Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Leemiso Maxaafaa

Leemiso Maxaafaa 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hageeti Solomona leemisota. Aadhdhida eranchcha na7ai ba aawaa ufaissees; shin eeyya na7ai ba aayyiyo azzanissees.
2Nagaran demmido miishshai go77enna; shin xillotettai haiquwaappe ashshees.
3GODAI xillota namisissenna; shin nagaranchchatu amuwaa polissenna.
4Azallatettai hiyyeesissees; shin minnidi oottiyoogee dureyees.
5Aadhdhida eranchcha urai kattaa boniyan shiishshees; shin kattaa cakkiyo wode xiskkiya urai kauyyees.
6Xillo asai anjjettees; shin nagaranchchaa doonai makkalaa genttees.
7Xilluwaa sunttai anjjuwan xeesettiiddi, de7i aggees; shin nagaranchchatu sunttai sohuwaara dogettees.
8Aadhdhida eranchchati azazidobaa oottoosona; shin eeyyatettan coo biddiyaageeti bashshau boosona.
9Suure asi saro de7ees; shin geella urai ba mooruwan ohettees.
10Geniiddi qim77otiya uri meto kessees; shin yayyennan seeriya uri sarotettaa medhdhees.
11Xilluwaa haasayai de7uwaa pultto; shin nagaranchchaa haasayai makkalaa genttees.
12Ixoi palamaa denttettees; shin siiqoi mooruwaa ubbaa qoodenna.
13Wozannaama asai aadhdhida eran haasayees; shin eeyya urai xam77an shocettees.
14Aadhdhida eranchchati eraa dagayoosona; shin eeyya haasayaa haasayiya urai bana bashshees.
15Duriyaa miishshai direttida katamaadan, ba godaa naagees; shin hiyyeesatettai hiyyeesaa xaissees.
16Xillo uraa a lo77o oosoi de7uwau kaalettees; shin iita uraa wurssettai qixaate.
17Seerin eeniya urai de7uwaa ogiyan hemettees; shin seerin ixxiya urai balees.
18Ixxiiddi ba ixxiyoogaa erissenna urai worddanchcha; zigirssaa laaliya uraikka eeyya.

19Daro haasayaa giddon nagari xayenna; shin ba doonaa shiishshi ekkiya uri aadhdhida eranchcha.
20Xilluwaa inxxarssai tigettida geeshsha biraa mala; shin iita uraa qofau gatee guutta.
21Xillo uraa haasayai daro asaa go77ees; shin eeyyati bantta wozanaa pacan haiqqoosona.
22GODAA anjjoi dure kessees; i he duretettan meto walakkenna.
23Eeyya urau iitabaa oottiyoogee kaassa mala; shin wozannaama urai aadhdhida eratettan ufaittees.
24Iita urai hirggidobai a bolli gakkana; shin xilloi amottidobai imettana.
25Gotee denddidi aadhdhiichchiyo wode, nagaranchchati beettokkona; shin xilloti merinau minnidi de7ana.
26Caalai achchaa zil77issiyoogaadaaninne cuwai aifiyaa poogiyoogaadan, azalla uraa kiittiyoogee yiilloyees.
27GODAASSI yayyiyoogee bariyaa adussees; shin nagaranchcha uraa baree qaammees.
28Xillo urai sinttaara ufaissai yaana giidi naagees; shin iita urai sinttaara yaana giidi naagiyoobi aibinne baawa.
29GODAA ogee xillotussi baqati attiyo soho; shin iitaa oottiyaageetassi bashsha.
30Xilloti mulekka xoqolettokkona; shin iitati biittaa bolli de7okkona.
31Xillo asai aadhdhida eratettaa haasayees; shin geellabaa haasayiya inxxarssai qanxxettana.
32Xillo asai bessiya haasayaa erees; shin iita asai geellaa haasayees.