋ sɩ ɩ́ kpɑ heelim yɑɑ nim kʋhohoom nɑ niŋ tɔ.
17Nyəɣəlʋɣʋ kɛ pɑ sɑləɣənɑ kʋ lɛŋkʋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ yʋlʋ nɑ ɩ tɔɣɔntəlɛ pɑ cɑɣɑlɛ lɑɣɑsəɣɩ lɛlʋ yɑɑsi.
18Wei ɩ pɑɑsəɣənɑ tʋɣʋ ŋku pɑ yɑɑ sɩ fiki tɔ, ɩnɩ ɩ tɔkənɑ kʋ pee. Ḿpʋ́ɣʋ́ təmlɛ tʋ wei ɩ pɑɑsəɣənɑ ɩ cɑɑ tɔ ɩ nyʋɣʋ kɑ́ kʋlɩ.

19Ɩsənɑ yʋlʋ nɑɑkɩ ɩ ɩlɛɛmʋɣʋ kɛ lʋm tɑɑ tɔ, mpʋ tɔtɔɣɔ yʋlʋ nɑɑkɩ lɛlʋ tɑɑ kɛ́ ɩnɩ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ yɑɑsi.
20Ɩsənɑ ɑtɛtəlɛ nɑ pʋ́ʋ́ɣʋ́ sɔsɔɔŋkʋ ɩɩ nyəɣəsəɣɩ sətɑɑ tɔ. Mpʋ tɔtɔɣɔ yʋlʋ ɩsɛ ɩɩ nyəɣəsəɣɩ kʋnyɩɩləm.
21Kɔkɔ kɛ pɑ mɑɣɑsəɣənɑ wʋlɑ nɑ liɣitee nyəɣəlʋɣʋ sɩ pɑ nɑɑ kʋ teu. Mpʋ tɔtɔɣɔ pɩɩ hʋʋnɑ yʋlʋ nɑ pə́ kɛɛsənɑ ɩsənɑ pɑ yɔɣɔtəɣɩ ɩ tɔm tɔ.
22Pɑɑ n kɑ sɔ kʋmɛlɛŋ kɛ sɔʋlɛ tɑɑ nɑ kʋ́ yɔkɩ tənɑŋnɑŋ, n kɑɑ wɔɣɔsɩ kʋ kʋmɛlɛntʋ kɛ kʋ tɔɔ.
23Pɑɑsənɑ nyɑ́ kɑləkʋ kɛ teu nɑ ń cɛkənɑ pɑɑ nyɑ́ tɔtɛ nte.
24Pə tɑɣɑ pʋlʋ, liɣitee ɩɩ cɑkɩ tɑm tɔɔ. Pəyele kɑwulɑɣɑ ɩɩ təŋəɣɩ lʋlʋɣʋ kʋlʋmʋɣʋ kɛ tɑm.
25Kʋ tɔlɑ nyɩɩtʋ kɛ tɛtɛkəlɛ tɑɑ, nɑ kʋfɑtʋ ɩ́ nyɔɔkɩ ɩlɛ n kʋ pɔɔŋ tɑɑ nyəntʋ.
26Ɩlɛ n kɑ́ lʋʋ heeŋ hʋntʋ kɛ wontu kʋsusuutu, nɑ ń pɛɛtɩ pʋntʋlʋŋ nɑ ń yɑnɑ tɑɑlɛ.
27Wɑɑtʋ ɩnəɣɩ n kɑ́ wɛɛnɑ pəŋ hələm kɛ sɔsɔm, nɑ ń tɔɔnɑ nyɑ́ təyɑɣɑ nyə́mɑ nɑ nyɑ́ təmlɛ nyə́mɑ ɑlʋ nyə́mɑ.