Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Agoago Podo

Agoago Podo 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dagu dama daane, hudee de langahia e goe agu mee ala e aago adu. Nia madagoaa huogodoo gi langahia agu mee ala e hagi adu bolo gi heia.
2Agu helekai aago ga gowadu gi di goe do mouli maluagina waalooloo.
3Hudee diagia dau hagalaamua mo dau hagalabagau. Nnoo dia nia maa gi di gili o doo uwa. Hihia nia maa gi hongo do hadu manawa.
4Maa goe gaa hai beenei, gei God mo nia daangada ga manawa tene adu gi di goe.
5Hagadonu ina Dimaadua aga i lodo do manawa hagatau. Hudee dugu ina goe gi au hagadilinga maanadu gi dagi ina goe.
6Gi langahia e goe bolo Dimaadua la i lodo nia mee huogodoo ala e hai kooe, gei Mee e hagi adu gi di goe di ala dela e donu.
7Goe hudee hagamaanadu bolo goe e koia e kabemee gi nonua. Hagalongo hua mo di daudali Dimaadua, ge hudee dugu ina goe gii hai nia mee huaidu.
8Maa goe gaa hai beenei, gei di maa gaa hai gadoo be di wanii humalia e haga hili o magi bala ge e haga hili goe do madagoaa ma gaa mmae.
9Tigidaumaha ina au meegai ala e kaedahi e humalia mai lodo dau gowaa, e hagalaamua ai Dimaadua.
10Maa goe gaa hai beenei, gei doo hale benebene meegai gaa haa gi nia meegai, gei goe ga logowaahee au waini, ga deemee dau benebene.
11Dagu dama daane, di madagoaa Dimaadua ma ga haga donu goe, hagalongo gii donu, hudee huli gi daha mo ana agoago.
12Dimaadua le e hai digau ala e aloho ai gii donu, gadoo be tamana dela e hai dana dama daane dela e aloho ai ge e hagadagadagagee ginai.
13E maluagina go tangada dela e kabe nia mee, go tangada dela ga iloo nia mee.
14Di kabemee le e damana dono maluagina i nia silber. E damana dono maluagina adu gi di goe i nia goolo.
15Di kabemee le e damana dono maluagina i di maluagina o nia hadu madamada. Deai dahi mee e hiihai ginai goe e mee di hagatau gi di kabemee ai.
16Di kabemee le e hagalaamua, haga maluagina, ge e haga waalooloo do mouli.
17Di kabemee le e dagi goe, ge e abaaba goe gi mouli i di aumaalia.
18Digau ala gaa hai digau kabemee le e tenetene, idimaa, di kabemee gaa wanga gi digaula di mouli.

19Dimaadua ne hai henuailala gi ono kabemee. Ono iloo ne haga noho di langi gi dono lohongo.
20Dono kabemee ne hai nia wai gii hali, ne hai nia gololangi gi haga doo di uwa gi henuailala.
21Dagu dama daane, daahia hua do kabemee mo o iloo. Hudee diagia nia maa gi daha mo goe.
22Ma go nia maa ala ga gowadu do mouli tenetene mo di manawa lamalia.
23Goe e mee di haele haga humalia i doo ala, hagalee hinga.
24Goe hagalee madagu i hee e kii iei goe, gei goe gaa kii danu mmoe i di boo dogomaalia.
25Goe hagalee mamaanadu e logo i nia haingadaa llauehe ala e gila aga i di ingoo hua di madagoaa, gadoo be di madangi gono e tale gi digau huaidu.
26Dimaadua ga madamada humalia i di goe. Mee hagalee hai goe gii doo gi lodo di hele.
27Hagamaamaa ina digau ala e humalia e hagamaamaa i di ingoo hua di madagoaa.
28Maa goe e mee di hagamaamaa dolomeenei, hudee helekai gi digau ala e noho i doo baahi bolo gi taalia maalia gi daiaa.
29Hudee hai bilaan haga manawa gee ang gi digau ala e noho hoohoo adu. Digaula le e noho i doo baahi, e hagadagadagagee adu gi di goe.
30Hudee lagamaaloo balumee maa digaula digi hai hala adu gi di goe.
31Hudee manawa dubua i digau hagamuamua, ge hudee manawa hiihai e hai nia mee ala e hai go digaula.
32Idimaa Dimaadua e de hiihai gi nia daangada ala e haihai di huaidu, gei Mee e haga modongoohia ana haga maanadu ang gi digau ala e hai hegau donu.
33Dimaadua e hagahuaidu nia hale o digau haihai di huaidu, gei Mee e hagahumalia nia hale o digau ala e hai hegau donu.
34Mee hagalee hila gi nia daangada ala e bida hagalaamua ginaadou, gei Mee e hagagila dono hiihai gi digau ala e hila gi lala.
35Nia daangada kabemee ga hagalaamua go nia daangada, gei nia daangada ala e dadaulia le e haga damana nadau langaadia.