Text copied!
CopyCompare
Bible Kralická 1613 - Přísloví

Přísloví 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Syn moudrý obveseluje otce, ale syn bláznivý zámutkem jest matce své.
2Neprospívají pokladové bezbožně nabytí, ale spravedlnost vytrhuje od smrti.
3Nedopustí lačněti Hospodin duši spravedlivého, statek pak bezbožných rozptýlí.
4K nouzi přivodí ruka lstivá, ruka pak pracovitých zbohacuje.
5Kdo shromažďuje v létě, jest syn rozumný; kdož vyspává ve žni, jest syn, kterýž hanbu činí.
6Požehnání jest nad hlavou spravedlivého, ale ústa bezbožných přikrývají ukrutnost.
7Památka spravedlivého požehnaná, ale jméno bezbožných smrdí.
8Moudré srdce přijímá přikázaní, ale blázen od rtů svých padne.
9Kdo chodí upřímě, chodí doufanlivě; kdož pak převrací cesty své, vyjeven bude.
10Kdo mhourá okem, uvodí nesnáz; a kdož jest bláznivých rtů, padne.
11Pramen života jsou ústa spravedlivého, ale ústa bezbožných přikrývají ukrutnost.
12Nenávist vzbuzuje sváry, ale láska přikrývá všecka přestoupení.
13Ve rtech rozumného nalézá se moudrost, ale kyj na hřbetě blázna.
14Moudří skrývají umění, úst pak blázna blízké jest setření.
15Zboží bohatého jest město pevné jeho, ale nouze jest chudých setření.
16Práce spravedlivého jest k životu, nábytek pak bezbožných jest k hříchu.
17Stezkou života jde, kdož přijímá trestání; ale kdož pohrdá domlouváním, bloudí.
18Kdož přikrývá nenávist rty lživými, i kdož uvodí v lehkost, ten blázen jest.

19Mnohé mluvení nebývá bez hříchu, kdož pak zdržuje rty své, opatrný jest.
20Stříbro výborné jest jazyk spravedlivého, ale srdce bezbožných za nic nestojí.
21Rtové spravedlivého pasou mnohé, blázni pak pro bláznovství umírají.
22Požehnání Hospodinovo zbohacuje, a to beze všeho trápení.
23Za žert jest bláznu činiti nešlechetnost, ale muž rozumný moudrosti se drží.
24Èeho se bojí bezbožný, to přichází na něj; ale čehož žádají spravedliví, dává Bůh.
25Jakož pomíjí vichřice, tak nestane bezbožníka, spravedlivý pak jest základ stálý.
26Jako ocet zubům, a jako dým očima, tak jest lenivý těm, kteříž jej posílají.
27Bázeň Hospodinova přidává dnů, léta pak bezbožných ukrácena bývají.
28Očekávání spravedlivých jest potěšení, naděje pak bezbožných zahyne.
29Silou jest upřímému cesta Hospodinova, a strachem těm, kteříž činí nepravost.
30Spravedlivý na věky se nepohne, bezbožní pak nebudou bydliti v zemi.
31Ústa spravedlivého vynášejí moudrost, ale jazyk převrácený vyťat bude.
32Rtové spravedlivého znají, což jest Bohu libého, ústa pak bezbožných převrácené věci.