Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YAASINƆ

YAASINƆ 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nɛ́ ↄ̃ndↄ̃dee è tó a de pↄↄ kɛ nna, nɛ́ yↄ̃nkↄↄ è a da nↄ̀sɛ yakanɛ.
2Ɔↄ zaaa è àre kɛro, yãkɛna a zɛ́a è ń sí gaa ↄzĩ.
3Dii è tó nↄaa gbɛ̃ maaa dɛro, è zaakɛrinↄ tɛ̃ pↄ́ kɛ̀ aↄ̃ↄ yezi.
4Ɔ mɛadee è mↄ́ takaasio, zĩkɛna ↄplaplaa sↄ̃ è mↄ́ auzikio.
5Nɛ́ kɛ̀ pↄ́wɛɛ kàkↄ̃a kwɛɛ nɛ́ làakarideemɛ, nɛ́ kɛ̀ è ii o pↄ́kɛ̃gurↄ wí vĩro.
6Gbɛ̃ maaa mì ègↄ̃ aubarika vĩ, mↄde yã pãsĩ bé à zaakɛri lɛ́ pà.
7Gbɛ̃ maaa è ga kↄ̃n a tↄ́oro, zaakɛri tↄ́ è kaatɛmɛ.
8Ɔ̃ndↄ̃dee è zĩi kɛ yãdiɛnanↄa, yãbↄɛri è a zĩnda nɛ.
9Gbɛ̃ kɛ̀ è yã kɛ a zɛ́a kú a làakaria, zɛ́zaasɛri yã é bↄ gupuraaa.
10Gbɛ̃gwana kↄ̃n wɛ́ɛ pãsĩo è mↄ́ yão, gbɛ̃ kɛ̀ è yã utɛ a nↄ̀sɛ guuroo è íbɛtɛ mì dɛ.
11Gbɛ̃ maaa lɛ́ nɛ́ íbↄki wɛ̃̀ndideemɛ, yã pãsĩ è zaakɛri lɛ́ pa.
12Zangu è swèe da, yenzi è lá ká taari píngila.
13Ɔ̃ndↄ̃ yã ègↄ̃ kú làakaridee lɛ́n, flã̀n faasaidee pↄ́ ũ a kpɛɛa.
14Ɔ̃ndↄ̃rinↄ è dↄ̃na zi ká, làakarisaidee lɛ́ è à kaatɛ aagamɛ.
15Ɔↄdee auziki ègↄ̃ dɛnɛ lán wɛ́tɛ bĩidee bà, takaasidee takaasi sↄ̃ è à kaatɛ.
16Gbɛ̃ maaa asaia è mↄ́nɛ wɛ̃̀ndio, zaakɛri àre è wɛ́ɛtãmma inɛ.
17Gbɛ̃ kɛ̀ è lɛ́damma maa è wɛ̃̀ndi zɛ́ ↄdↄańnɛ, gbɛ̃ kɛ̀ è pã kpá totonazi è ń sãsã.
18Gbɛ̃ kɛ̀ è zangu utɛ nɛ́ ɛgɛdeemɛ, gudɛri nɛ́ yↄ̃nkↄↄmɛ.

19Yã pari bↄɛna ègↄ̃ durun sairo, gbɛ̃ kɛ̀ è a lɛ́ kũ nɛ́ làakarideemɛ.
20Gbɛ̃ maaa lɛ́ dɛ lán kondogi wásawasa bà, zaakɛri nↄ̀sɛ bɛ̀ɛ vĩro.
21Gbɛ̃ maaa yã'ona è paridee da zɛ́a, làakarisaidee è ga faasaikɛɛ guu.
22Dii aubarika è ń kɛ auzikidee ũ, zĩkɛna nawɛ̃ao è pↄ́ke kaararo.
23Zaakɛna dɛ yↄ̃nkↄↄnɛ kↄ̃kↄ̃ yã ũ, ↄ̃ndↄ̃ↄ è kɛ làakarideenɛ nna.
24Yã kɛ̀ zaakɛri e vĩa kɛɛnɛ bé eé à le, Luda é pↄ́ kɛ̀ gbɛ̃ maaa yezi kpáa.
25Tó zàga'ĩa kàka à gɛ̃̀, zaakɛrinↄ ègↄ̃ kuu dↄro, gbɛ̃ maaa kãsãa ègↄ̃ pɛɛna gurↄ sãnda píngi.
26Lán lɛvũu kpã̀kpã è kɛ swaanɛ nà, lán tɛ́sukpɛ è kɛ wɛ́ɛnɛ nà, lɛn mɛadee dɛ lɛ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ à zĩ̀nↄnɛ.
27Vĩakɛna Diinɛ è wɛ̃̀ndi gbã̀a kaara, zaakɛrinↄ sↄ̃, ń wɛ̃̀ndi égↄ̃ kusumɛ.
28Gbɛ̃ maaanↄ wɛ́ɛ ègↄ̃ dↄ pↄnnaazi, zaakɛrinↄ sↄ̃, tãmaa é ń nɛ.
29Dii zɛ́ dɛ utɛkii ũ gbɛ̃ maaanↄnɛ, zaakɛrinↄ sↄ̃, è ń kaatɛmɛ.
30Weé gbɛ̃ maaa fɛɛ à gbɛ̀n zikiro, gbɛ̃ zaaa sↄ̃ é vɛ̃ɛkii e bùsunlo.
31Ɔ̃ndↄ̃ yã è bↄ gbɛ̃ maaa lɛ́n, lɛ́zaadee sↄ̃, weé à nɛ́nɛ zↄ̃kↄ̃rɛmɛ.
32Gbɛ̃ maa yã kɛ̀ kↄ̃ sío wà ońnɛ dↄ̃, yãkpɛɛgãnda'ona ègↄ̃ da gbɛ̃ zaaa lɛ́n.