Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Atuwɑ

Atuwɑ 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Təhɛɛ kʋcɔcɔtʋ hɛɛsəɣɩ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ́, nɑ kʋnyɑsətʋ nɑ́ɑ́ kʋsɩ-yɛ.
2Ye ləmɑɣɑsɛɛ tʋ yɔɣɔtəɣɩ, yəlɑɑ nyɩɩləɣɩ nyəm kɛ́. Amɑ kʋmɛlɛntʋ tɔm kɛ kʋmɛlɛməŋ nɑ́ yɔɣɔtəɣɩ.
3Tɑcɑɑ nyənəɣɩ pɑɑ timpiɣi, nɑ ɩ́ nɑɑkɩ kʋpɑmɑ nɑ ɑsɑɣɑɑ.
4Tɔm leleŋ nyəntʋ hɑɑkɩ weesuɣu kɛ́. Ɩlɛnɑ tɔm ɩsɑɣɑtʋ nɑ́ɑ́ wɑkələɣɩ lɑŋlɛ.
5Kʋmɛlɛŋ footiɣi kʋ cɑɑ kʋsɛɣɛsətʋ kɛ́. Amɑ wei ɩ lɑkənɑ nyʋɣʋ tɑɑ mɑɣɑsəm tɔ ɩ nɩɩkɩ kɑlənɑʋ kɛ́.
6Pə tɔɔləɣənɑ yʋlʋpɑŋ kɛ́. Ɩlɛnɑ kɑsəyɑɣɑ ɑsilimɑ nyəŋkɑ nɑ́ɑ́ kɔnɑ mpusi.
7Ləmɑɣɑsɛɛ nyə́mɑ yɔɣɔtəɣənɑ nyəmtʋ kɛ́. Amɑ kʋmɛlɛməŋ nɑ́ fɛɩ mpʋ.
8Tɑcɑɑ luɣu fɛɩ ɑsɑɣɑɑ kɔtɑsɩ. Amɑ niŋ nɑɑlɛɣɛ ɩ mʋɣənɑ tɑmpɑnɑ təŋlɑɑ kʋsələmʋtʋ.
9Tɑcɑɑ luɣu fɛɩ ɑsɑɣɑɑ tɔntɛ. Amɑ ɩ sɔɔlɑ mpɑ pɑ təŋəɣɩ tɑmpɑnɑ tɔ.
10Wei ɩ cɔləɣɩ mpɑɑʋ tɔ pɑɑ hɔ ɩ ŋkpɑŋʋɣʋ nɑ toŋ. Wei ɩɩ nɩɩkɩ kʋkpɑɑlətʋ tɔ ɩ kɑ́ sɩ.
11Tɑcɑɑ tɑ kisi nyəm kɛ pʋ́ʋ́ɣʋ́ sɔsɔɔʋ nɑ ɑtɛtəlɛ. Kɑcɑŋfɑnɑ yʋlʋpiyɑ lotunɑɑ nɑ?
12Kɑlɑmpɑɑnɩ tʋ ɩɩ cɑɑkɩ pɑ́ kɑlənɑ-ɩ. Ɩɩ tɩɩ pukinɑ ləmɑɣɑsɛɛ nyə́mɑ hɔɣɔlʋɣʋ.
13Lɑŋhʋlʋmlɛ hɛtəɣɩ ɩsɛntɑɑ kɛ́. Ye lɑŋlɛ wɑkəlɑɑ ləmɑɣɑsəlɛ hoowɑɣɑ.
14Yʋlʋ lɑɣɑtʋ́ pɛɛkəɣɩ nyəm kɛ́. Ɩlɛnɑ kʋmɛlɛŋ lɑŋlɛ nɑ́ɑ́ hɛɛnɑ kʋmɛlɛntʋ tɔm.
15Yʋlʋ lɑŋlɛ ɩ́ wɑkəlɑɑ, kʋyɛɛŋ tənɑ kɛ́ ɩsɑɣɑŋ kɛ́. Ɩlɛnɑ lɑŋhʋlʋmlɛ tʋ nɑ́ɑ́ wɛ ɑcimɑ tɑm nyənɑ tɑɑ.
16Pə kəlɑ teu sɩ ń wɛɛnɑ pəcɔ nɑ ń nɩɩkənɑ Tɑcɑɑ. Nɑ mpi n kɑ́ wɛɛnɑ toŋ nɑ pə́ cɔɔsəɣɩ-ŋ tɔ.
17Pə kəlɑ teu sɩ pɑ́ puɣuli-ŋ hʋnʋm nɑ sɔɔlʋɣʋ. Nɑ mpi pɑɑ toŋɩ-ŋ nɑʋ nɑntʋ nim nyəntʋ nɑ tɑ́ɑ́ hɑŋɑɣɑ tɔ.
