Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Atuwɑ

Atuwɑ 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sɑlʋmɔŋ ɑtuwɑ. Pəyɑɣɑ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ hɛɛsəɣɩ kɑ cɑɑ lɑŋlɛ kɛ́. Ɩlɛnɑ kʋmɛlɛŋ nɑ́ɑ́ wɑkəlɩ kʋ too nyəntɛ.
2Wɛnɑʋ mpi yʋlʋ tɑ təŋ tɑmpɑnɑ nɑ ɩ́ hiki tɔ pə tɑɑ fɛɩ kɑwɑɑɣɑ. Amɑ siɣisuɣu yɑkənɑ səm tɑɑ.
3Tɑcɑɑ ɩɩ yeki sɩ nyɔɣɔsɩ ɩ́ sɑsəlɩ siɣisilu. Amɑ ɩ pɛŋ ɩsɑɣɑʋ kɛ mpi ɩ nyɩɩləɣɩ tɔɣɔ.
4Nkpɑlɑsɩ kpɛkʋɣʋ sʋsəɣɩ kʋnyɔŋ kɛ́. Ɩlɛnɑ təmlɛ lɑpʋ lɔŋlɔŋ nɑ́ɑ́ sʋsɩ toŋ.
5Yʋlʋ wei ɩ nyəkəɣɩ tɔɣɔnɑɣɑ kɛ kʋmtʋ wɑɑtʋ tɔ, ɩ kɛ́ pəyɑɣɑ ŋkɑ kɑ mɑɣɑsəɣɩ kɑ nyʋɣʋ tɑɑ tɔɣɔ. Amɑ wei ɩ tooki sɑɑ ɩnɩ tɔ, ɩ kɛ́ fɛɛlɛ fɛɩ tʋ kɛ́.
6Kʋpɑntʋ koolee wɛ siɣisilɑɑ nyɔɔŋ tɔɔ kɛ́. Amɑ mʋsʋŋ tɔm tike kɛ ɑsɑɣɑɑ nɔɔsɩ yɔɣɔtəɣɩ.
7Siɣisilu tɔɔ tɔɔsʋɣʋ kɔŋnɑ kʋpɑntʋ koolee kɛ́. Amɑ yʋlʋ ɩsɑɣɑʋ hətɛ mɑɣɑmɑɣɑ nɑ́ wɑkələɣɩ kɛ́.
8Yʋlʋ wei ɩ wɛnɑ ləmɑɣɑsɛɛ kɛ ɩ tɑɑ tɔ, ɩ mʋɣɩ sɛɣɛsɛɛ kɛ́. Wei ɩ yɔɣɔtəɣɩ kʋmɛlɛntʋ tɔm tɔ ɩ tɛɛsəɣənɑ lepu.
9Wei ɩ tɔŋ teu tɔ ɩ tɔŋnɑ nɑɑni kɛ́. Amɑ wei ɩ təŋəɣɩ mpɑɑŋ kʋkoŋluŋ tɔ pɩɩ kuli ɩ wɑɑlɩ.
10Wei ɩ cəpələɣɩ ɩsɛ nɑ lɑɣɑtʋ tɔ ɩ tʋɣɩ ɩ lɛlɑɑ kɛ wɑhɑlɑ kɛ́. Amɑ wei ɩ yɔɣɔtəɣɩ kʋmɛlɛntʋ tɔm tɔ ɩ tɛɛsəɣənɑ lepu.
11Siɣisilu kʋyɔɣɔtʋtʋ kɛ́ weesuɣu sɛɛlʋ kɛ́. Amɑ mʋsʋŋ tɔm tike kɛ ɑsɑɣɑɑ nɔɔsɩ yɔɣɔtəɣɩ.
12Pɑ́ɑ́nɑ́ kʋsəɣɩ yoou kɛ́. Ɩlɛnɑ sɔɔlʋɣʋ nɑ́ɑ́ hɩɩsəɣɩ kʋpəntəŋ tənɑ.
13Yʋlʋ lɑɣɑtʋ yɔɣɔtɑɣɑ tɑɑ kɛ́ pɑ nɑɑnɑ ɩ ləmɑɣɑsɛɛ. Ɩlɛnɑ pɑ́ nɑtəɣɩ ləmɑɣɑsɛɛ fɛɩ tʋ siɣile tɑɑ kɛ́ kpɑtəŋ.
14Nyəm kɛ ləmɑɣɑsɛɛ nyə́mɑ nɑ́ kɑɑkɩ wɛnɑʋ təlɛ. Amɑ kʋmɛlɛməŋ kʋyɔɣɔtʋtʋ nɑ́ wɑkələɣɩ kɛ́.
15Wɛɛntʋ liɣitee kentiɣinɑ ɩ tɔɔ, ɩsɩɩ koluŋɑ ɩcɑtɛ toŋ nyəntɛ. Acɑmɑɑ kʋwɑkələm ntɛ́ pɑ kʋnyɔŋ.
