Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Atuwɑ

Atuwɑ 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wei ɩ fɑkənɑ ɩ mpɑɑ tɔ ɩ kʋnyɩɩləm tike kɛ ɩ pɛɛkəɣɩ. Ɩlɛnɑ ɩ́ mʋɣɩ pɑ́ɑ́nɑ́ nɑ ləmɑɣɑsəlɛ nyəm tənɑ.
2Kʋmɛlɛŋ lɑŋlɛ ɩɩ hɛɛkənɑ lɑɣɑtʋ. Amɑ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ hʋwɛɛ hʋlʋɣʋ kɛ ɩ sɔɔlɑɑ.
3Ye ɩsɑɣɑtʋ ɩ́ kɔmɑ, footuɣu kɔŋnɑ, nɑ tɛtɛlɑtətʋ nɑ́ɑ́ kɔnɑ fɛɛlɛ.
4Yʋlʋ kʋyɔɣɔtʋtʋ lumɑɑ kɛ́ ɩsɩɩ lʋm sɔsɔɔm. Ɩlɛnɑ ləmɑɣɑsɛɛ nɑ́ɑ́ wɛ ɩsɩɩ lɔɔʋ sɛɛlʋ lʋm mpi pə ŋmɑɑkɩ tɔ.
5Pə fɛɩ sɩ ń nyɑ ɩsɑɣɑʋ ɩsəlɛ nɑ ń pɛ́ tɑmpɑnɑ kɛ ɑ tʋ.
6Kʋmɛlɛŋ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɑɑ sitɑ yoou kɛ́, nɑ ɩ nɔɣɔ tɑɑ tɔm kɔŋnɑ ŋkumɑ.
7Kʋmɛlɛŋ kʋyɔɣɔtʋtʋ wɑkələɣɩ-kʋɣʋ, nɑ tə́ kpɑɑ-kʋɣʋ kɑtɔkɑ nyəm.
8Kɑtɑɣɑsətʋnɑɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ kʋnyɩɩlʋɣʋ tɔɣɔnɑɣɑ, ŋkɑ kɑ tiiki hɑtoo yʋlʋ hiluɣu tɑɑ tɔ.
9Felentú nɑ wɑkəllʋ pɑ kɛ́ yʋlʋ nɑ ɩ neu kɛ́.
10Tɑcɑɑ hətɛ ntɛ́ kʋkentim toŋ nyəm. Siɣisilu tʋɣɩ kpʋlʋɣʋ nɑ ɩ́ nɑɑkɩ nyʋɣʋ.
11Toŋ tʋ nɑ́ nyənəɣɩ ɩ wɛnɑʋ kɛ koluŋɑ ɩcɑtɛ toŋ nyəntɛ kɛ́, nɑ ɩ́ mɑɣɑsəɣɩ sɩ pɩɩ kenti ɩ tɔɔ.
12Kɑlɑmpɑɑnɩ pukinɑ yʋlʋ kɛ təkpisile kɛ́. Pə wɛɛ sɩ ń pɑsɑ nyɑ́ təɣɩ nɑ pə́cɔ́ nyɑ́ nyʋɣʋ kʋlɩ.
13Wei ɩ cɔɔ tɔm nɑ ɩ́ tɑ nɩɩtɑ-tɩ tɔ, ɩ hʋləɣɩ kʋmɛlɛntʋ kɛ́, nɑ ɩ yeki nɑ pɑ́ woŋiɣi-ɩ.
14Yʋlʋ ləmɑɣɑsəlɛ wɑɑsəɣɩ-ɩ kʋtɔŋ tɑɑ kɛ́. Amɑ ye ɩ ɑpɑlʋtʋ hoowɑ ɑwe kpɑɑsɩ-tɩ?
15Yʋlʋ wei ɩ wɛ lɑɣɑtʋ tɔ ɩ pɛɛkəɣɩ nyəm kɛ́, nɑ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ nɑ́ɑ́ keŋ ŋkpɑŋŋ kɛ nyəm tɔm tɑɑ.
16Kʋcɔɔʋ hɑʋ hʋləɣɩ yʋlʋ kɛ mpɑɑŋ pɑɣɑlɛ kɛ́, nɑ pə́ yeki nɑ ɩ́ nyəŋ sɔsɑɑ.
17Sumɑɣɑ lɛŋkɑ ɩ́ fɛɩ lɛŋkɑ kələɣɩ wulɑ kɛ́.
18Pɑ mɑɣɑsəɣɩ pile kɛ́ nɑ pɑ́ hɛɛsɩ yoou, nɑ pɑ́ fɑɣɑsɩ toŋtʋnɑɑ.

19Ye n pəntənɑ nyɑ́ tɑɑpɑlʋ, ɩ kpətənɑʋ kəlɑ kɑtɛ kɛ koluŋɑ toŋ nyəŋkɑ tusuɣu. Nɑ ye ɩ́ yoowɑ, mə kpɛntʋɣʋ kəlɑ kɑtɛ kɛ kutuluɣu ŋku pɑ kɑləsənɑ mɔŋkuuli toŋ nyəŋ tɔ kʋ tɑɑ sʋʋʋ.
20Yʋlʋ nɔɣɔ kʋlʋlʋm kɛ ɩ hɑkɩ ɩ hiluɣu tɑɑ.
21Səm nɑ weesuɣu pə wɛ nsəmlɛ niŋ tɑɑ kɛ́. Ye wei ɩ́ sɔɔlɑ yɔɣɔtɑɣɑ ɩ kɑ tɔɣɔ kɑ kʋlʋlʋm.
22Wei ɩ́ hikɑ ɑlʋ, pʋntʋ lɑŋlɛ hʋlʋmɑɑ kɛ́. Pɛɛlɛɛ kɛ Tɑcɑɑ lɑpɑ-ɩ.
23Kʋnyɔntʋ nɑ yɔɣɔtəɣənɑ niŋ tɛkʋɣʋ kɛ́. Ɩlɛnɑ toŋ tʋ nɑ́ɑ́ yɔɣɔtənɑ tomɑ.
24Tɑɑpɑlɑɑ wɛɛ nɑ pɑ́ pukinɑ təlete tɑɑ yɑɑ. Amɑ tɑɑpɑlɑɑ lɛlɑɑ wɛɛ nɑ pɑ́ kəlɑ teu kɛ neu.