Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Atuwɑ

Atuwɑ 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ləmɑɣɑsɛɛ mɑpɑ kɑpukɑ, nɑ lɑɣɑtʋ nɑ́ɑ́ kʋsɩ tə nɔɣɔ nɑ tə́ yɑɑ.
2Ləmɑɣɑsɛɛ səŋɑ toŋtoŋɑ tɔɔ kɛ́ mpɑɑʋ kiŋ, nɑ hɑpəlɛ ɑtɑmɑ tɑɑ.
3Ləmɑɣɑsɛɛ səŋɑ ɩcɑtɛ nɔnɔkeelɑsɩ nɑ tə hɑpɛɛ tɔɔ nɑ ɑ́ kiisiɣi sɩ:
4Yəlɑɑ piyɑ mɛɣɛ ləmɑɣɑsɛɛ mɑ́, mɑ wɛnɑ.
5Kʋmɛlɛməŋ ɩ́ kpɛləmɩ nyʋɣʋ tɑɑ mɑɣɑsəm. Lɑɣɑtʋ lɑŋlɑɑ nɑ́ɑ́ kpɛləmɩ nyəm.
6Ɩ nɩɩ, tɔm sɔsɔɔntʋ kɛ mɑ wɛnɑ sɩ mɑ heeliɣi-mɛ, mɑ kuliɣi mɑ nɔɣɔ sɩ mɑ heeliɣi-mɛɣɛ kʋsiɣisitu.
7Pə tɑɣɑ pʋlʋ, tɑmpɑnɑ kɛ mɑ nɔɣɔ yɔɣɔtəɣɩ nɑ ɩsɑɣɑtʋ tɔm wɛ-m kʋsɔɣɔtʋ kɛ́.
8Mɑ nɔɣɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tənɑ siɣisɑɑ kɛ́, kɑloolɑɣɑ yɑɑ tɔm kʋkɛkɛɛtʋ fɛɩ pə tɑɑ.
9Lɑɣɑtʋnɑɑ nyəmɑ tə tənɑɣɑ teu kɛ təcɛɩcɛɩ, nɑ tə siɣisɑ teu kɛ mpɑ pɑ wɛnɑ nyəm tɔ.
10Ɩ pɛɛkɩ mɑ kʋsɛɣɛsətʋ nɑ pə́ kəlɩ liɣitee, nɑ ɩ́ pɛɛkɩ nyəm nɑ pə́ tɛɛ wʋlɑ kʋpɑŋ.
11Mpi tɔ, ləmɑɣɑsɛɛ kəlɑ teu kɛ liɣitee pɛɛ. Liɣitee pʋlʋpʋ tɑ tɑlɑ-yɛ.
12Ləmɑɣɑsɛɛ mɑ́, lɑɑkɑlɩ lɑpʋ tɑɑ kɛ́ mɑ təcɑɣɑlɛ wɛɛ, mɑ wɛnɑ nyəm nɑ nyʋɣʋ tɑɑ mɑɣɑsəm.
13Tɑcɑɑ nyɑmnɑʋ ntɛ́ ɩsɑɣɑtʋ kisuɣu. Kɑlɑmpɑɑnɩ nɑ ɩsəcɑʋ pə kɛ́ ɩsɑɣɑtʋ mpɑɑʋ kɛ́. Nɑ nɔɣɔ ɩsɑɣɑɑ kɛ́ mpi mɑ kisɑɑ tɔɣɔ.
14Mɑ́ tənnɑ lɑɣɑtʋ tɑsʋɣʋ nɑ təcɑɣɑnɑʋ, mɑɣɑlɛ lɑɣɑtʋ, nɑ mɑ wɛnɑ toŋ.
15Mɑ toŋ tɑɑ kɛ́ ɑwulɑɑ tɔ́kɩ kɑwulɑɣɑ, nɑ ɑwulumpiyɑ nɑ́ɑ́ tʋɣɩ mpi mpi pə siɣisɑɑ tɔ sɩ yəlɑɑ ɩ́ lɑ.
16Mɑ toŋ tɑɑ kɛ́ ɑwulɑɑ tɔ́kɩ kɑwulɑɣɑ, nɑ kʋpɑɣɑlɑɑ nɑ tɛtʋ tɑɑ hʋʋlɑɑ tənɑ nɑ́ɑ́ hʋʋkənɑ.
17Mɑ sɔɔlɑ mpɑ pɑ sɔɔləɣɩ-m tɔɣɔ. Nɑ mɑ pɛɛkəlɑɑ nɑɑkɩ-m.
18Mɑ kiŋ kɛ ɑpititu nɑ teeli wɛɛ, nɑ wɛnɑʋ kʋleelim nɑ tɑmpɑnɑ təŋʋɣʋ.