16Yʋlʋpɑŋ təmlɛ kɛ weesuɣu pʋlʋ kɛ́. Ɩlɛnɑ ɩsɑɣɑʋ kɑsəyɑɣɑ nɑ́ɑ́ kɛ́ ɩsɑɣɑtʋ pʋlʋ.
17Wei ɩ tɔɔsəɣɩ sɛɣɛsʋɣʋ tɔɔ tɔ ɩ təŋəɣɩ weesuɣu mpɑɑʋ kɛ́. Ɩlɛnɑ wei ɩ́lɛ́ ɩ sɔɔkɩ kɑlənɑʋ tɔɔ tɔ ɩ́ le.
18Ye wei ɩ tɑkɑ pɑ́ɑ́nɑ́ tɔɔ ɩ looliɣinɑ ɩ nɔɣɔ kɛ́. Wei ɩ yɔɣɔtəɣɩ lɛlɑɑ tɔm tɔ ɩ kɛ́ kʋmɛlɛŋ kɛ́.

19Wei ɩ yɔɣɔtəɣɩ sɔsɔm tɔ ɩɩ tɑɑnɑ pəntʋɣʋ. Amɑ wei ɩ kpɑɑkɩ ɩ nɔɣɔ tɔ ɩ kɛ́ yʋlʋ lɑɣɑtʋ.
20Siɣisilu kʋyɔɣɔtʋtʋ wɛ teu kɛ́ ɩsɩɩ liɣitee nyəɣəlʋɣʋ. Ɩsɑɣɑʋ lotu tɑɑ hʋwɛɛ tɑ kɛ pʋlʋ.
21Siɣisilu kʋyɔɣɔtʋtʋ tiikiɣi yəlɑɑ pɑɣɑlɛ kɛ́. Kpɑŋtʋnɑɑ nɑ́ səkɩ nyʋɣʋ tɑɑ mɑɣɑsəm lɑŋʋɣʋ tɔɔ.
22Tɑcɑɑ kʋpɑntʋ kooluɣu hɑɑkənɑ toŋ. Nyɑ́ kʋlʋkʋ ɩɩ tɑkɩ tiili.
23Ɩsɑɣɑtʋ lɑpʋ wɛ ləmɑɣɑsɛɛ fɛɩ tʋ kɛ́ ɩsɩɩ ɑliɣilɑ. Amɑ lɑɣɑtʋ tənnɑ ləmɑɣɑsɛɛ.
24Mpi ɑsɑɣɑɑ nyɑŋnɑ tɔ mpɩ pə kɔŋnɑ pɑ nyɔɔŋ tɔɔ. Ɩlɛnɑ Ɩsɔ hɑɑkɩ siɣisilɑɑ kɛ mpi pɑ sələməɣɩ tɔ.
25Ɩsɩɩ kɑcuculɑɣɑ tɛɛkʋɣʋ tɔ, ḿpʋ́ɣʋ́ ɑsɑɣɑɑ sɑɑləɣɩ. Amɑ siɣisilɑɑ nɑ́ səŋɑ teu kɛ tɑm tɔɔ.
26Ɩsɩɩ nyəməŋ nyəŋʋɣʋ kelɑ, nɑ nyɔɔsɩ nɑ́ɑ́ tʋɣɩ ɩsɛ tɔ, ḿpʋ́ɣʋ́ felentú cɔɔsəɣɩ ɩ cɑɑ.
27Mpɑ pɑ nyɑŋnɑ Tɑcɑɑ tɔ pɑ weesiŋ tɑɣɑləɣɩ kɛ́. Ɩlɛnɑ ɩsɑɣɑlɑtɑɑ nɑ́ɑ́ səkənɑ pɑ toŋ.
28Siɣisilɑɑ tɛɛlʋɣʋ kɛ lɑŋhʋlʋmlɛ kɛ́. Amɑ ɑsɑɣɑɑ tɛɛlʋɣʋ kɑ́ wɑkəlɩ.
29Tɑcɑɑ mpɑɑʋ kentiɣi mpɑ pɑ fɛɩnɑ kɑwɑliyɑ tɔɣɔ. Ɩlɛnɑ kʋ́ wɑkələɣɩ mpɑ pɑ lɑkɩ ɩsɑɣɑtʋ tɔ.
30Pʋlʋpʋ ɩɩ selisiɣi siɣisilu. Amɑ ɑsɑɣɑɑ nɑ́ kɑɑ cɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ.
31Ləmɑɣɑsɛɛ tɔm kɛ siɣisilu yɔɣɔtəɣɩ. Amɑ pɑɑ sɛtɩ ɩsɑɣɑtʋ yɔɣɔtʋlʋ nsəmlɛ.
32Siɣisilu kʋyɔɣɔtʋtʋ lɑkɩ kʋpɑntʋ kɛ́. Amɑ kʋwɑkələtʋ kɛ ɩsɑɣɑʋ nɔɣɔ nɑ́ nyəmɑ́.