Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yáasiↄ

Yáasiↄ 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma nɛ́, ńsu to ma yãdanɛ sãnguo, ǹyↄ̃ yã́ pↄ́ má dìlɛnɛↄ kũa n sↄ̃u.
2Asa a n ka wɛ̃ni gbã̀awa, a aafia kã́fĩnɛ.
3Gbɛ̃kɛ ń náaio su kɛ̃mao, ǹyↄ̃ daa yàbaa ũ, kɛ̃ n sↄ̃wa lá wì kɛ̃ lákɛ̃kĩiwawa,
4n tↄ́ iↄ na, níↄ maa Luaɛ ń gbɛ̃nazĩnaↄ.
5Dii náaikɛ ń nↄ̀sɛmɛndoo, ńsu gbãa'e nzĩa ↄ̃nↄwao.
6Ǹyↄ̃ aà dↄ̃ n yã́ píi kɛa guu, i zɛpoonɛ.
7Ńsu ǹ nzĩa gwa ↄ̃nↄna ũo, ǹyↄ̃ Dii vĩa vĩ, ní kɛ̃́ vãiwa.
8Bee aↄ dɛ n mɛ aafia ɛsɛ ũ, a n wá gba gbãa.
9Dii kpɛla ń n àizɛɛo ń n buapↄ́ káauↄ píi,
10pↄ́wɛnaↄ i bi bↄ n dↄ̃u, n selaↄ i pa yɛlɛlɛ ń vɛ̃ɛ dafuo.
11Ma nɛ́, tó Dii n toto, ńsu dilɛ pão, tó à n gba laai, ńsu to à kɛnɛ ĩ́io.
12Asa gbɛ̃́ pↄ́ Dii yei ↄ̃ ì dazɛwa, lá mae ì kɛ a nɛ́ pↄ́ kɛ̀ɛ maaɛwawa.
13Báaaden gbɛ̃́ pↄ́ ↄ̃nↄ le kũ̀ mɛ́ dↄ̃a pàɛ̀ ũ.
14Asa a ài vĩ dɛ ã́nusua, ì kã́fĩakɛnɛ́ dɛ vuaa.
15A bɛɛɛ vĩ dɛ òsoa, pↄ́ pↄ́ a ni kumaↄ kee i kawào.
16Wɛ̃ni gbã̀a ku aà ↄplaau, àizɛɛ ń gawio ku aà ↄzɛɛu.
17Aà yã́ↄ kɛkɛá na, aà zɛ́ píi aafia vĩ.
18A dɛ lí wɛ̃nide ũ gbɛ̃́ pↄ́ kũaↄnɛ, báaadeↄn gbɛ̃́ pↄ́ sìↄ ũ.

19Dii gↄ̃ikɛ guu à tↄↄlɛ kàlɛ, aà ↄ̃nↄ guu à musu kɛ̀.
20À ísia ɛ bↄ̀ a dↄ̃a guu, a tò luabɛpuana mↄ̀sɛ vĩ.
21Ma nɛ́, ǹyↄ̃ wɛzɛ̃ ń ↄ̃nↄo vĩ, ńsu ǹ wɛvĩao.
22Aↄ dɛ n nisĩna wɛ̃ni ũ, aↄ dɛ yàbaa ũ n nↄɛ.
23Ńyↄ̃ↄ bɛ n laaiwa, pↄe a kpàlikpanɛo.
24Tó n wulɛ, vĩa a n kũo, ńyↄ̃ wúlɛ i'o na.
25Ńyↄ̃ kai vĩakɛo, ge músi pↄ́ ì vãikɛnaↄ le kã́ndo.
26Asa Dii aↄ dɛ n mikpakĩi ũ, a n gbá vĩ kaia.
27Tó n ↄ lɛ́ n kpɛ le, ńsu gí maakɛi gbɛ̃́ pↄ́ kũ̀ ǹ kɛɛ̀ɛo.
28Tó n dↄnlɛ zɛ́ vĩ, ńsu o n gbɛ̃́deeɛ aà gɛ́ e ziao.
29N gbɛ̃́dee pↄ́ kú n saɛ dↄdↄa, ńsu lɛkpaaĩaàzi ń gbɛ̃eoo.
30Tó gbɛ̃́ i yãe kɛnɛo, ńsu lɛkpaakɛaànↄ pão.
31Ńsu gbãamↄnɛdeↄ kua nidɛo, ńsu ǹ ń kɛae kɛo.
32Asa Dii ye kↄ̃nideↄ gĩyãio, nↄ̀sɛpuadeↄ ↄ̃ ì kɛ a kpàasiaↄ ũ.
33Dii ì láaizĩ gbɛ̃vãiↄ uawa, ì báaada gbɛ̃maaↄ bɛu.
34Ì gbɛ̃́laanikɛnaↄ láanikɛ, a gbɛ̃kɛ vĩ ń zĩabusanaↄ.
35Ɔ̃nↄde a bɛɛɛ e, sↄũ sↄ̃ ì wida azĩawa.