Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YAASINƆ

YAASINƆ 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nɛ́ ↄ̃ndↄ̃de dì tó a de pↄ kɛ nna, nɛ́ yↄ̃nkↄ dì a da nɛ̀sɛɛ yakanɛ.
2Ɔgↄ vãni dì àre kɛro, yãkɛna a zɛ́a dì ń sí ga ↄĩ.
3Dikiri dì tó nà gbɛ̃ mana dɛro, àdi yãvãnikɛrinↄ tɛ̃ pↄ́ kũ ò yeii.
4Ɔ ma'ãde dì su kũ takasio, zĩkɛna ↄplapla mɛ́ àdi su kũ aruzɛkɛo.
5Nɛ́ kũ àdi pↄ́wɛ kakara sakare bi laakaridemɛ, nɛ́ kũ àdi i o pↄ́kɛ̃gↄrↄ wé'i vĩro.
6Gbɛ̃ mana mìi dìgↄ̃ arubarika vĩ, yã pãsĩ dì yãvãnikɛri lɛ́ pa.
7Gbɛ̃ mana dì ga kũ a tↄ́oro, yãvãnikɛri tↄ́ dì kakatɛmɛ.
8Ɔ̃ndↄ̃de dì zĩ kɛ yãditɛnanↄa, yãbↄtɛri dì a zĩda nɛ.
9Gbɛ̃ kũ àdi yã kɛ a zɛ́a kú a laakariia, yãvãnikɛri yã ni bo gupuraa.
10Gbɛ̃gwana kũ wɛ́doo dì su kũ yão, gbɛ̃ kũ àdi yã utɛ a nɛ̀sɛɛ gũnlo mɛ́ àdi ibɛrɛ mì dɛ.
11Gbɛ̃ mana lɛ́ bi ísɛ̃boki wɛ̃̀ndidemɛ, yã pãsĩ dì yãvãnikɛri lɛ́ pa.
12Zãngu dì fìti da, yenyĩ dì lá kútɛ taari sĩnda pínkila.
13Ɔ̃ndↄ̃ yã dìgↄ̃ kú laakaride lɛ́n, flã̀an fayasaride pↄ́ ũ a kpɛa.
14Ɔ̃ndↄ̃rinↄ dì dↄ̃na zĩ di, laakarisaride lɛ́ dì a kakatɛ araga.
15Ɔgↄde aruzɛkɛ dìgↄ̃ denɛ lán wɛ̃tɛ bĩnide bà, takaside takasi sↄ̃ àdi a kakatɛ.
16Gbɛ̃ mana láada dì sunɛ kũ wɛ̃̀ndiio, yãvãnikɛrii àree dì wɛ́tãmma inɛ.
17Gbɛ̃ kũ àdi lɛ́damma ma dì wɛ̃̀ndi zɛ́ mↄ́ńnɛ, gbɛ̃ kũ àdi pã kpá foruii dì ń sãtɛ.
18Gbɛ̃ kũ àdi zãngu utɛ bi ɛ́kɛdemɛ, gudɛri bi yↄ̃nkↄmɛ.

19Yã dasi bↄtɛnaa dìgↄ̃ durunna sariro, gbɛ̃ kũ àdi a lɛ́ kũ bi laakaridemɛ.
20Gbɛ̃ mana nɛ́nɛ de lán andurufu swáswa bà, yãvãnikɛrii nɛ̀sɛɛ bɛ̀ɛrɛ vĩro.
21Gbɛ̃ mana yã'onaa dì gbɛ̃ dasinↄ da zɛ́a, laakarisaride dì ga fayasarikɛ gũmmɛ.
22Dikiri arubarikaa dì ń kɛ aruzɛkɛde ũ, zĩkɛna kũ wario dì pↄ́ke kararo.
23Vãnikɛna de yↄ̃nkↄnɛ kↄ̃kↄ̃yã ũ, ↄ̃ndↄ̃ dì kɛ laakaridenɛ nna.
24Yã kũ yãvãnikɛri tɛn vĩna kɛnɛ mɛ́ ani a le, Luda ni pↄ́ kũ gbɛ̃ mana yei kpáa.
25Tó zàga'ĩa kàka à gɛ̃̀, yãvãnikɛrinↄ dìgↄ̃ kun doro, gbɛ̃ mana zĩni dìgↄ̃ pɛtɛna gↄrↄ sĩnda pínki.
26Lákũ lemu kpã̀kpãa dì kɛ sakaanɛ nà, lákũ túsukpɛ dì kɛ wɛ́nɛ nà, lɛn ma'ãde de lɛ gbɛ̃ kũ ò a zĩ̀nↄnɛ.
27Vĩnakɛna Dikirinɛ dì wɛ̃̀ndi gbã̀na kara, yãvãnikɛrinↄ sↄ̃, ń wɛ̃̀ndi nigↄ̃ kutumɛ.
28Gbɛ̃ mananↄ wɛ́ dìgↄ̃ dↄ pↄnnai, yãvãnikɛrinↄ sↄ̃, wɛ́dↄina ni ń nɛ.
29Dikiri zɛ́ de utɛki ũ gbɛ̃ mananↄnɛ, yãvãnikɛrinↄ sↄ̃, àdi ń kakatɛmɛ.
30Oni gbɛ̃ mana futɛ a gbɛ̀n zikiro, gbɛ̃ vãni sↄ̃ ani vutɛki e bùsunlo.
31Ɔ̃ndↄ̃ yã dì bo gbɛ̃ mana lɛ́n, lɛ́vãnide sↄ̃, oni a nɛ́nɛ zↄ̃kↄ̃rɛmɛ.
32Gbɛ̃ mana yã kũ à kↄ̃ sìo ò ońnɛ dↄ̃, yãkpɛdangara'onaa dìgↄ̃ da gbɛ̃ vãni lɛ́n.