Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Atuwɑ

Atuwɑ 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lɑɣɑtʋ nti Mɑsɑ wulɑʋ Lemuwɛlɩ too tɑsɑ-ɩ tɔɣɔlɛ sɩ:
2Mɑ pəyɑlʋ, nyɑ́ wei mɑ sələmɑɑ nɑ mɑ́ lʋlɩ tɔ ke ŋkpɑŋŋ.
3Tɑɑ cɛlɑ nyɑ́ toŋ kɛ ɑlɑɑ. Pəyele tɑɑ hʋlɩ ɑlɑɑ mpɑ pɑ wɑkələɣɩ ɑwulɑɑ tɔɣɔ nyɑ́ mpɑɑŋ.
4Pə tɑɣɑ ɑwulɑɑ təmlɛ ntɛ́ sɩ pɑ́ nyɔɔ sʋlʋm. Pəyele pə fɛɩ sɩ ɑwulumpiyɑ nɑ́ɑ́ pɛɛkɩ sʋlʋm toŋ nyəm.
5Pə tɑɑ kɔɔ nɑ pɑ́ nyɔɔkɩ nɑ pɑ́ sɔɔ kiiŋ tɔɔ. Yɑɑ pɑ́ wɑkəlɩ kʋnyɔntʋnɑɑ mpɑ pɑ tɔm tewɑ tɔ.
6Mpɑ sʋlʋm mʋnɑɑ tɔɣɔlɛ mpɑ pɑ cɑɑ səm tɔ, nɑ sɑləməlɑɑ. Yɑɑ lɑŋwɑkəllɛ sɔsɔɔlɛ nyə́mɑ,
7nɑ pɑ́ sɔɔ pɑ wɑhɑlɑ nɑ pɑ kʋnyɔntɔɣɔlɛ tɔɔ.
8Amɑ ye nyɑ́ ɩlɛ tɔɣɔ nyɑ́ kɑwulɑɣɑ nɑ siɣisuɣu, nɑ ń sɛɛnɑ kʋnyɔntʋnɑɑ, nɑ wɑhɑlɑ nyə́mɑ, nɑ mpɑ pɑ lɔwɑ tɔ, nɑ mpɑ pɑɑ pəsəɣɩ yɔɣɔtɑɣɑ tɔ, pɑ tɔɔ.
10Wei ɩ́ hikɑ ɑlʋ kʋpɑŋ ɩ kəlɑ kɑcɔkɑ wontu.
11Ɩ pɑɑlʋ wɛnɑ-ɩ nɑɑni kɛ́ nɑ ɩ́ tɑɣɑnəɣɩ ɩ wɛnɑʋ.
12Kʋpɑntʋ kɛ ɩ ɑlʋ lɑkɩ-ɩ, ɩɩ lɑkɩ-ɩ kʋwəwɩɩtʋ hɑlənɑ ɩ səm.
13Alʋ ɩnɩ ɩ pɛɛkəɣɩ kpoŋkpontu toŋ nyəntʋ kɛ́, nɑ heeŋ hʋntʋ nɑ ɩ́ lɑkɩ təmlɛ nɑ lɑŋhʋlʋmlɛ.
14Pooluŋ kɛ ɑlʋ ɩnɩ ɩ kɔŋnɑ ɩ tɔɣɔnɑɣɑ, ɩsɩɩ tɑɑtəlɑɑ kpɩɩləŋ.
15Tefemle kɛ ɩ́ kʋləɣɩ nɑ ɩ́ cɑləsɩ ɩ nyə́mɑ nɑ ɩ́ tɑlɑ-wɛɣɛ pɑ təmɑ.
16Ɩ mɑɣɑsəɣɩ tɑɑlɛ tɔm ɩlɛnɑ ɩ́ yɑ-tɛ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tuu lɛsɛŋnɑɑ tɩɩŋ nɑ liɣitee nnɑ ɩ hikɑɑ tɔ.
17Alʋ ɩnɩ ɩ nikiɣi təmlɛ kɛ́ nɑ toŋ ɩɩ cɑkɩ yem.
18Alʋ ɩnɩ ɩ nyəmɑ́ sɩ ɩ təmlɛ tɔŋ teu, nɑ pɑɑ ɑhoo ɩ mʋsəɣɩ fətəlɑ nɑ ɩ́ lɑkənɑ.
19Ɩɩ cɑkɩ yem nɑ folofolo nɑ ɑkpɑɑ fɛɩ ɩ niŋ tɑɑ.

20Alʋ ɩnɩ ɩ wɑɑsəɣɩ wɑhɑlɑ nyə́mɑ nɑ ɩ́ hɑɑkɩ kʋnyɔntʋnɑɑ.
21Pɑɑ wɑtʋ tɑlɑɑ ɩɩ nəɣəsəɣɩ ɩ təyɑɣɑ nyə́mɑ tɔm. Mpi tɔ, ɩ təyɑɣɑ nyə́mɑ wɛnɑ wɑtʋ wontu kʋpɑntʋ kɛ́.
22Alʋ ɩnɩ ɩ lʋʋkɩ ɩ təɣɩ kʋtɑkəŋ kɛ́, nɑ kpoŋkpontu toŋ nyəntʋ kʋsɛɛmtʋ wontu.
23Ɩ pɑɑlʋ kɛ́ ɩcɑtɛ sɔsɑɑ tɑɑ tʋ wei ɩ nyʋɣʋ kʋlɑɑ tɔɣɔ. Mpɛ pɑ hʋʋkənɑ ɩcɑtɛ tɔm.
24Ɩ lʋʋkɩ tɑmpɑlɑnɑɑ nɑ wontu kɛ́, nɑ ɩ́ pɛɛtəɣənɑ tɑɑtəlɑɑ.
25Tomɑ nɑ nyʋɣʋ kʋlʋɣʋ kɛ ɩ suuwɑ ɩ tɔɔ, ɩɩ nəɣəsəɣɩ cele nyəntʋ.
26Alʋ ɩnɩ ɩ yɔɣɔtəɣənɑ ləmɑɣɑsɛɛ kɛ́, nɑ ɩ́ tɑsəɣɩ lɑɣɑtʋ nɑ sɔɔlʋɣʋ.
27Alʋ ɩnɩ ɩ feŋiɣi mpi pə lɑkɩ ɩ təyɑɣɑ tɑɑ tɔɣɔ, ɩɩ tɔkɩ felentu tɔɣɔnɑɣɑ.
28Alʋ ɩnɩ ɩ piyɑ nɑ́ yɑɑkɩ-ɩ lɑŋhʋlʋmlɛ tʋ, nɑ ɩ pɑɑlʋ nɑ́ɑ́ pʋɣʋləɣɩ-ɩ sɩ:
29Alɑɑ wɛɛ nɑ pɑ́ tɔŋ teu. Amɑ nyɑ́ tɛɛ pɑ tənɑ.
30Tɔnʋɣʋ sotuɣu puɣusiɣi kɛ́, nɑ ɩsɛntɑɑ teu nɑ́ɑ́ sɑɑləɣɩ. Amɑ ɑlʋ wei ɩ nyɑŋnɑ Tɑcɑɑ tɔ ɩ tike ɩ mʋnnɑ sɑmtʋ.
31Pə wɛɛ sɩ pɑ́ lɛɛtɩ-ɩ ɩ wɑhɑlɑ sote kɛ ɩ təmlɛ tɔɔ kɛ́.