19Mɑ kʋlʋlʋm kəlɑ wʋlɑ kʋpɑŋ kɛ teu. Nɑ mɑ nyəm nɑ́ɑ́ tɛɛ liɣitee.
20Tɑmpɑnɑ təŋʋɣʋ mpɑɑʋ tɑɑ kɛ́ mɑ tɔŋ mpɑɩsi kʋsiɣisɑsɩ hɛkʋ tɑɑ.
21Mɑ sɩɩ kʋpɑntʋ kɛ mpɑ pɑ sɔɔlɑ-m tɔɣɔ. Nɑ mɑ́ suuliɣi pɑ kpɑŋcooŋ.
22Mɑɣɑ Tɑcɑɑ cɑɑlənɑ ŋmɑʋ kɛ ɩ təmlɛ tɑɑ nɑ pə́cɔ́ ɩ́ lɑkɩ ɩ təmɑ kʋpənɛɛ.
23Hɑtoo tɔ pɑ ŋmɑ-m kɛ́, fɑɩɩ nɑ pə́cɔ́ pɑ́ ŋmɑɑkɩ tɛtʋ.
24Wɑɑtʋ ɩnɩ tɔ teŋku nɔɣɔlʋ ɩ tɑɑ wɛɛ, pə́cɔ́ lʋm sɛɛlʋ nɔɣɔlʋ ɩ fɛɩ.
25Pɑ lʋlɑ-m kɛ́ nɑ pə́cɔ́ pɑ́ lɑ pɔɔŋ nɑ pə́cɔ́ pulɑsɩ wɛɛkɩ.
26Pəyele Tɑcɑɑ tɑɑ tɩɩ lɑtɑ tɛtʋ yɑɑ kɑteŋɑsɩ, yɑɑ ɑntulinyɑ ciɣilisi nsi sɩɩ nɑɑkɩ tɔ sɩ kɑncɑɑlɑɣɑ nyəŋkɑ.
27Mɑ wɛɛ nɑ pə́cɔ́ Tɑcɑɑ sɩɩ ɩsɔtɔnʋɣʋ, nɑ ɩ́ pɩɩ kʋ tənɑɣɑ kɛ kʋnɑ teŋku sɔsɔ pɑ təsulle.
28Nɑ ɩ́ tʋ ɩsɔŋmʋntʋ kɛ ɩsɔtɑɑ nɑ teŋku sɛɛlɑɑ lʋm tʋlɩ nɑ pə́ lɩɩnɑ tomɑ.
29Wɑɑtʋ ɩnəɣɩ Tɑcɑɑ sɩɩ teŋku kɛ tənɑsɩ sɩ lʋm ɩ́ tɑɑ ŋmɑɑ nɑ ɩ́ pɩɩ tɛtʋ kite.
30Mɑ lɑkɑɣɑ ɩ kiŋ kɛ təmlɛ kɛ́, nɑ mɑ́ hɛɛsəɣɩ ɩ lɑŋlɛ kɛ pɑɑ kʋyɑkʋ ŋku. Nɑ mɑ́ liɣiliɣi tɑm nɑ ɩ́ nɑɑkɩ.
31Nɑ mɑ́ liɣiliɣi ɩ tɛtʋ tɔɔ nɑ mɑ lɑŋlɛ hɛɛkənɑ yəlɑɑ.
32Mɑ pəyɑlɑɑ, pənɛntɛ ɩ́ nɩɩnɑ-m. Mpɑ pɑ təŋəɣɩ mɑ mpɑɑʋ tɔ pɑ nɩɩ leleŋ kɛ́.
33Ɩ nɩɩ sɛɣɛsʋɣʋ ɩ́ tɑɑ lɔ-kʋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ pəsɩ ləmɑɣɑsɛɛ nyə́mɑ.
34Yəlɑɑ mpɑ pɑ nɩɩkənɑ-m tɔ pɑ nɩɩ leleŋ kɛ́. Pɑɑ ɩfemle nteɣe pɑ feŋiɣi mɑ təyɑɣɑ nɔnɔɔsɩ nɑ pɑ́ tɑŋəɣɩ kɑ ɑkelenɑɑ.
35Mpi tɔ, ye wei ɩ́ hikɑ-m ɩ hikɑ weesuɣu kɛ́. Tɑcɑɑ kɑ́ hʋlɩ pʋntʋ kɛ suulu.
36Ye wei ɩ pəntəɣənɑ-m ɩ təɣɩ ɩ tʋɣɩ wɑhɑlɑ. Pɑ tənɑ mpɑ pɑɑ cɑɑkɩ-m tɔ səm kɛ pɑ sɔɔlɑɑ.