18Pɑ́ɑ́nɑ́ tʋ kʋsəɣɩ yoou kɛ́, nɑ suulu tʋ nɑ́ɑ́ hɛɛsəɣɩ yoou.

19Sɔwɑ nyɑlɑ felentú mpɑɑʋ tɑɑ kɛ́, nɑ yʋlʋpɑŋ nyəŋkʋ nɑ́ɑ́ hʋlʋmɑɑ.
20Ləmɑɣɑsɛɛ pəyɑɣɑ hɛɛsəɣɩ kɑ cɑɑ lɑŋlɛ kɛ́. Amɑ yʋlʋ kʋmɛlɛŋ nɑ́ footiɣi ɩ too.
21Ləmɑɣɑsɛɛ fɛɩ tʋ lɑŋlɛ hɛɛkənɑ ɩ kʋmɛlɛntʋ kɛ́. Ɩlɛnɑ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ nɑ́ɑ́ kɑmɑ nyʋɣʋ kɛ tɔntɛ kʋpɑntɛ tɑɑ.
22Ye n lɑkɩ nyɑ́ lɑɣɑtʋ kɛ nyɑ́ tike n kpisiɣi kɛ́. Amɑ lɑɣɑtʋ tɑsəlɑɑ ɩ́ tɔɔ-ŋ ɩlɛ n wɑɑ.
23Ye yʋlʋ ɩ́ cɔwɑ tɔm ɩ lɑŋlɛ hʋləməɣɩ kɛ́. Ye ɩ yɔɣɔtɑ-təɣɩ tə wɑɑtʋ pə leleŋ wɛ sɔɣɔntʋ.
24Nyʋɣʋ tɑɑ mɑɣɑsəm tʋ təŋəɣɩ weesuɣu mpɑɑʋ ŋku kʋ pukinɑ ɩsɔtɑɑ tɔɣɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ fiti ɑtɛtəlɛ kɛ ɑtɛ.
25Tɑcɑɑ yɔkəɣɩ kɑlɑmpɑɑnɩ tʋ təyɑɣɑ kɛ́. Amɑ ɩ tɑŋəɣɩ ɑlʋ leelu tɛtʋ toosi.
26Tɑcɑɑ luɣu fɛɩ hʋwɛɛ ɑsɑɣɛɛ. Amɑ tɔm kʋpɑntʋ tike wɛnnɑ-ɩ teu.
27Liɣitee luluɣu tʋ kɔŋnɑ ɩ nyə́mɑ tɔɔ kɛ́ wɑkəlʋɣʋ kɛ́. Amɑ wei ɩ kisiɣi kʋcɔɔŋ ɩsɑɣɑŋ tɔ ɩ wɛnɑ weesuɣu.
28Yʋlʋ siɣisilu mɑɣɑsəɣɩ kɛ́ nɑ pə́cɔ́ ɩ cɔ. Amɑ ɩsɑɣɑtʋ tɔm kɛ ɑsɑɣɑɑ yɔɣɔtəɣɩ.
29Tɑcɑɑ hɑtələnɑ ɑsɑɣɑɑ kɛ́. Amɑ ɩ nɩɩkɩ siɣisilɑɑ sələməŋ.
30Ɩsɛntɑɑ hɛtənɑʋ hɛɛsəɣɩ lɑŋlɛ kɛ́. Ɩlɛnɑ tɔm kʋpɑntʋ nɑ́ɑ́ hɑɑkɩ ɑlɑɑfəyɑ kɛ yʋlʋ nɑntʋ tɑɑ.
31Wei ɩ keŋ ŋkpɑŋʋɣʋ nɑ ɩ́ nɩɩkɩ kɑlənɑʋ mpi pə wɑɑsəɣɩ tɔ, ɩ təcɑɣɑlɛ ntɛ́ ləmɑɣɑsɛɛ nyə́mɑ kiŋ.
32Ye ń kisiɣi sɛɣɛsʋɣʋ nyɑ́ weesuɣu kɛ n lɑkɩ ɑwusɑ. Amɑ wei ɩ nɩɩkɩ kɑlənɑʋ tɔ ɩ wɛɛkənɑ nyəm kɛ́.
33Tɑcɑɑ nyɑmnɑʋ sɔɔsəɣɩ ləmɑɣɑsɛɛ kɛ́. Pə wɛɛ sɩ ń pɑsɑ nyɑ́ təɣɩ nɑ pə́cɔ́ nyɑ́ nyʋɣʋ kʋlɩ.